Franki niestety istnieją

Posted on

W ostatnich dniach w portalu Forbes.pl pojawił się artykuł pt. „Co właściwie jest nie tak z kredytami ‚frankowymi’ w 2019 roku”. Autorem jest Robert Mazur, radca prawny, założyciel Kancelarii Mazur i Wspólnicy. Lektura artykułu skłoniła mnie, by kolejny raz zabrać głos w tej sprawie

 

Artykuł „Co właściwie jest nie tak z kredytami ‚frankowymi’ w 2019 roku” zawiera wiele nieprawdziwych tez i niedopowiedzeń. Można je zgrupować w następujące „bloki tematyczne”:

 1. Umowy kredytu we „franku” w ogóle nie są we „franku”, „frank nie istnieje”, „jest figurą retoryczną”, bank „pożyczył złotówki, a otrzymuje drogie franki”.
 2. Wysokość długu we „franku”… „zależy od banku i jego własnych kursów ‚franka’”, „władza nad kursem ‚franka’ to władza nad wysokością zadłużenia klienta (…) nie powinna spoczywać w rękach tylko jednej ze stron umowy”, „coraz liczniejsze prawomocne wygrane kredytobiorców w sądach nie skłoniły banków do dobrowolnego wycofania się z nieuczciwych umów”, nawet gdy „dorobiły się wpisania ich klauzul frankowych do rejestru klauzul niedozwolonych (…) i którym wprost tego stosowania zakazano”.
 3. „Problemem umów ‚frankowych’ jest niczym nieograniczona ekspozycja klientów na ryzyko wzrostu długu”, a przecież „gdyby bank chciał ograniczenia takiego ryzyka po stronie klienta, cóż stało temu na przeszkodzie? Wystarczyłoby zwykłe ubezpieczenie, albo wpisanie limitu powyżej którego ryzyko znika”.
 4. „Kredyty ‚frankowe’ muszą się bankom ogromnie opłacać” w związku z czym banki liczą, „że może jednak większość kredytobiorców pogodzi się z losem, a może nawet uwierzy we własną winę w zawarciu nieuczciwej umowy”.

Odniosę się teraz do tych tez i zarzutów mając świadomość, że rzetelna polemika z nimi zajmie więcej miejsca niż sam artykuł.

Kwestia pierwsza: franki niestety istnieją

Przypomnę, że podstawowym obowiązkiem banków jest zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności klientów. Jedną z elementarnych zasad działalności bankowej jest w związku z tym nie podejmowanie spekulacji na rynku walutowym. Obie strony bilansu powinny być zrównoważone. Określonej wielkości zobowiązań w danej walucie powinna odpowiadać mniej więcej równa kwota aktywów w tej samej walucie. To dotyczy złotych, dolarów, euro, każdej waluty, w tym także franków. Udzielanie kredytów frankowych, (nawet jeśli były wypłacane klientom w złotych, ale indeksowane kursem franka), wiązało się z tym, że banki musiały pozyskiwać bilansowo lub pozabilansowo finansowanie w tej walucie. Efektem udzielenia każdego kredytu frankowego było powstanie należności frankowej (uzależnionej od kursu franka) oraz zobowiązania, którego złotowa wartość również uzależniona jest od kursu franka.

Przykładowo mBank, którym kieruję od 2010 roku, udzielił w latach 2004-2009 kredytów frankowych w wysokości około 7 mld franków. Na ich „pokrycie”, zaciągnął na podobną kwotę zobowiązania w tej walucie, głównie w formie wieloletnich kredytów od banków zagranicznych. Aktualnie kwota tych kredytów to około 4 mld franków i taka też jest wielkość zobowiązań mBanku we frankach szwajcarskich. Podobne zależności występują także w innych bankach, które udzielały w przeszłości kredytów frankowych. Każde zmniejszenie wartości należności z tytułu kredytu frankowego w innej formie niż jego spłata przez klienta, a więc na skutek prawomocnego wyroku sądowego czy pomysłów ustawowego przewalutowania po kursie innym niż aktualny, oznacza dla banków stratę. Zobowiązania banku pozostaną bowiem zobowiązaniami walutowymi, które bank będzie musiał uregulować kupując tę walutę po aktualnym, rynkowym kursie. A mówimy o naprawdę dużych kwotach. Złotowa wartość kredytów frankowych to mniej więcej równowartość kapitału banku. Przymusowe przewalutowanie po kursie zbliżonym do kursu z dnia udzielenia to strata około 40 proc. kapitału (tylko dla obecnie istniejącego zadłużenia, bo gdyby to zastosować również do kwot już spłaconych to mówimy o około 70 proc. kapitału, a gdyby jeszcze doliczyć „karne” odsetki od jakoby „niesłusznie pobranych nadpłat” to pewnie cały kapitał by nie wystarczył).

Zwracam przy tym uwagę, że w mBanku relacja między kapitałem a kwotą kredytów frankowych nie jest bynajmniej najgorsza. Są banki, w których relacja ta jest znacznie bardziej napięta. Postulaty przymusowego przewalutowania to zatem najprostsza droga do kryzysu finansowego w wielkiej skali. Dlatego właśnie Komitet Stabilności Finansowej stwierdził dwa lata temu, że największym zagrożeniem dla stabilności sektora finansowego są pomysły „inwazyjnych” rozwiązań ustawowych zmierzających do przymusowego przewalutowania kredytów walutowych po kursie innym niż rynkowy.

Kwestia druga: abuzywny kurs

Kluczowy argument wytaczany przeciwko bankom jest taki, że w zawieranych w latach 2004-2008 umowach na ogół ustalano, że przewalutowania złoty – frank będą dokonywane według tabel kursowych ogłaszanych przez dany bank. Zasada ta została później uznana za niedozwoloną. Jednak w czasie, kiedy zdecydowana większość tych umów była zawierana nie było to niedozwolone.

Rozumiem i popieram wszelkie rozsądne działania prawne na rzecz ochrony konsumentów. Muszą one jednak być racjonalne. Przykładowo jeśli dziś uprawniony organ stwierdzi, że określona klauzula stosowana przez sklepy internetowe jest niedozwolona (na przykład wzór umowy nie przewiduje możliwości zwrotu towaru przez wymaganą liczbę dni), to wszyscy uznają za właściwe działanie sklepu polegające na tym, że od następnego dnia wzór umowy będzie uwzględniał nowe wymogi. Prawdopodobnie nikt rozsądny nie postawi sprawy w ten sposób, że skoro sklep przez ostatnie na przykład 5 lat sprzedawał towar nie gwarantując nowo określonej, wymaganej liczby dni na zwrot, to wszystkie transakcje zawarte w tym okresie są nieważne (abuzywna klauzula) i klienci mają prawo odesłać do sklepu zakupione i zużyte towary (na przykład ubrania czy buty), a sklep ma obowiązek zwrócić kwotę równą cenie zakupu.

Niestety w odniesieniu do umów o hipoteczne kredyty walutowe sprawa jest trochę w ten sposób stawiana. W momencie zawierania umów klauzule kursowe nie były niedozwolone. Umowy były zawierane w dobrej wierze i niosły nieodwracalne skutki. Ani prawomocnym wyrokiem, ani żadną ustawą nie da się przywrócić na rynku kursu z 2008 roku. Można zobowiązać do jego zastosowania działające w Polsce banki (ryzykując wywołanie kryzysu finansowego), ale nie da się zmusić do tego zagranicznych kontrahentów tych banków. Pamiętać też trzeba, że od 2011 roku klienci mają ustawową możliwość regulowania swoich zobowiązań bezpośrednio w walucie kredytu, bez konieczności dokonywania przewalutowań po kursie ogłaszanym przez bank.

Kwestia trzecia: nieograniczona ekspozycja

Zdaniem Pana Mazura banki bezproblemowo mogły zapewnić ograniczenie ryzyka wzrostu zobowiązania klienta z tytułu aprecjacji kursu franka, wykupując ubezpieczenie lub wprowadzając klauzulę, że po przekroczeniu przez kurs pewnego poziomu dalsze konsekwencje bierze na siebie bank. Kłopot polega na tym, że nie da się ubezpieczyć ryzyka kursowego na 25 albo 30 lat. Takich produktów rynek nie oferuje, a gdyby nawet były dostępne, to ich koszt byłby bardzo zniechęcający. Długoterminowe umowy, zwłaszcza kredytowe, ze swojej natury niosą rozliczne ryzyka, których z góry raczej nie da się wyeliminować. To ryzyko niekorzystnych zmian kursowych, ale także ryzyko wzrostu stóp procentowych, czy zmian ceny rynkowej produktów, których dotyczą. Właściwie jedynym sposobem ich ograniczenia jest racjonalna polityka makroekonomiczna, zapewniająca równowagę wewnętrzną i zewnętrzną, a w konsekwencji niską inflację oraz brak presji na wzrost stóp procentowych i deprecjację waluty narodowej. Jednak wyeliminować ryzyka w gospodarce rynkowej się po prostu nie da.

Kwestia czwarta: opłacalność kredytów frankowych

Autor artykułu stwierdza, że frankowe kredyty hipoteczne „muszą się bankom ogromnie opłacać”. Niestety tak nie jest. Ich dochodowość jest niska, między innymi ze względu na umiarkowane marże i ujemne stopy bazowe dla franka. Nakładają się na to podwyższone wymogi kapitałowe narzucone dla tych kredytów przez regulatora (nota bene też post factum), co wymusza utrzymywanie znacznego, dodatkowego kapitału i wpływa negatywnie na wskaźniki rentowności banku.

Jedną z naczelnych zasad działania banków jest zapewnienia zadowolenia ich klientów. Można powiedzieć, że niewiele jest rzeczy bardziej przykrych niż poczucie, że znacząca grupa klientów jest niezadowolona i zniechęcona do banku. Udzielając kredytu klientowi bank zawsze życzy mu ekonomicznej pomyślności , gdyż tylko to gwarantuje płynną i bezkonfliktową spłatę. Ostatnia rzecz, której moglibyśmy chcieć to kłopoty klienta. To, że nastąpiło osłabienie złotego względem franka nie jest winą banków. Umowy kredytowe zawieraliśmy w dobrej wierze, przestrzegając obowiązujących wówczas regulacji. Klienci byli informowani o ryzyku walutowym, ale mimo to preferowali kredyty frankowe.

Do połowy 2008 roku, gdy złoty umacniał się, klienci byli zadowoleni, że ich dług frankowy w przeliczeniu na złote maleje. Nikt nie podnosił kwestii przeliczeń według tabeli banku, ani „nieistnienia” franków. To się zmieniło dopiero, gdy złoty zaczął słabnąć. W żadnym razie nie oczekuję, że „większość kredytobiorców (…) uwierzy we własną winę w zawarciu nieuczciwej umowy”. Umowy były uczciwe i zgodne z prawem obowiązującym w czasie ich zawierania. Banki mają prawo oczekiwać, żeby kredytobiorcy pamiętali, że umowy zawierali dobrowolnie będąc uprzedzonymi o ryzyku walutowym i honorowali swoje zobowiązania. Tak zresztą postępują prawie wszyscy kredytobiorcy mBanku, za co im serdecznie dziękuję.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Tekst ukazał się na Forbes.pl.

Granice regulacyjno-fiskalnego uderzenia w sektor bankowy zostały przekroczone

Posted on

Z rosnącym niepokojem obserwujemy zmiany uwarunkowań funkcjonowania banków w Polsce. Są to niestety zmiany zdecydowanie na gorsze, które wręcz stawiają pod znakiem zapytania możliwości rozwoju, a nawet istnienia części sektora.

W mijającym trzydziestoleciu banki odegrały istotną i pozytywną rolę we wspieraniu rozwoju polskiej gospodarki. To, że po roku 1992 ani razu nie mieliśmy w Polsce do czynienia z recesją, jest w znacznej mierze zasługą zdrowego i efektywnego sektora bankowego. W tym czasie mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem skali działalności sektora bankowego i jego udziału w finansowaniu przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W 2010 – wcale nie najlepszym pod względem koniunktury – roku kwota kredytów (należności od sektora niefinansowego) osiągnęła prawie 700 mld zł, co stanowiło 48,3 proc. PKB. a Na koniec 2017 roku należności te stanowiły już 52,7 proc. Jest to jednak nadal poziom wyraźnie niższy niż w większości krajów UE. Wzrost skali działalności podstawowej banków nie przełożył się jednak na proporcjonalną poprawę wyników, pozwalającą na utrzymanie osiągniętych wskaźników efektywności. Ma to dwa podstawowe źródła.

Pierwszym jest obiektywne działanie sił rynkowych, prowadzące w warunkach ostrej konkurencji do zmniejszania się osiąganej stopy zysku przy rosnących wolumenach. Chodzi o skutki presji na marże kredytowe i kursowe, a także poziom prowizji i opłat, z których wiele pod wpływem rynkowej konkurencji zeszło do poziomów symbolicznych lub zerowych.

Jest także czynnik drugi, którego wpływ na wyniki sektora bankowego oceniam jako znacznie większy. Mam na myśli szeroko rozumiane działania regulacyjno-fiskalne, jakie towarzyszą nam w obecnej dekadzie, a szczególnie w trzech ostatnich latach. Regulacje te można podzielić na pięć głównych grup:

 1. ograniczające dochody,
 2. zwiększające obciążenia osiągniętych dochodów;
 3. zwiększające wymogi kapitałowe;
 4. wymuszające prowadzenie przez banki darmowych usług na rzecz państwa;
 5. istniejące i planowane regulacje podcinające znaczenie stosunków zobowiązaniowych.

Jeśli chodzi o pierwszą grupę, to jako najbardziej dotkliwe przykłady można podać przepisy obniżające maksymalne oprocentowanie kredytów oraz drastyczną redukcję prowizji z tytułu operacji kartowych. Kontrowersyjne jest zwłaszcza uderzenie w prowizje kartowe w sytuacji ewidentnego niedorozwoju obrotu bezgotówkowego i konieczności znacznych inwestycji w tym obszarze. Jest to jedna z przyczyn, że w strukturze dochodów bankowych w ostatnich latach nastąpił istotny spadek udziału dochodów prowizyjnych, a ich poziom jest dokładnie taki jak siedem lat temu, mimo znacznego wzrostu skali działalności.

Szczególnie dotkliwe są dla sektora bankowego regulacje zwiększające obciążenia. Syntetycznie ilustrują je dwie liczby. Suma obciążeń w roku 2010 wyniosła 3,1 mld zł, natomiast w roku ubiegłym 10,5 mld zł. Obciążenia te pokrywane są z zysku brutto lub są tak zwanymi kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów. Relacja obciążeń do zysku (sumy zysku netto i obciążeń) wyniosła w 2010 roku 21,3 proc. i była tylko nieznacznie wyższa od stawki podatku CIT. W roku ubiegłym relacja ta wyniosła już 43,5 proc.! Jest to skutkiem ogromnego wzrostu obciążeń na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (z 0,3 mld zł w 2010 r. do 2,1 mld zł w 2017 r.) oraz wprowadzenia podatku bankowego, który w ubiegłym roku wyniósł 3,6 mld zł.

Uważam, że składki na BFG są zdecydowanie za wysokie, a tempo dochodzenia do poziomu ich docelowej wielkości zbyt szybkie. W Polsce relacja nagromadzonego funduszu gwarantowania depozytów do kwoty depozytów objętych gwarancjami jest wielokrotnie wyższa niż w większości krajów UE. Dodatkową anomalią jest to, że składka ta płacona jest faktycznie z zysku po opodatkowaniu, pomimo że jest ustawowym obciążeniem i powinna być składnikiem kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei wprowadzenie podatku bankowego uzasadniane było tym, że obowiązuje on w niektórych krajach UE. Nie uwzględniono tylko tego, że w większości z nich jego stawka jest wielokrotnie niższa od wprowadzonej u nas. Podatek od aktywów o tak wysokiej stawce wpływa deformująco na aktywność kredytową i rynkową banków Uważam, że jeśli banki mają płacić z zysku więcej niż reszta gospodarki to znacznie bardziej racjonalne byłoby zastosowanie dodatkowej składki CIT obciążającej końcowy wynik, a nie aktywa.

Trzecia kwestia to regulacje zwiększające wymogi kapitałowe banków. Wymuszają one wzrost funduszy własnych banków, głównie w drodze kapitalizacji zysków. Od 2010 r. fundusze te wzrosły prawie dwukrotnie, do 198 mld zł na koniec roku 2017. Dzięki temu tak zwana adekwatność kapitałowa banków wzrosła z 13,8 proc. do 19 proc.

Zwiększyło to bezpieczeństwo sektora, zatem krytykowanie tych działań wygląda niezbyt zręcznie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na kilka elementów.

Po pierwsze jeszcze nie tak dawno uważano, że bezpiecznym poziomem tego współczynnika jest 8 proc. Obecnie za taki uważa się 12 proc. Jednakże uznaniowo dokłada się do tego kolejne składniki, których wysokości nie da się przewidzieć. To często uniemożliwia racjonalne planowanie i prowadzenie działalności kredytowej, zmuszając banki do powstrzymywania tej działalności dla utrzymania dodatkowych, wewnętrznych buforów na wypadek, gdyby regulator miał zwiększyć obowiązujące domiary lub wprowadzić nowe.

Po drugie, trzeba pamiętać, że obok posiadania funduszy własnych na bezpiecznym poziomie bardzo ważne jest posiadanie możliwości pozyskania nowego kapitału z rynku. Aby to było możliwe, trzeba wykazywać się akceptowalną dla inwestorów rentownością kapitału. Można powiedzieć, że do roku 2014 sektor bankowy taką rentowność wykazywał (średnio w latach 2010-2014 około 11 proc.), ale od roku 2015 jest to przeciętnie około 7 proc. z tendencją zniżkową. Ryzyko jest takie, że jeśli (odpukać) zaistnieje konieczność zwrócenia się do inwestorów o dodatkowy kapitał, to mogą się oni okazać niezainteresowani, gdyż będą mieli inne, bardziej atrakcyjne możliwości inwestowania.

Kolejna kwestia to wymuszanie na bankach świadczenia darmowych usług i aktywności na rzecz organów państwowych. Mam na myśli rosnące wymogi dotyczące działań banków w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy, zadania związane z systemem STIR czy systemem podzielonej płatności. Pracownicy banków muszą poświęcić na wykonywanie tych zadań mnóstwo dodatkowych roboczogodzin, za które beneficjenci wyników tej pracy (czyli urzędy państwowe) nic nie płacą. Z kolei wprowadzanie nowych i zmienianie istniejących obowiązków nałożonych na banki wymusza zaangażowanie na tych, nieprzynoszących przychodów aktywnościach, znaczącej części zasobów projektowo-programistycznych kosztem wstrzymywania lub zaniechania prac i projektów podnoszących jakość usług dla klientów.

A gwałtownemu, ustawowemu obniżeniu prowizji kartowych towarzyszy wymuszanie na sektorze bankowym finansowania rozwoju infrastruktury rozszerzającej obrót bezgotówkowy, w tym jego dotowaniu w obszarze sektora publicznego.

Kolejna kwestia to regulacje uderzające w wyniki bankowe, a zarazem podważające ważność stosunków zobowiązaniowych.

Mam na myśli między innymi przepisy dotyczące tak zwanej abuzywności, które – wprowadzone na długo po zawarciu wieloletnich umów kredytowych – faktycznie mają znamiona „działania prawa wstecz”. Zwiększają skalę niepewności i utwierdzają wielu ludzi w przekonaniu, że zawartych umów można nie dotrzymywać.

Jeszcze większe zagrożenie stanowią rozwiązania projektowane, a w szczególności projekty ustaw o zwrocie spreadów oraz o tak zwanej „dobrowolnej” restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych. Wprowadzenie pierwszego z tych pomysłów oznaczałoby w warunkach roku 2017 zmniejszenie wyniku netto sektora do około 9 lub nawet 5 mld zł, a wskaźnika ROE odpowiednio do około 5 proc. lub nawet około 2 proc. Część banków dotkniętych tym rozwiązaniem wykazałaby straty. Pomysł drugi, czyli dobrowolna restrukturyzacja, to trwałe zmniejszenie zwrotu z kapitału o około 1,5-2 proc., czyli do poziomu około 5 proc.

Szacunki powstały na bazie wyników osiągniętych w 2017 roku, bardzo pomyślnym dla gospodarki polskiej i światowej. W ubiegłym roku wyniki banków obciążone były odpisami na złe kredyty w wysokości 0,8 proc. należności od sektora niefinansowego. Jest to wskaźnik bardzo niski, charakterystyczny dla okresów dobrej koniunktury. A co, gdy ona się pogorszy? Przykładowo w słabym roku 2009 odpisy wyniosły w skali sektora 1,8 proc. wartości kredytów. Gdyby taka sytuacja się powtórzyła, to kwota odpisów wzrosłaby o dodatkowe ponad 10 mld zł (z faktycznych 8,3 do około 18,7 mld zł). Nawet gdyby rezerwy te w całości stanowiły koszt uzyskania przychodów, to obniżyłyby wynik sektora do około 5 mld zł, a przy jednoczesnym obowiązywaniu „dobrowolnej” restrukturyzacji – do wielkości symbolicznej. Dodatkowo trzeba by wziąć pod uwagę, że w warunkach pogorszenia koniunktury, całkiem prawdopodobna byłaby konieczność sfinansowania gwarantowanych wypłat depozytów z najsłabszych, zwłaszcza mniejszych banków, co dodatkowo pogorszyłoby sytuację.

Nie twierdzę, że te wszystkie potencjalnie niekorzystne zdarzenia muszą wystąpić. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Chcę jedynie wyraźnie podkreślić, że według mnie granice regulacyjno-fiskalnego uderzenia w sektor bankowy zostały przekroczone i trzeba raczej myśleć o ich redukowaniu, a nie dalszym zaostrzaniu.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Tekst ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Dojrzewanie Handlowego – wywiad w książce „Reforma polskiego systemu bankowego…”

Posted on

„Reforma Polskiego Systemu Bankowego w latach 1987-2004, we wspomnieniach jej twórców”
NOWOŚĆ I MŁODOŚĆ – POWSTANIE PRYWATNYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH
Rozmowa z Cezarym Stypułkowskim (str. 101)


Gdzie Pan studiował i jaka była Pana pierwsza praca?

— W latach 1975—1979 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bezpośrednio po studiach zostałem asystentem w katedrze zarządzania gospodarką narodową. Moim opiekunem był profesor Ludwik Bar, od jesieni 1980 roku szef zespołu X Komisji Reformy Gospodarczej, współpracujący z profesorem Władysławem Baką. Profesor Bar zaprosił mnie do pracy w tym zespole i polecił profesorowi Bace, tak że już na przełomie 1980 i 1981 roku wylądowałem w Komisji Reformy Gospodarczej. Zostałem specjalistą od spraw prawnych w zespole pełnomocnika rządu ds. reformy gospodarczej, czyli profesora Baki. W listopadzie 1985 roku zespół został rozwiązany. Profesor Baka poszedł do NBP. Zostałem z profesorem Zdzisławem Sadowskim, moim ówczesnym mentorem. Profesor Sadowski w krótkim czasie został wicepremierem i szefem Komisji Planowania. Byłem jego prawą ręką i w konsekwencji zostałem sekretarzem Komitetu Rady Ministrów ds. reformy gospodarczej. Ale też profesor zachęcił mnie, abym zdobył szlify międzynarodowe. Aplikowałem o stypendium Fulbrighta i z pomocą profesora uzyskałem je. W końcówce lat 80. pojechałem na studia do Nowego Jorku. Gdy pisałem aplikację, zgłosiłem problematykę szeroko rozumianej zamiany długu na kapitał w kontekście rynków kapitałowych. Najbardziej chciałem pojechać na Uniwersytet w Berkeley, ale doszedłem do wniosku, że bilet do Nowego Jorku jest tańszy, więc wylądowałem na Columbii. To była najmądrzejsza decyzja mojego życia, bo jednak rynki finansowe są w Nowym Jorku, na Manhattanie. blisko Wall Street. Wielu wykładowców to byli ludzie z realnego świata, a nie tylko akademicy. Złożyło się tak, że w latach 1988, 1989 byłem jedynym studentem z Europy Wschodniej. Wobec wydarzeń w naszym regionie stałem się raptem popularny i to mi otworzyło dużo kontaktów, wręcz zaskakujących. Uzyskałem letni staż w Chemical Bank za pośrednictwem George’a Sorosa Miałem też szkolenie w Hannover Manufacturers. Dziś oba banki nie istnieją. Zostały „połknięte” przez JP Morgan. Dzięki Billowi Rhodesowi z Citibanku uzyskałem coś, co się nazywało practical training w Citibanku. Chciał otworzyć operacje w Polsce, ale stawiał warunki rządowi polskiemu dotyczące zamiany polskiego zadłużenia państwowego wobec Citibanku na kapitał swojej operacji w Polsce. Więc to się przedłużało i cały 1990 rok odbywałem różne szkolenia w Citibanku, w różnych miejscach w świecie z perspektywą podjęcia pracy w tym banku. Jesienią 1990 roku premier Balcerowicz złożył mi propozycję związaną z Bankiem Handlowym. Profesora Balcerowicza znałem jeszcze z lat 80., bo po tej oficjalnej (rządowej) stronie zajmowałem się reformą gospodarczą, a profesor już od 1981 roku był inicjatorem społecznego projektu dotyczącego reformy.

Wrócił Pan do Polski dopiero, gdy otrzymał Pan propozycję zostania prezesem Handlowego?

— Tak. Nie byłem jedynym kandydatem, ale ostatecznie gdzieś w końcówce stycznia 1991 roku profesor Balcerowicz poprosił mnie, abym napisał, co zamierzam zrobić w Banku Handlowym. Napisałem 10-stronicowy dokument, którego — mogę powiedzieć z czystym sumieniem — się nie wstydzę. To było przed 25 laty. Jest tam pewna doza naiwności, ale uważam, że sprawy, które poruszyłem i sposób podejścia, były rozsądne.

Jakie cele Pan wyznaczył?

— Handlowy był uwikłany w dług państwa polskiego i było oczywiste, że komercyjny bank nie może tak funkcjonować. Nie wiedziałem — nie było mnie w Polsce — że jest afera FOZZ-owska. Wydaje mi się. że to było niegłupie przedsięwzięcie. Ten skup długów na pewno oszczędził Polsce jakichś kosztów. Sposób funkcjonowania okazał się jednak wątpliwy. Ta afera trochę zaciążyła na pierwszym okresie mojej obecności w Handlowym. W FOZZ-ie był bałagan, a Handlowy był jedynym miejscem, gdzie można było wyjaśnić, jakie były przepływy pieniędzy. To, niestety, nie pomagało naszej reputacji. Wiedziałem więc, że musi dojść do rozdzielenia funkcji banku komercyjnego i funkcji związanych z zadłużeniem zagranicznym. Do późnych lat 80. Handlowy obsługiwał w zasadzie tylko państwowe przedsiębiorstwa handlu zagranicznego i miał poza Warszawą jedynie 4 oddziały: w Katowicach, Łodzi, Szczecinie i Gdyni. Budowę sieci oddziałów rozpoczął w latach 1989, 1990. Gdy przychodziłem do Banku było ich 18, w większości dopiero co uruchomionych i praktycznie bez poważnych klientów. W warunkach deregulacji i urynkowienia zdobycie takich klientów było dla nas podstawowym wyzwaniem. To się udało. Zastosowaliśmy technikę bezpośredniego kontaktu z tymi 20 firmami, które ponownie objechałem. Mieliśmy jednak pewną przewagę. Nazywała się gwarancja Banku Handlowego. Zdolność pozyskania finansowania z zagranicy w tamtym czasie była silnie uwarunkowana możliwością uzyskania gwarancji od Banku Handlowego. To był nasz oręż. Drugą była akredytywa dokumentowa. Oba klasyczne produkty Handlowego, których właściwie inne banki w Polsce nie oferowały, więc myśmy przyciągali klientów z banków regionalnych. Po trzecie, myślałem o tym, że bank w którymś momencie powinien być giełdowy.

Czy te 10 stron to pierwsza strategia, jaką napisał Pan dla banku?

— 10 punktów. To był dość przemyślany dokument. Oczywiście napisałem go, nie będąc w Banku Handlowym, niejako z zewnątrz. Nawet ludzi w Handlowym nie znałem. Pamiętam, że właściwie jedyny kontakt, jaki wcześniej miałem, to z prezesem Andrzejem Dutkiewiczem, który potem ze mną pracował chyba ze 3 lata i który był w wieku gdzieś między moimi rodzicami a dziadkami. To był bardzo ciekawy i doświadczony człowiek. Wydaje mi się, że gdyby nie jakaś doza akceptacji z jego strony i prezesa Antoniego Sali, dwóch filarów tradycyjnego Handlowego, i ich wiary w to, że mam dobre intencje, to pewnie bym się nie obronił.

A czy Leszek Balcerowicz postawił cele przed Panem jako przed przyszłym prezesem Handlowego?

— Nie pamiętam szczegółów rozmów, bo miałem dwie, trzy z profesorem Balcerowiczem, ale wydaje mi się, że wtedy te rozmowy koncentrowały na kwestii uspokojenia struktury Handlowego i zapewnienia tego, że zbuduje pozycję jako silny komercyjny bank w Polsce. To nie było tak, że dostałem szczegółowe instrukcje, co mam robić. Wydaje mi się, że Balcerowicz z mojego tekstu był zadowolony.

A czy wpływ na propozycję dla Pana miał Aleksander Kwaśniewski?

— Nie, Kwaśniewski nie miał wpływu na tę nominację. W tamtym momencie takim spiritus movens mojej nominacji był Jerzy Koźmiński.

Jaki bank Pan zastał? Jacy byli ludzie, kadry, ich wykształcenie, kompetencje, organizacja?

— Handlowy znalazłem jako solidną organizację. Poziom etyczny ludzi i kwalifikacje były naprawdę wysokie. W poprzednim reżimie nie był bankiem z prawdziwego zdarzenia, choć miał to słowo w nazwie. Był najstarszą instytucją bankową funkcjonującą w Polsce i najstarszą spółką akcyjną. Środowisko pracowników bardzo się utożsamiało z bankiem. Pracownicy mieli też poczucie wyjątkowości, bo jednak pracowali z rynkiem międzynarodowym, co w tamtym czasie było elementem pewnego uwznioślenia, zajęciem związanym z otwarciem na świat, podróżowaniem i kontaktami. Miał dość trwałą kadrę. Powiedziałem, że nie był do końca bankiem, bo miał ograniczoną grupę klientów i zajmował się głównie rozliczeniami zagranicznymi Czyli był taką, jak to wówczas nazywałem, izbą rozrachunkową transakcji handlu zagranicznego dla całego kraju. Nie miał bilansu z prawdziwego zdarzenia, bo w bilansie była olbrzymia część, za którą naprawdę odpowiedzialne było państwo. Były natomiast określone umiejętności techniczne związane z rozliczeniami. Nie było kultury oddziałowej i kredytowej, za to dużo wiedzy o produktach typu akredytywa, gwarancja. Było 250 rachunków ostro rozsianych po całym świecie. Zamiana tych „aktywów” na coś, co będzie silnie osadzonym lokalnym bankiem, nie było rzeczą prostą. Tym bardziej że banki regionalne, ta „dziewiątka”, była klientowsko nieporównywalnie silniejsza — miały realnych klientów w terenie, od których byli oddaleni najwyżej 1 20 km. Trzeba jednak uczciwie dopowiedzieć. że wiele z nich było w trudnej sytuacji, wiele nie obsługiwało kredytów. W związku z tym musieliśmy stworzyć sieć oddziałów i zatrudnić ludzi, nie mając od razu przychodów. O przychody było zresztą względnie łatwiej, bo stopy procentowe były wysokie. Ale działał jeszcze popiwek, który limitował możliwość zapłacenia ludziom. Pojawiły się pierwsze banki zagraniczne w tym Citibank, które zaczynały nam wyciągać ludzi. Żeby jakoś pracowników utrzymać, wprowadziłem pierwszy w Polsce plan samochodowy, czyli kupiłem 40 Polonezów Caro. Handlowy zresztą finansował przez Luksemburg face lifting Poloneza na Poloneza Caro. To był efektywny bonus, ale bez popiwku. Po jakimś czasie dostaję telefon. Dzwoni profesor Balcerowicz i pyta: „Co tam się dzieje u was? Kancelaria Prezydenta jakieś donosy dostała. Samochody kupujesz?” . Ja mówię: „No kupuję”. I pamiętam, jak mówi do mnie: „Ale o co chodzi?” . Ja już mu nie tłumaczyłem, tylko zadałem pytanie: „Jestem prezesem banku, to ja samochodów nie mogę kupić?”. Pamiętam, jak on odpowiedział: „A rób, co uważasz, tylko żeby był spokój”. A to Związek Zawodowy „Solidarność” rozrabiał. Rozplakatował pismo na piętrach Handlowego w związku z tymi samochodami. Pisali, że zarząd to sobie może jeździć, czym chce, ale dyrektorzy nie powinni mieć tych polonezów, bo to wspiera stary system gospodarczy. W odpowiedzi napisałem w liście, że rozważaliśmy różne oferty i wymieniłem jakieś nazwy marek zachodnich, a na kojcu napisałem, że: „Ja piję polskie mleko, polską wodę mineralną i polskie piwo, i jestem dumny z tego snobizmu”. Ta wymiana korespondencji zamknęła pewien etap sporów, przepychania się. Potem już dialog ze związkami zaczął przyjmować rozsądną formę.

Kiedy napisał Pan pierwszą strategię dla banku już jako prezes?

— Wydaje mi się, że w 1992 roku. Pamiętam nawet, jak pisaliśmy ten dokument. Zgarnąłem grupę osób, to był Marek Oleś, który wtedy był dyrektorem Departamentu Ekonomicznego oraz jego współpracownicy, Henryk Klimczak, Wojtek Orliński i Witek Walkowiak. Pamiętam, że pisaliśmy chyba strategię w ośrodku w Łańsku. Wynajęliśmy tam dwa domki. Była późna jesień albo wczesna wiosna. W ten sposób powstał dokument, który systematycznie opisał, co chcielibyśmy osiągnąć. On nas organizował gdzieś do 1994, 1995 roku. Wszystkie cele zostały osiągnięte. Ale to był trudny, choć „romantyczny” okres. Przyszło wielu młodych Chyba najbardziej dumny jestem z tego, że gdzie się nie ruszę, to spotkam kogoś, kogo w Handlowym zatrudniałem. Kulisy tego „najazdu” młodych są zabawne. Jak byłem na studiach na Columbii, to tam, tak gdzieś od marca, można było się już i wyżywić, i upoić na różnych spotkaniach organizowanych przez firmy poszukujące „świeżej krwi”. Tu przychodził Goldman, tam Merrill Lynch, a w następnym tygodniu Morgan Stanley i organizowali spotkania dla studentów, aby zgarnąć to towarzystwo i zaprezentować oferty pracy. Był jakiś poczęstunek. spotkanie, rozmowa, piwo się znalazło i kieliszek wina. I postanowiłem coś podobnego wprowadzić w Handlowym. W 1991 roku, chyba w maju, pierwszy raz poszedłem do kilku dziekanów na SGH i na Uniwersytecie się dogadałem, że oni przyślą najlepszych studentów. Zgoniłem wszystkich dyrektorów i powiedziałem, że jak nie zatrudnią po dwóch pracowników, to ich zwolnię. Upraszczam, pewnie takiego języka nie używałem, ale intencja taka była i każdy miał kogoś zatrudnić. Myśmy to 3, 4 lata kontynuowali. Ściągnęliśmy wielu wartościowych ludzi, którzy do dzisiaj funkcjonują w sektorze bankowym czy w szeroko rozumianych finansach. Wiem, że w pierwszej połowie lat 90., a właściwie mogę powiedzieć całe lata 90. — to zabrzmi nieskromnie, ale tak uważam — w dużym stopniu sektor bankowy rozwijał się pod ciśnieniem aktywności Handlowego.

Czy były jakieś dziedziny rozwoju banku, na których Pan się koncentrował, oprócz doboru kadr?

— Prześmiewczo mogę powiedzieć, że wszyscy w banku wiedzieli, że na pewno musi być mleko, woda mineralna i piwo. I rzeczywiście te segmenty rynku staraliśmy się wypełnić… Koncentrowałem się na stworzeniu solidnej bazy klientowskiej. Zbudowaliśmy zespół analiz sektorowych i tym się różniliśmy od innych banków. To nie było coś takiego. że każdy coś w gazecie przeczytał, tylko systematyczny biuletyn, obejmujący większość obszarów branż gospodarki. Kierował nimi dyrektor Musiał z dawnej Komisji Planowania. Na pewno sprawiło to, że ludzie z Handlowego przeciętnie więcej wiedzieli. Nie znali jeszcze klienta, ale o jego branży już coś potrafili powiedzieć. Drugą rzecz potraktowałem prawie ambicjonalnie. Otóż gdy przyszedłem do Handlowego, to bank w ogóle nie miał nic wspólnego z rynkiem kapitałowym. A już wtedy rodziła się giełda, Dom Maklerski Pekao miał swoje czerwone szelki i coś się tam działo. A u nas nic. Więc się do tego zabrałem. Nie mieliśmy szansy na konkurowanie z Pekao S.A. z prostej przyczyny — w ogóle nie mieliśmy klientów indywidualnych. Tutaj zrobiliśmy dość rozsądny ruch. Wiedziałem z okresu moich studiów amerykańskich, że emerging markets rządzą inwestorzy międzynarodowi, że lokalny rynek jest fajny, ale on będzie zawsze szczupły i bezwzględnie trzeba sięgnąć po fundusze inwestycyjne emerging markets. Markę mieliśmy dobrą. Bank był rozpoznawalny za granicą, więc wysłaliśmy czterech czy pięciu ludzi do JP Morgana do Brukseli i przeszli kurs custody services, nauczyli się reprezentowania inwestorów. Jak inwestor myślał o tym, żeby coś kupić w Polsce, to wiedział, że grupa przygotowanych ludzi pracuje w naszym banku i wie, jak tego dokonać. A po drodze trafiłem na młodego pracownika, Sławomira Horbaczewskiego. Pracował w Departamencie Techniki Bankowej. Dyrektor Zofia Ciesielska powiedziała mi, że jest za dobry, aby się tam ostał, i przysłała go do mnie. Był bardzo ambitnym, rzutkim człowiekiem. Muszę powiedzieć, że on nie miał nawet kwalifikacji zawodowych do tego, ale miał dobre kwalifikacje organizacyjne. Tak, że w 1993, 1994 roku już byliśmy największym domem maklerskim w Polsce i mieliśmy 25 proc. rynku. Do dziś Handlowy ma silną pozycję w tych rynkach. Trzecia rzecz, która też się chyba udała, to był też efekt doświadczenia z Ameryki. Zrobiliśmy pierwszy oddział private banking. Chyba w 1992 roku przy ulicy Poznańskiej, w takim narożnikowym budynku, który jest vis-a-vis wydziału architektury, otworzyliśmy oddział. Austriacy budowali nowy budynek, myśmy finansowali. Kiedy byłem w Stanach i miałem praktykę w Chemical Bank, codziennie musiałem przejść koło jednopiętrowego bardzo eleganckiego, ceglanego budynku z białymi oknami, który stał między wieżowcami na Madison Avenue. Na nim był napis Chase Manhattan Madison Private Banking. Nie bardzo wiedziałem, na czym ten private banking polega, ale jakoś się nie bałem różnych sytuacji, więc zapukałem do drzwi. Trafiłem na człowieka, który nawet mnie nie pogonił. Przedstawiłem się, pokazałem legitymację uniwersytecką. Powiedziałem, że jestem z Polski, i zaczęliśmy rozmawiać. Ten człowiek mi uzmysłowił, na czym polega private banking. Zrozumiałem, że jeśli nie masz miliona dolarów, to tu nie wchodź. Był bardzo otwarty, jak to Amerykanie. Potem poszedłem do biblioteki i jeszcze trochę poczytałem. Miałem jakieś wyobrażenie. powiedzmy sobie, że w polskich warunkach bardziej chodziło o czerwony dywan niż realne produkty, ale już pewne rzeczy mogliśmy zrobić. Pozycja Handlowego w tym segmencie nadal jest mocna.

A klientów mieliście do tego oddziału?

— Handlowy był bankiem przedsiębiorstw handlu zagranicznego, więc było trochę ludzi z pieniędzmi. Rachunki walutowe w latach 70., 80. ludzie na ogół mieli w Pekao S.A., ale tam były kolejki. Więc w Handlowym było ok. tys. dobrych „bezkolejkowych” klientów z przyzwoitymi pieniędzmi jak na tamte czasy. Do tego myśmy w szybkim czasie zyskiwali klientelę, na ogół to były duże przedsiębiorstwa, więc prezesów, dyrektorów staraliśmy się przyciągnąć do naszej oferty.

A inne działania: marketing, budowanie sieci, informatyzacja?

— W marketingu to Handlowy nie był specjalnie aktywny, jak się sprzedaje do firm, to nie musisz być w reklamach.

Był marketing bezpośredni, mówił Pan, że pojechał do 120 firm.

— Byłem wtedy młodym człowiekiem, więc z moim kierowcą Sylwestrem Osińskim objechaliśmy kraj wzdłuż i wszerz. Zbudowaliśmy ok. trzydziestu kilku oddziałów w krótkim czasie. Po stronie marketingowej Handlowy się sprzedawał przez obecność naszych ludzi, przez docieranie do klientów, przez trochę lepszą obsługę. Działał też mit banku z ponad stuletnią historią. Pamiętam często używane przeze mnie powiedzenie, zwłaszcza za granicą: There was not Republic of Poland but there was Bank Handlowy. Jedyna rzecz, do której zaczęliśmy marketingowo przywiązywać wagę, to kalendarze. Był w tamtym czasie organizowany konkurs na kalendarze i pierwszy konkurs wygrał, jak pamiętam, projekt z dużym dębem na zielonej łące, czyli „Bank Handlowy wiecznie żywy”. Wygraliśmy ten konkurs, co na nas wszystkich zrobiło wrażenie.

Informatyzacja — ważniejsza kwestia.

— Jak przychodziłem, to właśnie zaczynała się dyskusja o nowym systemie. Wybraliśmy IBIS. Zatrudniliśmy człowieka z Politechniki, nazywał się Adam Romatowski, który prowadził ten projekt. Byliśmy pierwszym bankiem, który wprowadzał nowy system informatyczny w Polsce. To był 1993 rok, duży projekt, bardzo duże zaangażowanie, ściągnęliśmy angielską firmę TCA, która nam doradzała. W trakcie przygotowań, które trwały ponad rok, ciągle ktoś przychodził i mówił, że ten system nie robi tego tak, jak my to robimy, więc trzeba teraz go usprawnić. Było takie słowo enhancement, czyli jakaś poprawka, usprawnienie po polsku. A każde takie usprawnienie kosztowało 50—100 tys. dolarów i przeciągało wdrożenie o następny miesiąc. Od tamtych czasów to słowo stało się moim wrogiem. Oznacza tyle, co drożej, dłużej i bardziej skomplikowanie. I tu opowiem pewną anegdotę, która mocno mnie ukształtowała. Jest już ten D-day, następnego dnia o godz. 8.00 mają przyjść klienci do banku. Jestem u siebie wieczorem w gabinecie. Przychodzi dyrektor Romatowski i mówi: „Panie prezesie automatyczna konwersja nie działa”. Poszedłem na VII piętro, tam ok. setki ludzi stoi opartych o ściany. Anglicy zamknięci w dwóch pokojach. Na twarzach widać zmęczenie, taki moment znużenia i smutku. A ja nie jestem człowiekiem, który może im pomóc. Tak krążę i się zastanawiam, co mogę zrobić. Zasadniczo to trzeba byłoby wezwać tych, którzy odpowiadają za stary system, i otworzyć się następnego dnia w starym systemie. Pamiętam jak dzisiaj — wszedłem do jakiegoś pomieszczenia i tam były dwie panie dyrektor, Krystyna Smyjewska i Jola Dumańska Pochylały się nad takimi płachtami wydruków z dziurkami, rzędami liczb, no i coś tam zaznaczały, coś tam tłumaczyły. Jak coś się nie zgadzało, to robiły przerwę, coś sobie wyjaśniały i dalej. Pytam, co one robią, a one mówią, że próbują uzgodnić rachunki. Ja pytam: „Ale co się nie zgadza?”. A one odpowiadają: „No, tu się nie zgadza, bo to, tam się nie zgadza, bo tamto” Upraszczam, ale to tak mniej więcej wyglądało. Wtedy jakoś tak intuicyjne zadałem pytanie: „A co to za rachunki?’ ,A to są rachunki wewnętrzne’ odpowiada jedna z nich. „A jak jest z rachunkami klientowskimi? — zapytałem. „A klientowskie się zgadzają” — odpowiedziały. To był moment olśnienia. Pamiętam, zebrałem tych wszystkich znużonych ludzi. Była może 1 .00 w nocy, kiedy powiedziałem: „Proszę państwa, przemyślałem to sobie. To jest druga najtrudniejsza decyzja w moim życiu po rozwodzie: rachunki klientowskie się zgadzają, więc pójdziemy w nowe”. Pamiętam, że całe towarzystwo ożyło, a po dwóch dniach wszystko się zgadzało. To była decyzja, która bardzo wpłynęła na mój styl. Od tego momentu wydaje mi się, że nabrałem pewnego rodzaju pewności. I jeżeli „oświetliłem” zdarzenia z różnych perspektyw, i miałem jakieś przekonanie, to raczej starałem się je wdrożyć. To było ważne doświadczenie menedżerskie i ważny moment w dojrzewaniu banku. W ubiegłym roku zostałem zaproszony przez ludzi, którzy byli przy tym projekcie. Z okazji 20-lecia wdrożenia IBIS-a ludzie się spontanicznie zorganizowali. Przyszło z 80 osób. Wyprodukowano nawet plakietkę „20-lecie wdrożenia IBIS w Banku Handlowym”. Ludzie byli dumni z tego, że wtedy im się powiodło.

Jak Pan budował zespół kierowniczy?

— Nie prowadzam się z watahą znajomych. Wszyscy wiedzą, że raczej staram się wejść w społeczność i odnaleźć z ludźmi, którzy tam są, z wiarą, że na ogół ludzie chcą dobrze i mają dobre intencje. Do zarządu Handlowego przyprowadziłem jednego człowieka Wieśka Kalinowskiego, wcześniej dyrektora Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej w NBP. Był prawą ręką Baki. Pracowaliśmy razem przy reformie. Bardzo go cenię. Dobrze znał przedsiębiorstwa i ich finanse. Prezes Andrzej Topiński z NBP po dwóch miesiącach zabrał mi go, bo była afera Art-B i on był człowiekiem, który musiał dojść do tego, co tam się stało. Miał delegację od nas chyba na pięć miesięcy. Poza tym wydaje mi się, że pracowałem z ludźmi, którzy byli w samym banku. Byłem najmłodszym członkiem zarządu. Ten zespół się oczywiście stopniowo zmieniał. Mam wrażenie, że to był zespół, który był w większości jakoś oblatany międzynarodowo. Przywiązywałem do tego dużą wagę. Chodziło o doświadczenie „między Bugiem a Nysą”, aby ludzie mieli więcej wyobraźni zdobytej poza ograniczeniami krajowymi. Ten powiew świata, a jednocześnie pewien porządek w naszym procedowaniu wniósł Sławek Cytrycki, który teraz blisko pracuje z prezesem Belką. Potem się pojawiło sporo młodych ludzi, bardzo ambitnych. Wychodzili z uczelni, byli głodni sukcesu, bardzo się angażowali, dostawali szybkie awanse. Część z tych ludzi zbudowała ładne kariery, część się zepsuła, bo nie miała dość pokory. Powtarzam mojemu synowi, że tego typu kariera jak moja w normalnych warunkach nie powinna się powtórzyć, bo to by znaczyło, że musiało się zdarzyć coś złego. Jest taki cykl dojrzewania do ról zarządczych, który w normalnych okolicznościach powinien się stopniowo dokonywać. Niektórzy z tych młodych emocjonalnie nie wytrzymali. W życiu zawodowym do pewnego momentu decydującym czynnikiem kariery jest wiedza, a od pewnego momentu charakter. Wielu ludzi z wiedzą sobie dało radę, ale z charakterem i pokorą trochę gorzej. Dołączył do nas Andrzej Kołatkowski, który wcześniej pracował w Ministerstwie Finansów i był odpowiedzialny za sprawy związane z długiem publicznym, a u nas za bankowość inwestycyjną. Potem przyłączył się Artur Nieradko, który też wyszedł z resortu finansów. Moim pierwszym zastępcą był prezes Antoni Sala, który w banku pracował od 1966 roku i któremu bardzo dużo zawdzięczam. Miał w sobie pewną powściągliwość, trochę konserwatyzmu, więc dość dobrze się uzupełnialiśmy.

Było coś, czego Pan zazdrościł innym prezesom? Jeśli tak, to czego i komu?

— Na pewno zazdrościłem solidnej bazy klientowskiej prezesowi Marianowi Rajczykowi ze Śląskiego. Ewidentnie było widać, że są dwa wyróżniające się banki regionalne. Drugim był Wielkopolski z prezesem Franciszkiem Pospiechem, skądinąd kolegą mojego ojca z podwórka w Rawiczu. Wyróżniały się zarówno kalibrem prezesów, jeśli tak można to określić, jak również osadzeniem w lokalnym rynku. To była kontynuacja starych więzi NBP-owskich. Dla nas rozpychanie się na Śląsku nie było rzeczą prostą. Ale w Wielkopolsce dzięki dyrektorowi Henrykowi Przybylskiemu, który kierował oddziałem od jego założenia w 1990 roku do ubiegłego roku, Handlowy zbudował bardzo silną pozycję i był ceniony.

Czy było coś istotnego w mikroekonomii lat 90., o czym nie rozmawialiśmy?

— Myślę, że rzecz, która odgrywała ważną rolę, to jest doskonalenie warsztatu analizy ryzyka kredytowego. To początkowo było dość prymitywne, ale inwestycje, które w tym zakresie zostały poczynione przez banki, były bardzo istotne i one określiły długoterminowo silną pozycję polskich banków.

Warszawa, 2014

Wywiad ukazał się w książce „Reforma Polskiego Systemu Bankowego w latach 1987-2004, we wspomnieniach jej twórców” pod redakcją Piotra Aleksandrowicza i Aleksandry Fandrejewskiej-Tomczyk (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego — Warszawa, 2016)

Wszyscy mogą stracić

Posted on

Po raz kolejny zabieram głos w kwestii kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Tym razem w związku z publiczną dyskusją na temat zgłoszonego przez Prezydenta projektu ustawy „o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Projekt ten zakłada po pierwsze znaczne zwiększenie skali pomocy z utworzonego w 2015 roku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kwota wsparcia ma zwiększyć się z obecnych 27 tys. zł do 72 tys. zł , czyli o 167%.

Zmiana druga – której poświęcam ten artykuł – to nałożenie na banki posiadające portfele walutowych kredytów hipotecznych obowiązku tworzenia dodatkowego funduszu restrukturyzacji w wysokości do 2% wartości tych portfeli rocznie. Fundusz ma być przeznaczony na finansowanie dobrowolnej konwersji kredytów frankowych na złotowe. Środki wpłacone przez dany bank i niewykorzystane w ciągu 6 miesięcy podlegają „konfiskacie” i mogą zostać wykorzystane przez inne banki.

W przypadku mBanku obciążenie składką w wysokości 2% oznaczać będzie dodatkowy koszt około 380-400 mln zł rocznie, co obniży o ponad jedną trzecią wypracowywany zysk netto. Sprowadzi to wskaźnik ROE do zaledwie około 5%, czyli do połowy wartości kosztu kapitału, jaki rynek szacuje dla naszego banku.

Będzie to kolejny krok ustawodawcy zmniejszający znacząco rentowność biznesu bankowego i zdolność do ekspansji. Pierwszym było wprowadzenie w ubiegłym roku podatku bankowego, który zredukował zysk netto mBanku w podobnej skali.

Kierując się odpowiedzialnością za sytuację klientów w perspektywie trwania tych kredytów, losy kierowanej przeze mnie instytucji i przyszłą kondycję sektora bankowego, czuję się zobowiązany przedstawić szereg uwag, zastrzeżeń i postulatów do prezydenckiego projektu.

Przede wszystkim należy raz jeszcze poważnie rozważyć celowość wprowadzania tego rozwiązania.

Zdarzeniem, które spowodowało pojawienie się w debacie politycznej tematu „przewalutowania” kredytów, był skokowy wzrost kursu franka z 3,57 PLN/CHF 14 stycznia 2015 do 4,16 PLN/CHF następnego dnia.

Spowodowało to lawinę pretensji i żądań „odwalutowania” tych kredytów, poprzez ich przeliczenie na PLN po kursie z dnia udzielenia, oczywiście na koszt banków.

Zbiegło się to niestety z atmosferą podwójnej kampanii wyborczej 2015 roku, co sprzyjało składaniu obietnic „rozwiązania” problemu na wyłączny lub prawie wyłączny koszt banków, wynoszący od kilkunastu do ponad 50 mld PLN.

Dzisiaj – blisko trzy lata po 15 stycznia 2015 r. – uzasadnione w tych okolicznościach wydaje się pytanie, czy przesłanki które były podstawą formułowania „obietnic 2015 roku”, nadal istnieją. Kluczowe argumenty, jakie wówczas padały, to skokowy wzrost rat spłacanych przez kredytobiorców oraz wzrost zadłużenia przeliczonego na PLN po podwyższonym kursie CHF.

Trzeba jasno wskazać, że pierwszy argument jest całkowicie nieaktualny, a waga drugiego w znacznym stopniu zmniejszona. Decydują o tym dwa czynniki.

Pierwszy to stopniowe osłabianie się CHF w stosunku do innych walut, w tym złotego. W ostatnich dniach kurs franka wynosi około 3,60 PLN, a zatem z 59 groszy „skoku” z 2015 r. frank „oddał” już 56 i jest tylko o około 3 grosze (czyli 1%) droższy.

Drugim, nawet ważniejszym czynnikiem, a w publicznej dyskusji mało eksponowanym, jest spadek oprocentowania kredytów. O ile w grudniu 2014 roku LIBOR 3m dla CHF wynosił około zera, to niemal natychmiast po uwolnieniu franka spadł do poziomu minus 0,75%, na którym utrzymuje się do dziś. Wpływ tego czynnika na raty kapitałowo-odsetkowe wieloletnich kredytów jest bardzo silny (przy 25-letnim kredycie zmiana oprocentowania o 1 punkt procentowy oznacza zmianę raty o około 10%).

W rezultacie wysokość raty kredytu frankowego w październiku 2017 jest o około 5% niższa niż w grudniu 2014 roku.

Oczywiście bardzo ważny jest fakt, że na skutek aprecjacji franka istotnie wzrosła przeliczona na PLN kwota kapitału pozostałego do spłaty. Ma to jednak praktyczne znaczenie tylko w przypadku jednorazowej spłaty całego zadłużenia, co zdarza się niezmiernie rzadko. Ludzie z reguły zaciągają kredyty mieszkaniowe, aby spłacać je przez 25-30 lat, a nie jednorazowo. Ci, którzy mają takie możliwości, kupują mieszkania za gotówkę. Istnieje natomiast realny problem społeczny dotyczący kredytobiorców, którzy chcą zamienić mieszkanie na większe, a nie są w stanie kupić go za gotówkę. Tutaj jednak banki są chętne do współfinansowania zakupu i przenoszenia hipoteki przy zachowaniu wysokiego LTV, ale potencjalną skalę takiego wsparcia ograniczają przepisy wydanej przez KNF Rekomendacji S.

O tym, czy frankowicz będzie musiał spłacić więcej niż złotówkowicz, i o ile więcej, zdecyduje kształtowanie się kursu PLN do CHF oraz poziom stóp procentowych na złotym i na franku. Tych zmian nie da się przewidzieć. Przeważa jednak pogląd, że to raczej CHF jest przewartościowany, a PLN niedowartościowany, niż odwrotnie. Częściej też wyrażane są opinie, że bardziej prawdopodobny jest wzrost stóp procentowych w Polsce niż w Szwajcarii. Zmaterializowanie się takiego scenariusza oznaczałoby dalszy spadek złotowej równowartości rat kredytów frankowych i wzrost rat kredytów udzielonych w złotych.

Trzeba też wziąć pod uwagę utrzymującą się bardzo dobrą jakość portfeli kredytów walutowych. Warto dodać, że średni wzrost rat tych kredytów wynoszący około 15% w porównaniu z poziomem rat w momencie zawierania umowy kredytowej, jest znacznie niższy niż wzrost wynagrodzeń, jaki nastąpił w ciągu minionych 10 lat (ponad 56%). Przeciętnie zdolność kredytobiorców do obsługi zadłużenia jest więc znacznie lepsza niż kilka lat temu.

Najwyższe wskaźniki opóźnień dotyczą kredytobiorców zadłużonych na ponadstandardowe kwoty, którzy zaciągnęli kredyty na duże mieszkania i domy, bądź na zakup większej liczby mieszkań w celu zarabiania na wynajmie. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę kredyty o standardowych kwotach (około 300 tys. PLN), ich jakość jest znacznie lepsza. Można zaryzykować twierdzenie, że temat kredytów frankowych nie jest nagłaśniany przez przeciętnych kredytobiorców, którzy w zdecydowanej większości mają do spłaty kredyty na zakup standardowych mieszkań kupionych na zaspokojenie potrzeb swoich rodzin.

Chodzi raczej o osoby, które często w celach prestiżowych, spekulacyjnych bądź biznesowych nabyły duże nieruchomości lub większą ich liczbę. To głównie ta grupa postuluje wprowadzenie ustawowych rozwiązań, które pozwolą im zmniejszyć, a nawet zniwelować potencjalne straty, jakie mogliby ponieść w razie jednorazowego przewalutowania. Czy o ochronę interesów tych klientów chodziło autorom projektu tej ustawy?

Uważam, że zastosowanie rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy, a w szczególności groźba konfiskaty składek danego banku w razie ich niewykorzystania w ciągu 6 miesięcy będzie prowadzić do agresywnych i niekoniecznie właściwych działań. Z punktu widzenia pojedynczego banku racjonalne i logiczne będzie wykorzystać składkę na redukcję własnego portfela (nawet jeżeli będzie się to wiązało z wysoką stopą umorzenia), a nie dopuścić, aby skorzystali z niej konkurenci. Ważniejsze przy tym będzie, aby składkę tę w pełni „zutylizować”, mieszcząc się w krótkim, ustawowym terminie, niż starać się przeznaczyć te środki na konwersję kredytów osób w trudniejszej sytuacji finansowej.

Można się raczej spodziewać kryterium „kto pierwszy, ten lepszy”, niż poszukiwania czegoś bardziej zobiektywizowanego, co byłoby zgodne z celem i tytułem ustawy („o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej”!).

Trzeba też liczyć się z tym, że konwersja w tych warunkach będzie bardzo kosztowna i nie będzie znacząco redukowała portfela tych kredytów.

Prawdopodobnie minimalna oferta, którą może będą skłonni rozważyć frankowicze, to redukcja kapitału zapewniająca, że nowo przeliczone raty kredytu w PLN nie będą wyższe od ostatnich rat frankowych. To oznacza minimum 20-25% redukcji kapitału, czyli przy dzisiejszym kursie około 75-90 groszy na każdym franku.

Zastosowanie maksymalnej, proponowanej w ustawie składki 2% oznacza dla mBanku roczny koszt około 380-400 mln zł co przy „upuście” 75-90 groszy pozwoli na redukcję portfela walutowego o około 400-500 mln franków czyli 10-12%. Nie jest przy tym pewne, że kredytobiorcy, którzy skorzystają z konwersji będą zadowoleni, jeśli zmiany kursowo-procentowe będą w przyszłości przebiegały zgodnie ze scenariuszem – słabszy frank, wyższe stopy procentowe w Polsce.

Wzrost oprocentowania o 1 punkt procentowy oznacza wzrost miesięcznej raty o około 10%. Jeśli zatem stopy wzrosną w Polsce o na przykład 2% (czyli do poziomu z pierwszego kwartału 2013 roku), wówczas kredytobiorcy, którzy skorzystali z przewalutowania, będą płacić raty nawet o 20% wyższe niż obecne frankowe.

Jest zatem możliwy scenariusz, w którym wszyscy będą przegrani.

Przegrane będą banki, bo poniosą znaczące koszty odprowadzonych składek ze skutkami dla wysokości ich kapitałów. Przegrani będą kredytobiorcy, którzy dokonają przewalutowania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że będą wówczas protestować, że zostali kolejny raz „oszukani” przez banki i polityków. Przegrana będzie również gospodarka, bo niższy poziom kapitałów banków będzie miał negatywny wpływ na możliwość kredytowania polskiej gospodarki, a w konsekwencji na dostępność kredytów dla przedsiębiorstw i obywateli.

Warto w tym miejscu sprawdzić, jakie byłyby skutki wdrożenia proponowanego w ustawie rozwiązania na przykład na początku 2016 roku.

Przyjmijmy, że bank dokonałby takiej konwersji w ramach swojej składki według kursu z końca czerwca 2016 roku, czyli 4,07 PLN do CHF, umarzając kapitał po przewalutowaniu o około 21%, aby utrzymać wysokość nowych rat kredytu przewalutowanego na PLN na poziomie dotychczasowych rat kredytu indeksowanego do franka. Innymi słowy bank przewalutował kwotę około 470 mln CHF i zaksięgował jednorazowy koszt około 400 mln PLN, po to, aby klienci płacili raty nie wyższe niż przed konwersją. Obecnie jednak klienci ci z łatwością by sobie obliczyli, że gdyby nie dokonali wówczas przewalutowania to dziś płaciliby raty o prawie 12% niższe od tych, które płacą.

I to właśnie byłaby podwójna porażka.

Uważam, że projektowane, faktyczne wymuszanie konwersji w tak dużej skali jest bardzo kontrowersyjne i może wywołać negatywne skutki gospodarcze i społeczne. Po raz kolejny opowiadam się za rozwiązaniami adresowanymi wyłącznie do osób znajdujących się rzeczywiście w trudnej sytuacji finansowej, i to niezależnie od tego, w jakiej walucie zaciągnęły kredyt.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Tekst ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Pożegnanie z LIBOR-em

Posted on

Od blisko dziesięciu lat w środowiskach rynkowo-finansowo-prawniczych toczy się dyskusja nad przyszłością kluczowej dla rynków finansowych stopy LIBOR. Jest ona ujęta – w taki, lub inny sposób – w transakcjach finansowych na globalnych rynkach o wartości nominalnej kilkuset bilionów dolarów (dwanaście zer!) obejmujących tak prozaiczne produkty jak depozyty i kredyty, ale i skomplikowane instrumenty pochodne, których wycena dokonuje się przy wykorzystaniu skomplikowanych algorytmów i wymaga potężnych mocy obliczeniowych. Biorąc pod uwagę ogrom transakcji, w których LIBOR pełni rolę punktu odniesienia, łatwo uświadomić sobie fakt, że nawet małe ułomności tej stawki powodują potężne nieefektywności na całym rynku. LIBOR wbrew obiegowej opinii nie jest „wzorcem z Sevres”. Jego niedoskonałości powodują, że będziemy zmuszeni w nieodległej przyszłości na zawsze się z nim pożegnać. Stanowi to wyzwanie zwłaszcza dla wieloletnich umów kredytowych, w których stopa ta jest podstawą i jedynym elementem mechanizmu waloryzacji.

Pierwsze objawy psucia stawki LIBOR pojawiły się już w latach 2005-2007. Kluczowa publikacja w zakresie manipulacji stawką LIBOR pojawiła się w 2008 roku na łamach The Wall Street Journal. Autorzy dowodzili w nim, że globalne banki inwestycyjne utrzymują sztucznie zaniżony koszt pożyczania pieniądza względem innych miar rynkowych. Dlaczego bank miałby zaniżać koszt pożyczania pieniądza? Przecież pożyczanie z zyskiem to istota działalności bankowej. Stopa LIBOR odzwierciedlała uśredniony koszt pożyczania pieniądza na rynku bankowym oparty na najlepszej wiedzy uczestników fixingu, największych banków z danego rynku: dolara, jena, franka szwajcarskiego i innych. Dodajmy obecnie, że koszt ten dotyczy międzybankowych pożyczek niezabezpieczonych, a więc z reguły tych droższych od pożyczek zabezpieczonych (np. tych dokonywanych pod zastaw papierów wartościowych, które można przejąć, gdyby pożyczkobiorca nie zwrócił środków) i niezwykle wrażliwych na postrzeganie kondycji finansowej instytucji, której pożycza się środki, bo może ich po prostu nie zwrócić. Im instytucja mniej godna zaufania, tym koszt pieniądza większy; i odwrotnie. Autorzy wspomnianego artykułu wysnuli tezę, że w czasie trwającego i rozpędzającego się kryzysu finansowego banki sztucznie zaniżały koszt pożyczania pieniądza, aby sprawiać wrażenie instytucji bardziej wiarygodnej niż w rzeczywistości; żaden bank nie chciał być na objętym paniką rynku postrzegany jako ten, który desperacko potrzebuje środków. Jak łatwo się domyśleć, procederem zainteresowani byli wszyscy uczestnicy fixingu, a więc cała stopa LIBOR mogła pozostawać z powodzeniem niska. Szereg badań i audytów w wyniku przedstawionych hipotez spotkał się z falą deklaracji ze strony banków, że z LIBOR-em wszystko jest i zawsze było w porządku. Niemniej w dość krótkim czasie dystans stopy LIBOR do innych miar kosztów pożyczania pieniądza w sposób skokowy zmniejszył się.

Od tamtego czasu system ustalania stawek LIBOR przeszedł szereg znaczących zmian – łącznie ze zmianą instytucji odpowiedzialnej za koordynację, wyliczanie i publikację stawek. System nadal jednak charakteryzował się licznymi mankamentami. 27 lipca 2017 r. Adrew Bailey z FCA (brytyjski regulator, mniej więcej odpowiednik polskiego KNF) powiedział stawce LIBOR stanowcze goodbye. Do końca 2021 roku musi być ona zastąpiona inną stawką referencyjną. Okazuje się, że już w obecnej chwili banki uczestniczące w fixingu stopy LIBOR… nie chcą w nim uczestniczyć w obawie przed odpowiedzialnością kontraktową. LIBOR stawał się bowiem z biegiem czasu coraz mniej „transakcyjny” i w coraz większej mierze odzwierciedlał tylko oczekiwanie odnośnie do jego wartości; problem jest szczególnie widoczny przy pożyczkach na dłuższe terminy, które pozostają w zasadzie rynkiem martwym. Stąd też obecnie regulator (FCA) musi banki zmuszać do publikacji stawek, których one same publikować nie chcą, a więc siłą rzeczy finalny produkt jest daleki od doskonałości. Tymczasem zależność globalnych transakcji finansowych od LIBOR pozostaje równie potężna jak wcześniej.

Prace nad ustaleniem nowych stawek referencyjnych idą już pełną parą. W ocenie E&Y za 3-5 lat indeksy stopy procentowej istotnie się zmienią. Unijne rozporządzenie UE 2016/1011 już nakłada (między innymi) na banki obowiązek sporządzenia planów działania na wypadek, gdyby w stawkach referencyjnych pojawiły się istotne zmiany lub gdyby wskaźniki przestały być publikowane w ogóle. Wygląda na to, że podążamy w obu kierunkach jednocześnie. W jednych krajach ewolucja stawek referencyjnych idzie w kierunku dalszego wykorzystania stawek od pożyczek niezabezpieczonych (Japonia, Wielka Brytania), w innych plany konstrukcji nowych stóp referencyjnych skręcają w kierunku pozyskiwania danych o koszcie pieniądza z rynku pożyczek zabezpieczonych (Szwajcaria, USA). Wybor wydaje się szczególnie istotny z punku widzenia konsumentów. Dotychczasowa logika konstruowania stawek referencyjnych pozwalała na to, by koszty kredytu gospodarstwa domowego rosły w sytuacji, gdy podupadała wiarygodność instytucji kredytowych, z którą konsument może mieć niewiele wspólnego i nie ma też środków, aby ją przewidywać lub choćby mierzyć. Tym samym – przynajmniej zdaniem brytyjskiego FCA – być może lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie jako referencyjnej stawki z rynku pożyczek zabezpieczonych, która jest na takie zawirowania względnie odporna.

Podatność wskaźników referencyjnych na manipulację wywołała globalną presję na ich zmianę. Nie ominie to krajowych stawek WIBOR. Nasza krajowa stawka ze względu na „pojemność” rynku multiplikuje wątpliwości odnoszące się do LIBOR-u. Póki co nie wiadomo jednak, w jakim kierunku będą one podążać. W tym miejscu warto jednak poruszyć kwestię zdecydowanie ważniejszą dla polskiego rynku i związaną ze stawkami referencyjnymi we franku szwajcarskim, gdyż ich los jest już praktycznie przesądzony. W najbliższym czasie umowy kredytowe z klientami mogą ulec zmianie, choć na razie nie wiadomo, jaka będzie oficjalna wykładnia: czy dojdzie do aneksowania umowy, jej rozwiązania, czy też stawka LIBOR zamrozi się na poziomie ostatniego fixingu przed jego zawieszeniem. Nie wszystkie umowy kredytowe w CHF czeka jednak ta sama niepewność.

Od rozpoczęcia akcji kredytowej w CHF ścierają się w Polsce dwa porządki w zakresie ustalania oprocentowania w tych umowach. Z jednej strony mamy tradycyjną i narzucaną po 2005 roku bankom przez regulatorów formułę LIBOR + marża, wprost odwołującej się do stawki, która przestanie być publikowana. Z drugiej strony mamy formułę zmiennego oprocentowania ustalaną w oparciu o stawkę LIBOR, ale w razie potrzeby korygowaną o inne parametry finansowe. Ta ostatnio przechodzi ostatnio przez okres intensywnego badania w sądach: wyniki wcale nie są jednoznaczne i mBank wciąż stoi na stanowisku, że formuła nie była dla klientów krzywdząca, a oprocentowanie było naliczane prawidłowo. Klienci mogą zyskać na tej formule oprocentowania, jednak należy przyjąć długoterminową perspektywę, bo taki właśnie horyzont mają kredyty hipoteczne. Dodatkowo, elastyczność tej formuły zmiany oprocentowania powinna w przyszłości pozwolić na łagodne przejście pomiędzy starymi i nowymi stawkami referencyjnymi dla waluty szwajcarskiej, gdyż katalog pozostałych parametrów finansowych, do których klauzula zmian oprocentowania się odnosi, jest na tyle pojemny, że zawiera również nowe propozycje stawek referencyjnych.

Formuła LIBOR + marża, jest wprawdzie przejrzysta dla klienta, ale z drugiej – w obliczu przedstawionych losów stopy LIBOR – naraża go też na wyznaczanie oprocentowania kredytu na podstawie czynników, które nie muszą w sposób obiektywny odzwierciedlać kosztu finansowania pieniądza (por. mechanizm fixingu stopy LIBOR). Elastyczna formuła zmian oprocentowania mBanku, odzwierciedlająca lepiej realne koszty finansowania portfela kredytów frankowych, jest w zasadzie pozbawiona tych mankamentów. Umowy kredytowe oprocentowane na zasadach klauzuli zmiennego oprocentowania mBanku miały przez długi czas niższe oprocentowanie niż funkcjonujące na rynku umowy, których oprocentowanie składało się ze stałej marży i LIBOR-u. Można to wytłumaczyć faktem, że faktyczny koszt pozyskania pieniądza przez mBank był w tym czasie niższy od obowiązującej na rynku stopy LIBOR.

W okresie kryzysu finansowego wszystko zostało odwrócone do góry nogami. Stawki LIBOR spadły, bo dostosowały się do działań Narodowego Banku Szwajcarii (SNB), który rozluźniał politykę pieniężną w celu zapobieżenia recesji w gospodarce i nadmiernej aprecjacji franka. Wiemy jednocześnie, że w tym czasie na rynku dochodziło do manipulacji stopą LIBOR i banki sztucznie zaniżały koszt pożyczania pieniądza, aby sygnalizować pozostałym uczestnikom rynku, że nie mają z pozyskaniem tego pieniądza problemów. Za te praktyki niektóre z banków jak również niektórzy pracownicy zostali ukarani. Jest powszechnie uznane, że oficjalna stawka CHF LIBOR była istotnie niższa w stosunku do rzeczywistego kosztu pozyskania pieniądza. Mogło powstać wrażenie, że stopa LIBOR jest wyjątkowo niska, a więc pozyskiwanie finansowania w szwajcarskiej walucie jest wyjątkowo tanie. Nic podobnego! Polskie instytucje nigdy nie miały bezpośredniego dostępu do rynku międzybankowego dla franka szwajcarskiego i tym samym nigdy nie mogły bezpośrednio skorzystać z niskich stawek kwotowanych przez banki będące w panelu dla LIBOR-u frankowego. Polskie banki – w tym mBank – pozyskiwały franki szwajcarskie pośrednio, czy to w operacjach swap, czy to w przy wykorzystaniu kredytów od zagranicznych inwestycji finansowych (w tym spółek matek). W przeciwieństwie do stopy LIBOR, która opisywała nieistniejącą rzeczywistość, koszt pozyskania franka we wspomnianych operacjach znacząco wzrósł. To dlatego oprocentowanie naliczane klientom przez mBank nie spadło wraz ze spadkiem stopy LIBOR. Nie spadło, bo spaść nie mogło, gdyż w tym czasie stopa ta nie odzwierciedlała faktycznego kosztu pozyskania pieniądza.

Czy tak będzie zawsze? Mówimy o kredytach hipotecznych, a więc o zobowiązaniach zaciągniętych na znaczącą część życia kredytobiorcy. Tym samym nie jest wykluczone, że w niedługim czasie faktyczny koszt finansowania w walucie szwajcarskiej znów będzie niższy od LIBOR: gospodarka globalna przejawia wszak, po raz pierwszy od wielu lat, zsynchronizowane ożywienie gospodarcze, a Europa chce – i wreszcie może – poświęcić czas, aby się reformować. Nie jest także wykluczone, że w obliczu nieuniknionej zmiany stawek referencyjnych w walucie szwajcarskiej (przejście na stawki dla pożyczek zabezpieczonych, a więc z definicji niższe od pożyczek niezabezpieczonych) koszt pozyskania pieniądza w walucie szwajcarskiej jeszcze spadnie. W pierwszej sytuacji odczują to kredytobiorcy, których kredyty zmieniają oprocentowanie na podstawie elastycznej formuły zmiany oprocentowania. Losy reszty umów nie są tak automatyczne, gdyż będzie musiało dojść do formalnej zmiany stawki referencyjnej, a to wcale nie będzie takie proste. Nie jest też oczywiste, czy nowa stawka referencyjna będzie wyższa, czy też niższa niż LIBOR.

W Polsce, gdzie prawie od zawsze rządzą zmienne stopy procentowe, musimy zacząć myśleć o potrzebie mniej dogmatycznego, a bardziej holistycznego widzenia kwestii sposobu kształtowania poziomu stóp procentowych tak, by pogodzić postulat zapewnienia ich transparentności dla klientów z realnymi kosztami pozyskania kapitału na rynku.

Dr Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista mBanku

Tekst ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Jesteśmy skazani na wzrost stóp procentowych – wywiad dla „Parkietu”

Posted on

Z prezesem mBanku rozmawia Przemysław Szubański.

Jak ocenia pan wyniki banku po I kwartale?
Są dobre i potwierdzają przychodową silę banku. Rosną przychody odsetkowe oraz prowizyjne. Większe są wolumeny i liczba transakcji. Zwiększa się też liczba klientów. Mogę nawet powiedzieć, że jest to najlepszy I kwartał w tej dekadzie.

Mimo że wynik netto był nieco gorszy niż rok wcześniej…
Na wynik netto wpływ ma wiele czynników, m.in. naliczenie podatku bankowego za pełny kwartał (w ub.r. od lutego), terminy księgowania opłaty na BFG, odchylenia w wielkości tworzonych i rozwiązywanych rezerw. Sam wynik netto nie jest w pełni miarodajny w układzie kwartalnym. Liczy się to, że przychody istotnie wzrosły, koszty są pod kontrolą, a w rezerwach nie było negatywnych niespodzianek.

A jak wpłynęły na wyniki wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Powiedzmy sobie szczerze: polski sektor bankowy jest dramatycznie wysoko obciążony różnymi świadczeniami, które tak naprawdę wynikają ze zleconych funkcji państwa. Przecież jeśli zgłaszamy podejrzane transakcje, szukamy pranych pieniędzy, ścigamy, umownie mówiąc, przestępców i terrorystów oraz ich przepływy pieniężne, to właściwie za każdym razem są to funkcje penalizacyjne państwa. Myje wykonujemy, płacimy za nie, a benefitów dla banku z tego nie ma. Ze wspomnianych przez pana olbrzymich świadczeń na BFG – w naszym przypadku jest to prawie 150 mln zł – korzystały do tej pory głównie SKOK i parę banków spółdzielczych.
Do tego mamy najwyższy w Europie podatek bankowy, który – co tu dużo mówić-jest prymitywnie skonstruowany. Opodatkowanie aktywów zmniejsza skłonność do ekspansji kredytowej i gromadzenia depozytów. Praktycznie eliminuje kredyty niskomarżowe dla najlepszych polskich i międzynarodowych korporacji. Ponadto, uwzględniając fakt, że banki posiadają w aktywach udzielone przed laty kredyty o odległych terminach spłaty, ich opodatkowanie jest de facto działaniem prawa wstecz.
My jako mBank cierpimy z powodu podatku bankowego szczególnie, gdyż ma on także istotny wpływ na rentowność naszych operacji w Czechach i na Słowacji. Tam zbieramy depozyty i z nich finansujemy kredyty. Z niejasnych powodów w Polsce płacimy od tego podatek. Lokalnie też taki podatek odprowadzamy, co zabija naszą konkurencyjność. Polskie banki przy takiej konstrukcji podatku powinny „pozostać w domu”, a to sprzeczne z oczekiwaną strategią ekspansji polskiego biznesu.

Jakie są w tej sytuacji prognozy wyniku banku za cały 2017 r.?
W normalnych warunkach I jest to ponad miliard złotych zysku netto. Podkreślam: „w normalnych warunkach”, gdyż na przykład uchwalenie ustawy spreadowej zdezaktualizuje to założenie. Czy to będzie więcej czy mniej – na tym etapie roku nie przywiązuję do tego aż tak wielkiej wagi. Nie ma wątpliwości, że sektor bankowy jest obecnie mniej rentowny niż jeszcze niedawno. To wpływa na sposób postrzegania go przez inwestorów i ich skłonność do inwestowania. Trzeba się do tego dostosować. Kilka lat zajmie nam, by osiągnąć rentowność, której inwestorzy oczekują od sektora bankowego – to znaczy na poziomie 10 proc. i więcej.

Inwestorzy oczekują również dywidendy, a tej w tym roku nie dostaną. Kiedy bank wróci do jej wypłacania?
Żyjemy w czasach, w których kwestia dywidendy jest funkcją „benewolencji” regulatora. To nie polega na tym, że mamy za mało kapitału, że portfele frankowe się nie spłacają. Celem jest zmuszenie banków do konwersji kredytów walutowych w większym wymiarze na złote – bo wtedy obciążenia kapitałowe spadną. Ale to nie jest takie proste. Po pierwsze, klient musi chcieć. Po drugie, bądźmy realistami: skonwertujemy klientowi kredyt, a złotowe stopy procentowe pójdą w górę, i co wtedy? Już teraz oskarża się nas o „wpuszczenie” klientów we franki, bo jakoby wiedzieliśmy, że wartość franka wzrośnie i jeszcze mieliśmy na tym zarobić. Jest to oczywistą nieprawdą.
Mamy zatem dylemat. Do pewnego momentu rozumiem politykę zmuszania banków do pozostawiania wypracowanych zysków. Portfel frankowy jest obciążony większym ryzykiem, zwłaszcza politycznym. Ale np. kwestia LTV (relacji zobowiązań kredytowych do wartości mieszkania) moim zdaniem jest źle interpretowana, bo mieszkania zamieszkiwane przez ich właścicieli nie są aktywami czysto finansowymi, w których wycena wartości ma kluczowe znaczenie. Funkcja użytkowa decyduje o skłonności do terminowej obsługi długu.

Polskie banki są uznawane za czołówkę innowacyjnych instytucji finansowych świata. Jak ma się wśród nich mBank?
Chyba po raz pierwszy odważę się powiedzieć nieco „bombastycznie”: uważam, że nikt na świecie nie ma lepszej bankowej aplikacji mobilnej. Jest ona przedmiotem zazdrości wielu instytucji, z którymi mam kontakt. Jest to bardziej dla mnie odczuwalne za granicą niż w Polsce.

A poza innowacyjnością – jak ocenia pan ubiegły rok w bankach i jaki może być dla sektora ten rok?
Jest takie powiedzenie: „banks are the proxies of the economies” – czyli można powiedzieć, że banki są syntetycznym odzwierciedleniem gospodarki. Z naszym udziałem rynkowym, średnio 6-7 proc., stanowimy właśnie takie zwierciadło. Kiedy polska gospodarka ma się lepiej, to i nam jest lepiej. Oczywiście, mogą się pojawić jakieś niespodziewane czynniki negatywne, jak np. podatek bankowy czy proporcjonalnie większe zaangażowanie w działalność wrażliwą regulacyjnie, ale statystycznie to jest jakaś prawidłowość.
Prognozy naszego głównego ekonomisty Ernesta Pytlarczyka wskazują, że gospodarka będzie rosnąć, więc ja z dużą pewnością mogę powiedzieć, że krótko- i średniookresowe powinno to sprzyjać lepszym wynikom banku. Rośnie konsumpcja, poprawia się profil ryzyka klienta, gdyż rosną dochody. Rośnie eksport, ale znakiem zapytania wciąż są inwestycje. Uważam jednak, że w niedługiej perspektywie można się spodziewać ich odblokowania. Dużym czynnikiem niepewności jest rozchwianie nastrojów w kraju – dotyczy to również sektora przedsiębiorstw i biznesu. Trudno je oczywiście zmierzyć, ale na pewno ma to wpływ na skłonność do inwestowania.

A jakie są możliwości poprawy elementów działalności bankowej – wyniku odsetkowego czy z prowizji?

Jak już mówiłem, jesteśmy „skazani” na wzrost stóp procentowych. Czy na początku przyszłego roku, czy na końcu – nie wiem. Mogę tylko powiedzieć, że trajektoria zmian, wynikająca ze zjawisk międzynarodowych i krajowych, wskazuje na perspektywę podwyżki. Kiedy ona następuje, bankom, mówiąc kolokwialnie, jest lepiej. Jeśli chodzi o prowizje i opłaty, polski sektor bankowy jest bardzo konkurencyjny, pobiera od swoich klientów mniej opłat niż większość banków w Europie.

Ale pilnie stara się to zmienić.
Dane, którymi dysponuję (pochodzą sprzed trzech lat i może zmieniły się nieco wartości, ale nie proporcje), wskazują, że w Polsce na obywatela powyżej 15. roku życia opłaty i prowizje bankowe wynosiły ponad 80 euro. W Czechach było to ok.150 euro. W Niemczech prawie 300. We Francji niemal 900. W zestawieniu jesteśmy na przedostatnim miejscu, przed Rumunią. Co to oznacza? Biorąc poprawkę na poziom zasobności obywateli, mamy przestrzeń do „dostosowania” opłat. Przez lata sektor bankowy funkcjonował w środowisku inflacyjnym – czyli głównym źródłem jego dochodów była marża odsetkowa -dzięki czemu wiele produktów oferowano bezpłatnie. Przykład z mBanku: wprowadziliśmy opłaty za korzystanie z bankomatów przy niskich kwotach, do 100 zł, z prostej przyczyny. Po pierwsze, bank – podobnie jak państwo polskie – nie jest zainteresowany tym, by klienci operowali gotówką. Po drugie, nie mamy własnych bankomatów. Korzystamy z zewnętrznych operatorów i ta usługa nas kosztuje: ponad złotówkę od każdej transakcji. Ale promując obrót bezgotówkowy, płatności mobilne i BLIK-a, nie pobieramy opłaty za wypłatę w tym systemie.
Generalnie każda czynność ma swój koszt. A na dodatek w krótkim okresie zostaliśmy zaskoczeni dodatkowymi obciążeniami z tytułu podatku bankowego i gwałtownych obniżek opłaty interchange. To zresztą dobry przykład absurdów interwencji regulacyjnych. W kraju, który moim zdaniem nie ma jeszcze dostatecznie dobrej infrastruktury obsługi kart, zmuszono sektor bankowy do zastosowania w ciągu dwóch lat najniższych stawek za obsługę transakcji w Europie. Argumentowano, że pieniądze zostaną u klientów. A brutalna prawda jest taka, że one zostały u handlowców. Tymczasem teraz wobec sektora bankowego formułuje się oczekiwanie, że to on sfinansuje ekspansję obrotu bezgotówkowego w sektorze publicznym.
Jeżeli zatem weźmiemy pod uwagę te wszystkie elementy, proszę nie sądzić, że nasze przychody „spadają z nieba”, a czynności bankowe nie kosztują.

Jak ocenia pan zachodzące w polskim sektorze bankowym zmiany właścicielskie? Czy tzw. repolonizacja już się skończyła?
Polsce potrzebnych jest kilka instytucji o, jak to nazywam, narodowej tożsamości. Co nie oznacza, że kontrolowanych przez państwo. To bowiem ma cechy niebezpieczne. Są banki, gdzie państwo powinno być -jak w BGK. Ale jeśli mówimy o bankach komercyjnych, państwowa kontrola prędzej czy później oznacza problemy. Jeśli bowiem polityk ma dylemat: opodatkować ludzi czy skorzystać z ich depozytów, dzwoniąc do prezesa banku… Pokusa jest duża. I to niezależnie od tego, jakie ugrupowanie on reprezentuje. Dlatego sympatyzuję z poglądem Stefana Kawalca o „udomowieniu”. Jeżeli repolonizacja oznacza, że procesy decyzyjne 5 zapadają lokalnie w oparciu S o lokalne kryteria, to jest to g dobre. Wyjście UniCredito g z Polski powinno prowadzić do udomowienia Pekao. Jak £ rozumiem, jedyna droga do szybkiej transakcji oznaczała zaangażowanie jakichś funduszy państwowych. Pytanie -co dalej? Czy bank wróci poprzez rynek kapitałowy do akcjonariatu rozproszonego, czy pozostanie kontrolowany przez państwo? W tym wypadku może utrzymywać się różnica poglądów.

A czy pańskim zdaniem jakiś bank zagraniczny jeszcze Polskę opuści?
Polski sektor bankowy jest niezmiernie konkurencyjny. Jego siła, skłonność do innowacji wynikają z tego, że mamy z dziesięciu poważnych graczy. Mało jest takich rynków. W Czechach jest oligopol, na Węgrzech jeden bank kontroluje 40 proc. rynku. Polski klient jest beneficjentem tej konkurencyjności. Ale dla instytucji będącej na bardzo konkurencyjnym rynku, z wysokim poziomem innowacji i będącej międzynarodowym bankiem sieciowym, zdolność do bycia w peletonie maleje. Jeżeli nie ma się masy krytycznej, w pewnym momencie powstaje pytanie, czy warto tu dalej być. Można się zatem spodziewać, że jeszcze jakieś banki będą z Polski wychodzić.

Wywiad ukazał się na łamach „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” (wydanie z 10.05.2017 r.).

Niewyjaśniona kwestia frankowa – wywiad dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Posted on

Stypułkowski: Wszystkich problemów nie da się rozwiązać z pomocą pieniędzy bankowych. Nam nie zależy na przejmowaniu nieruchomości kredytobiorców. Potrzebne są rozwiązania, które będą miały dłuższą perspektywę.

Z prezesem mBanku, Cezarym Stypułkowskim rozmawia Łukasz Wilkowicz.

Czy zrealizowanie rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej przyczyni się do przewalutowania kredytów frankowych?
– W jakimś stopniu tak. Banki generalnie są zainteresowane przewalutowaniem kredytów na złote. Dekadę temu, w czasach braku kapitału, sprowadziliśmy go właśnie w postaci franków. Teraz sektor zmienił strukturę bilansu. Mamy już przewagę depozytów nad kredytami, więc jesteśmy w stanie sfinansować znaczną część portfela depozytami złotowymi. Poza tym ekspozycja we frankach jest mimo wszystko bardziej ryzykowna. Każdy kredyt wiąże się z akceptacją ryzyka kredytowego klienta. Nadto trzeba być przygotowanym na ryzyko kursowe, które dotyka zarówno kapitału, jak i może się przenosić na ryzyko kredytowe. Trzeba też zdobywać i odnawiać finansowanie dla franka. Złoty dla polskich banków jest prostszy i bezpieczniejszy w obsłudze.

Która z zapowiedzi KSF może mieć największy wpływ?
– Podwyższenie wymogów kapitałowych. Modelowo duża różnica między wymogami dla kredytów walutowych i złotowych powinna zachęcać do zmiany waluty. W naszym wypadku waga ryzyka dla kredytów frankowych wynosi już 166 proc. Podkreślam jednak, że na razie nie znamy szczegółów rozwiązań, o których mówił KSF. Uważam, że potrzeba trochę więcej rozsądnego dialogu w sprawie kredytów walutowych. Oczywiście jest grupa klientów, którzy mają kłopot z frankami, ale ona nie jest duża. Trzeba też mieć na uwadze to, że skonwertowa-ni kredytobiorcy będą bardziej niż dotąd narażeni na ryzyko stopy procentowej. Można przyjąć, że stopy procentowe w Polsce będą szły w górę szybciej i mocniej niż w Szwajcarii

Frankowicze często mówią o sobie „oszukani przez banki”.
– Prześledźmy, jak zmieniało się stanowisko powodów w sprawie starego portfela. W pozwie z 2010 r. zarzucano nam nieprawidłowe wywiązywanie się z umowy. Gdy powodowie zorientowali się, że taki zarzut się nie broni, zmodyfikowali pozew w stronę abuzywności klauzul umownych. Ostatnio natomiast straszą nieważnością umów (w piątek odbyła się kolejna rozprawa w sprawie „nabitych w mBank”, jednak rozstrzygnięcia jeszcze nie było – red.). To są najdłuższe umowy w Polsce! Mają po 25-30 lat. Jak przy takim kontrakcie można mówić, że klienci nie wiedzieli, co podpisują Jeśli ktoś podpisywał taką umowę i nie chciał polegać na informacji bankowej, mógł zajrzeć choćby do informatora Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, dotyczącego ryzyka walutowego i stopy procentowej, jakie wiąże się z takimi zobowiązaniami Pierwszy jest datowany na 2006 r. Nie można mówić, że dla przeciętnie ostrożnego klienta nie było informacji Dodam, że to nie jest fundacja bankowa. Została założona przez ministra finansów.

Patrząc z perspektywy historycznej: czy w mBanku nie było problemów ze sprzedażą kredytów walutowych?
– Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że jakiś problem tkwił w systemie pośrednictwa. Banki przeceniały chyba sprawność pośredników i ich zdolność do właściwej selekcji klientów. Ale przed kryzysem cały sektor finansowy był zorganizowany wokół produktów, a nie holistycznego podejścia do klienta, jak zaczyna być teraz. Jeśli chodzi o mBank dane statystyczne, jakimi dysponujemy, wskazują, że z jakością sprzedaży nie było źle. W procesie kredytowym mieliśmy wbudowanych wiele buforów: na waluty, inne czynniki To powoduje, że dziś portfel jest jakościowo dobry. Więcej: jeśli spojrzeć na całą populację klientów i dane o ich bieżącej sytuacji, uzasadniałyby one istotny wzrost zdolności kredytowej z upływem czasu.

Mówi pan często, że zwrot spreadów nie rozwiązuje problemu kredytów walutowych. Ale czy nie byłaby to uczciwa rekompensata dla klientów za nadmierne przychody osiągane w przeszłości? Mowa o tym elemencie kosztów, na który klienci nie mieli wpływu, a w trakcie trwania umowy z punktu widzenia banku mógł on się właściwie dowolnie zmieniać.
– Z makroekonomicznego punktu widzenia te pieniądze lepiej byłoby przeznaczyć na konwersję z franków na złote. Poza tym pomysł związany ze spreadami nie broni się intelektualnie. Dlaczego mielibyśmy oddawać tylko spłacającym kredyty Przecież osoby, które płaciły kartami za granicą czy kupowały u nas walutę na transakcje handlowe, też płaciły spready z bankowej tabeli Jak pogodzić te zbliżone sytuacje, próbując zachować równe traktowanie klientów

Były banki, które miały osobną tabelę kursową dla kredytów walutowych.
– W czasie największej popularności kredytów walutowych nie było mnie w kraju. Jeżeli były jakieś ekscesy, to należy je piętnować. Według dostępnej mi informacji mBank nie stosował takiego rozwiązania.

Czy deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, że klienci walutowi powinni dochodzić swoich praw w sądach, która – jak uznano – oznacza zamknięcie drogi ustawowej, jeśli chodzi o najbardziej radykalne rozwiązania, zwiększy szanse, że banki będą wychodzić z własnymi propozycjami, poprawiającymi sytuację frankowiczów?
– Za wcześnie, by mówić, że sprawa została wyjaśniona. Wcześniej sektor bankowy został praktycznie sparaliżowany festiwalem pomysłów na franki jakie dla niektórych banków oznaczały ruinę, a dla kraju – wejście w kryzys bankowy. Banki są przywiązane do pomysłu stworzenia form pomocy dla ludzi będących w faktycznej potrzebie. Kryterium może być np. relacja dochodu do kosztów obsługi zadłużenia. Jeśli ten wskaźnik byłby odpowiednio wysoki możliwe byłoby stabilizowanie wysokości raty albo jakiś rodzaj przewalutowania z wykorzystaniem środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Nie da się rozwiązać wszystkich problemów z pomocą pieniędzy bankowych. Bankom nie zależy na tym, żeby przejmować nieruchomości kredytobiorców. Trzeba tworzyć rozwiązania, które będą miały perspektywę dłuższą niż tu i teraz. Mamy w Polsce skłonność do adresowania bieżących problemów, zapominając o dłuższej perspektywie i konsekwencjach decyzji podejmowanych ad hoc. Jeśli chodzi o kredyty, nie wiadomo, co będzie się działo z kursem w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Z czasem zapewne wzrosną stopy procentowe i pojawią się problemy także w kredytach złotowych. Chodzi o umowy, które mają obowiązywać kilkadziesiąt lat, a nie w kolejnym sezonie wyborczym.

Rozwiązanie, o którym pan mówi, to pana pomysł czy szersza inicjatywa?
– W sektorze trwa dyskusja. Taki kierunek myślenia i rozwiązań był przez nasze środowisko sygnalizowany od początku debaty.

Zmieńmy temat. Za co odpowiada w banku zatrudniony niedawno były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak?
– Jest wicedyrektorem biura prawnego. Zajmuje się pracą nad wewnętrznymi regulacjami banku. Chodzi o to, żeby spełniały wszelkie wymogi prawne, compliance, ale też były możliwie lekkie, bo sektor bankowy jest przedmiotem coraz bardziej niezarządzalnej lawiny regulacyjnej. Wydaje mi się, że człowiek, który jak nikt rozumie otoczenie regulacyjne, jest do tego zadania odpowiedni

To był dobry pomysł, biorąc pod uwagę krytykę, która spotyka zresztą głównie Jakubiaka?
– Spójrzmy na to z innej strony. Państwo powinno zapewnić godne rozwiązanie byłym urzędnikom tej rangi Nie robi tego. Mam swoje doświadczenia, które czynią mnie bardziej empatycznym w odniesieniu do ludzi będących w takiej sytuacji Wierzę, że ten krok był w tych okolicznościach słuszny w wymiarze ludzkim, publicznym i zarządczym.

Oprocentowanie lokat jest rekordowo niskie, za to inflacja rośnie. Jakie są perspektywy zwiększenia atrakcyjności depozytów w sektorze?
– 10-15 lat temu pasywna strona bilansów banków wyglądała dość słabo. Musieliśmy szukać środków na kredyty za granicą. W kraju oprocentowanie lokat było stosunkowo wysokie, przesądzające o braku zdolności kredytowej wielu klientów. Teraz mamy nadwyżkę depozytów i spowolnienie kredytowe. Nie ma więc przesłanek dla wzrostu oprocentowania depozytów. Potencjał wzrostu kredytów jest w segmencie korporacyjnym, ale na razie ten rynek nie ma dynamiki. Podobnie w hipotekach – banki się na nich nieco poparzyły. Proste finansowanie hipotek z krótkoterminowych depozytów, zwłaszcza wobec swoistej krucjaty prawnej przeciw bankom, stało się niebezpieczne. Od kilku lat mamy politykę, że całość kredytów na nieruchomości w grupie powinna być finansowana listami zastawnymi mHipotecznego, choć nie wykluczam, że wobec zachowań konkurencji nieco rozluźnimy tę zasadę.

Na ile podatek bankowy ogranicza apetyt na zwiększanie aktywów?
– To czynnik, który spowalnia akcję kredytową i podnosi cenę kredytu dla klienta, a z drugiej strony powoduje, że jesteśmy mniej efektywni. Trudniej przyciągnąć kapitał Inwestorzy patrzą na sektor bardziej podejrzliwie. mBank zapłaci w tym roku około 400 mln zł tego podatku. To kwota odpowiadająca połowie rocznych wydatków na zatrudnienie, które są w bankach największą pozycją kosztową.

W ubiegłym roku marża odsetkowa była głównym motorem poprawy wyników banków, nie licząc transakcji jednorazowych. Co będzie nim w tym roku?
– Faktycznie, w minionym roku nastąpił repricing depozytów. Bardzo trudno będzie zrobić coś znaczącego po strome kredytowej. Tu banki mocno konkurują. Na pewno będzie ruch w prowizjach i opłatach. Gdy stopy procentowe były wysokie, banki przywiązywały mniejszą wagę do prowizji. Tak naprawdę obie strony – banki i klienci – oszukiwały się, że usługi finansowe mogą być za darmo. Praca przecież kosztuje. Usługi świadczone przez polskie banki należą do najtańszych w UE. Mniej płaci się tylko w Rumunii

Na jakiej podstawie pan tak mówi?
– W Polsce wartość prowizji w przeliczeniu na obywatela w wieku powyżej 15 lat to około 70 euro rocznie. W Czechach jest dwa razy więcej, w innych krajach kilka razy więcej. Sam robiłem niedawno przelew z konta z Wielkiej Brytanii do Beneluksu. Przy kwocie rzędu 150 euro prowizja wyniosła 57 euro. A przelew szedł dwa dni.

Zgadza się pan z tezą, że w perspektywie kilku lat na naszym rynku zostanie pięć, sześć dużych grup bankowych?
– Nie życzyłbym polskiemu klientowi takiej konsolidacji. Nasz rynek nie rozwinąłby się tak, gdyby w Polsce był oligopol, jak w Czechach czy Holandii, gdzie kilka banków ma 80 proc. rynku. Namawiałbym regulatorów, aby pilnowali dzisiejszej struktury.
Choć oczywiście, jeśli rynek jest mocno konkurencyjny, jak u nas, to w dłuższej perspektywie nie wszyscy na nim wytrzymają. Prawdopodobieństwo konsolidacji jest większe niż procesu odwrotnego. Chyba że zdarzy się coś nieoczekiwanego, np. rewolucja fintę-chowa, która całkiem zmieni obraz rynku. Ale niezbyt w nią wierzę.

Mimo to uruchamiacie mAkcelerator. Fundusz, który ma inwestować w fintechy, czyli firmy informatyczne działające w obszarze finansów. Jaka jest oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji?
– To nie jest wiodący motyw tego projektu, choć marzy nam się, że będzie ona zbliżona do wyników, jakie uzyskuje się w sektorze private equity, czyli ok 20 proc. w skali roku. Kluczem jest to, że mBank jest na świecie postrzegany jako referencyjna instytucja, jeśli chodzi o digital/mobile banking. Fintechy trochę się boją klasycznych banków. Uważają, że mogą zginąć w tych wielkich strukturach. My w skali światowej jesteśmy nieduzi więc takiej obawy być nie powinno. Z drugiej strony pięć milionów klientów to na tyle dużo, że we współpracy z nami można osiągnąć efekt skali i pokazać, że ma się nie tylko prototyp, ale działające rozwiązanie. Dla nas ważne jest dobre typowanie projektów w taki sposób, by podnieść jakość naszego serwisu z punktu widzenia klientów. Ale też by te projekty znalazły zainteresowanie na świecie, bo tylko ta perspektywa umożliwia uzyskiwanie stóp zwrotu, o które pan pytał.

Wspominał pan o efekcie skali. Kilka lat temu weszliście do Czech i na Słowację. Nie myślicie o kolejnych krajach?
– Niepewność regulacyjna jest w dzisiejszych czasach tak duża, że wydaje się to bardzo trudne. Teoretycznie w UE można działać na zasadzie jednolitego paszportu, ale prawda jest taka, że widzimy więcej barier niż 10 lat temu, gdy idea wspólnej waluty i rynku bankowego oraz paneuropejskich regulacji była dużo silniejsza. Poza tym jesteśmy bankiem frankowym. Dopóki pojawiają się kolejne pomysły w tej sprawie, nie możemy sobie pozwolić na duże nowe projekty. Stworzenie oddziału za granicą to także wyzwanie zarządcze. No i-koszty ponosi się dzisiaj, a zyski pojawiają się po kilku latach. Tak było w przypadku Czech i Słowacji Także w mBank trzeba było długo inwestować, gdy zaczynał działalność w Polsce. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że patrząc, jak jesteśmy zorganizowani jakie mamy przewagi technologiczne i konkurencyjne, jak zmienia się rynek klienta, powinniśmy aktywnie o tym myśleć.

Jak ma wyglądać mBank za pięć lat?
– Naszą ambicją jest być bankiem transakcyjnym pierwszego wyboru. Mieliśmy dość wyobraźni by mocno postawić na bankowość mobilną. Ona dziś jest ważna, a w przyszłości będzie jeszcze ważniejsza. Przed nami jest kolejny etap – brania większej odpowiedzialności za klientów. Już są narzędzia pomagające w regularnych płatnościach, zarządzaniu wydatkami i półautomatycznym inwestowaniu środków. To pójdzie dalej. W przeszłości bankowością rządził produkt. To się będzie zmieniało. Banki będą dbały o całość relacji z klientem.

Czy za te kilka lat mBank będzie częścią grupy Commerzbanku?
– Nie wydaje mi się, by były obecnie jakiekolwiek przesłanki żeby to się miało zmienić.

Rozmawiał Łukasz Wilkowicz

Wywiad ukazał się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”  (wydanie z 27.02.2017 r.).

Wkręcani w procesy

Posted on

Od wielu miesięcy ton publicznej dyskusji na temat kredytów frankowych nadają prawnicy. Kancelarie prawne prowadzące sprawy frankowiczów przeciwko bankom chętnie udzielają wypowiedzi, a nawet wywiadów. Ta wyjątkowo jednostronna, zniekształcona narracja antybankowa ma zachęcić naszych klientów do niewykonywania umów oraz procesowania się przed sądem. W większości populistyczne lub prawniczo-techniczne argumenty nie zostawiają przestrzeni na osadzoną w realiach trzydziestoletnich umów argumentację, która powinna być bliższa roli odpowiedzialnego doradcy prawnego. Takiej racjonalnej, bardziej zbalansowanej argumentacji wymaga uczciwość debaty publicznej, ale też rola prawników wobec klientów. Wypowiadając się w tych kwestiach, w moim przekonaniu, powinniśmy być bardziej powściągliwi gdyż w obrocie konsumenckim nikt z nas – zarówno klienci, bankowcy, jak i prawnicy, sądy, UOKiK czy Rzecznik Finansowy – nie miał do tej pory do czynienia ze sporami dotyczącymi umów o takiej perspektywie czasowej.

Jako prezes zarządu banku, który ma znaczący portfel kredytów we frankach, jako doktor nauk prawnych, wielokrotnie publicznie polemizowałem z tezami głoszonymi przez reprezentantów środowiska frankowiczów. Falę ostatnich wypowiedzi prawników, w których radykalizm interpretacyjny wyraźnie bierze górę, można potraktować jako nieodpowiedzialną autopromocję świadczonych usług, dokonującą się w aurze stopniowego załamywania się fundamentów prawa, które w jakimś stopniu przechodzi przez Polskę i niektóre kraje liberalne. Zwłaszcza, że ewolucja poglądów i treści formułowanych pozwów zdaje się zmierzać od „nienależytego wykonywania umów”, poprzez wnioskowanie o uznanie „abuzywności klauzul”, aż po postulaty „uznania nieważności” umów kredytowych. Przypomnę, że nie chodzi w tym wypadku o zakup butów czy nawet dóbr trwalszego użytku lecz o umowy kilkudziesięcioletnie, powiązane ze skomplikowanymi bilansami banków i masowym importem kapitału z zagranicy, mającego miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W moim przekonaniu publiczne sugerowanie, że zaciągniętych kredytów nie trzeba spłacać, jest dewastujące dla kultury stosunków umownych w Polsce i może spowodować daleko idące konsekwencje, których skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Może też być swoistą formą powrotu do czegoś, co we wcześniejszych publikacjach określałem jako „polską szkołę bankową” – pożyczyć, nie oddać, zredukować dług. Pamiętajmy, że nasza polska reputacja w środowiskach finansowych obciążona jest „hipoteką” redukcji długu sprzed ponad dwudziestu lat.

W warunkach narastającej fali swoistego nihilizmu prawniczego i coraz częściej pojawiających się wezwań i argumentów niektórych prawników do uznania nieważności walutowych umów kredytowych, rzetelność wymaga zaprezentowania również odmiennego, reprezentowanego przez banki stanowiska, które wyrasta z przekonania, że umowy powinny być dotrzymywane. Poniżej pozwolę sobie zatem przedstawić argumenty podważające najważniejsze, moim zdaniem, zarzuty podnoszone przez naszych przeciwników procesowych.

1. Nie ma podstaw do uznania umów o kredyt indeksowany i denominowany za nieważne.

Na poparcie stanowiska o rzekomej nieważności umów o kredyt indeksowany i denominowany jako nie spełniających kryteriów prawa bankowego, przytacza się nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: III C 1073/14). Wyrok błędnie ustala, że skutkiem rzekomej abuzywności klauzuli waloryzacyjnej jest nieważność całej umowy o kredyt.

W tej sytuacji przypomnieć należy wyrok Sądu Najwyższego z początku zeszłego roku (sygn. akt: I CSK 1049/14), zgodnie z którym umowa kredytu indeksowanego mieści się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant. Również w sprawie kierowanego przeze mnie banku – pomimo że ostatecznie przegraliśmy sprawę ze względu na formalnie nieprawidłowości związane z doręczeniem wypowiedzenia umowy – Sąd Najwyższy w ustnych motywach wyroku podkreślił, że umowa jest ważna, a kredyt należy spłacać (sygn. akt II CSK 750/15). Sąd Najwyższy nie ustalił nieważności tych umów, chociaż miał takie uprawnienie, a okoliczności spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy były w tym zakresie takie same jak ta, którą rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie. Istotne wnioski, przeczące tezie o nieważności umów o kredyt indeksowany, wynikają także ze stanowiska Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki. Z tego stanowiska wynika, że Sąd Najwyższy uznaje takie umowy za ważne, wskazując, że roszczenia kredytobiorców o rozliczenie spreadu powinny dotyczyć tylko okresu do wejścia w życie ustawy antyspreadowej, i to z zastrzeżeniem, że umowa kredytowa wcześniej nie przyznawała prawa do spłaty kredytu w walucie indeksacji. Jeśli bowiem tak było, żadne roszczenia o zwrot spreadu nie powstają.

2. Nie doszło do zmiany kierunku orzecznictwa na korzyść frankowiczów.

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że doszło do zmiany orzecznictwa w sprawach frankowych. Jedno orzeczenie nie oznacza zmiany linii orzecznictwa.

Naszym klientom, kredytobiorcom frankowym, należy się pełna informacja na temat bieżącego orzecznictwa, zanim – zachęceni wypowiedziami antybankowych prawników – podejmą decyzję, która skutkować może wypowiedzeniem kredytu. Tylko w paru ostatnich miesiącach zapadł szereg orzeczeń na korzyść naszego i innych banków, jak np.:

 • prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 października 2016 r. (sygn. akt: I ACa 645/16),
 • wyrok z dnia 17 listopada 2016 r. Sądu Okręgowego w Elblągu (I C 5/16),
 • wyrok z dnia 13 października 2016 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu (I C 188/16),
 • wyrok z dnia 22 listopada 2016 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny (I C 2500/16),
 • wyrok z dnia 12 września 2016 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny (I C 1798/16).

3. Banki nie ustalały dowolnie kursu franka.

Wbrew twierdzeniom prawników występujących po stronie kredytobiorców frankowych, banki nie ustalały dowolnie kursu franka.

Kurs franka stosowany przez nasz oraz inne banki jest wyznaczany przez rynek walutowy, na co słusznie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: I C 523/15). Bank na ten kurs nie ma wpływu. To, co zależy od banku, to spread. W korzystnych dla banków wyrokach sądy podkreślają, że kredytobiorcy – powołując się na brak w umowach zasad ustalania spreadu – powinni wykazać, że spread rzeczywiście zastosowany został zawyżony i był nieuczciwy. Nie mogą na tej podstawie uchylić się od wykonywania umowy o kredyt indeksowany i spłaty kredytu.

Co więcej, nawet w tych sprawach, gdzie sądy uznają, że postanowienia odsyłające do tabel kursowych banku mają charakter abuzywny, podkreśla się, że taka kwalifikacja tych postanowień nie pozbawia umowy jej indeksowanego charakteru, gdyż sama indeksacja nie jest abuzywna. Takie stanowisko wyraził nie tylko Sąd Okręgowy w Szczecinie, ale także Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: XXIV C 837/14), Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2274/14), a także Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 289/14). Orzeczenia te są zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego w sprawie odnoszącej się do naszego banku, a dotyczącej klauzuli zmiennego oprocentowania, w której Sąd Najwyższy podkreślił: „Eliminacja danej klauzuli umownej jako konsekwencja tej abuzywności nie może prowadzić do sytuacji, w której następowałaby zmiana prawnego charakteru stosunku zobowiązaniowego. (…) Takiej ekstensywnej wykładni skutków prawnych stwierdzenia abuzywności (art. 385[1] § 1 k.c.) nie można usprawiedliwiać nawet przy założeniu jej wybitnie prokonsumenckiego celu.”

4. Kredytobiorcy wiedzieli o ryzyku walutowym.

Świadomość zmienności kursów walut ma charakter powszechny. Banki dodatkowo informowały o ryzyku z tym związanym. Powołana przez Ministra Finansów Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, w której pracach od lat uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości, Związku Banków Polskich, środowisk naukowych i banków, zarówno w roku 2006, jak również 2007 publikowała informatory dla kredytobiorców opisujące szczegółowo ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Miały one, zapewne nieprzypadkowy podtytuł: „bądź mądry przed podjęciem decyzji o walutowym kredycie hipotecznym”.

W tych publikacjach w sposób wyczerpujący opisywano charakter kredytu walutowego, ryzyka związane z jego zaciągnięciem w upływie czasu i pojęcia używane w umowach kredytu. Kredytobiorcy stojący przed decyzją bez problemu mogli się zapoznać ze specyfiką tych umów, sięgając po informator fizycznie lub odwiedzając strony internetowe (źródło). Mam nieodparte wrażenie, że wielu prawników formułujących kategoryczne sądy w kwestii statusu umów walutowych kompletnie ignoruje to oficjalne i kompetentne źródło informacji. Wydaje się, że również sądy nie sięgają do tego źródła w sposób systematyczny.

Wskazać należy, że ryzyko to było bagatelizowane przez tych, którzy obecnie stali się trybunami interesów frankowiczów. Przykładowo, Prezes UOKiK podkreślał, że wprowadzenie ograniczeń w udzielaniu kredytów walutowych jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym, a ostateczna decyzja jaki rodzaj kredytu wybrać zawsze powinna należeć do konsumenta/kredytobiorcy (źródło: „Biała księga kredytów frankowych w Polsce ZBP”). Organizowano nawet protesty przeciwko ograniczeniu udzielania kredytów frankowych, np. akcja „Chcemy ryzykować!”. (źródło: jw.).

Co więcej, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym definiuje przeciętnego konsumenta jako osobę, która jest „dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna”. Doświadczeni prawnicy na pewno mają tego świadomość.

Niedawno jedna ze znanych warszawskich kancelarii informowała w mediach, że formuje grupę do pozwu zbiorowego przeciwko jednemu z banków. A projektowane nowe przepisy mają spory zbiorowe ułatwić. To zapewne wywoła nową falę autopromocyjnych działań medialnych kolejnych prawników. Uważam, że nie tędy droga! Chcę wierzyć, że z obecnego zgiełku informacyjnego stopniowo wyjdziemy, chroniąc nasz system umów przed dewastacją. Niewątpliwie ukształtowanie się rozsądnej linii orzeczniczej zajmie trochę czasu, ale nie możemy pozwolić na przejęcie inicjatywy informacyjnej w tych sprawach ludziom, którzy poprzez kwestionowanie istoty walutowych umów kredytowych chcieliby zbudować nowy model biznesu prawniczego.

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku

Tekst ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Zarabiam jak piłkarz – wywiad dla „Dużego Formatu”

Posted on

Z prezesem mBanku, Cezarym Stypułkowskim rozmawia Grzegorz Sroczyński.

Motyw finansowy jest najsilniejszym, jaki człowiek wymyślił.

W zeszłym roku zarobił pan 3,7 mln zł. Ile razy więcej niż pracownik niskiego szczebla w pańskim banku?
– Prawdopodobnie kilkadziesiąt razy.

102 razy. To jest problem?
– To trudne pytanie, na które nie ma oczywistej odpowiedzi. Od 25 lat żyjemy w kraju, który przyjął model rynkowej wyceny pracy, kapitału, dóbr materialnych. Dlatego postrzegam tę kwestię inaczej niż pan. Nasz bank jest instytucją, która ma 123 mld zł sumy bilansowej, 72 mld depozytów, a akcjonariusze zaangażowali tu kapitał rzędu 17 mld zł. Osobie, której powierzają odpowiedzialność za ten majątek, tyle gotowi są płacić. Moja pensja w jakimś stopniu odzwierciedla skomplikowaną odpowiedzialność, która towarzyszy zarządzaniu bankiem. Jest ona porównywalna do pensji gwiazd estrady i piłki nożnej w Polsce, dobrych prawników i niektórych menedżerów spoza branży bankowej. Nie uważam, że wykonuję mniej odpowiedzialną i łatwiejszą robotę. W każdej z tych branż działa mechanizm rynkowy.
Mógłby mi pan raczej zadać inne pytanie: czy gdybym zarabiał dużo mniej, to czy wciąż robiłbym to samo?

Czy gdyby pan zarabiał dużo mniej, to wciąż robiłby to samo?
– Pewnie tak. Kiedy kierowałem PZU, właśnie tak było.

I to jest odpowiedź.
– Moja. Ale motywacje ludzi bywają różne. Nie wierzę w struktury zarządcze oparte na misjonarstwie.

Pańskie poglądy w tej sprawie wydają mi się podejrzane, bo bardzo dla pana wygodne. Zarabiam dużo, tak mnie wycenia rynek, dobrze jest.
– Gdybym myślał o tym inaczej, to strasznie ciężko by mi się żyło.

I dobrze. Bo wtedy mógłby pan coś z tym zrobić. Guru zarządzania Peter Drucker twierdzi, że prezes nie powinien zarabiać więcej niż 20-krotność pensji zwykłego pracownika. Przepłacani prezesi stają się mniej krytyczni, gubi ich nadmierna pewność siebie, szkodzą własnym firmom, podkręcają wyniki dla osiągnięcia gigantycznych premii.
– Uprościł to pan. Drucker mówił o 20-25-krotności wynagrodzenia prezesa w stosunku do wynagrodzenia pracowników średniego szczebla. Jeżeli tak określilibyśmy proporcje, to moje wynagrodzenie w mBanku mieści się w tym przedziale. Ponadto umowy zarządzających bankami zawierają klauzulę tzw. clawback – jeśli podkręcę wyniki albo zachowam się nieodpowiedzialnie i za kilka lat to wyjdzie, to będę zwracać te wszystkie wcześniejsze premie.

Nierówności dochodowe niszczą kapitalizm i spowalniają światowy PKB. Ekonomista Thomas Piketty nawet to policzył.
– Wiem, co policzył Piketty. Polskie wydanie „Kapitału w XXI wieku” dofinansowaliśmy ( Stypułkowski zdejmuje z półki egzemplarz książki Piketty’ego i pokazuje logo mBanku na okładce).

Czyli jest problem nierówności?
– Jest, choć w Polsce mniejszy.

A jak rozmawiamy o nierównościach dochodowych w firmie, którą pan kieruje, to problem w magiczny sposób znika. I pan mówi, że musi tyle zarabiać.
– Subtelniej mówię.

No oczywiście, że subtelniej. Ale mniej więcej to.
– Akurat w kwestii zróżnicowania wynagrodzeń myślę bardzo liberalnie. Byłoby nieszczęściem, gdybyśmy zaczęli regulować zarobki. Wiele w życiu widziałem, pracowałem w kraju i poza Polską. Powiem panu jedno: motyw finansowy, choć niejedyny, jest najsilniejszym, jaki człowiek wymyślił. Regulowanie wynagrodzeń, wysokie opodatkowanie dochodów i rozbudowana redystrybucyjna funkcja państwa nie będą służyły wzrostowi gospodarczemu. Osobiście walczyłbym z problemem nierówności poprzez wysokie opodatkowywanie luksusowej konsumpcji.

Ile zysków miał mBank w zeszłym roku?
– Po opodatkowaniu prawie 1,3 mld zł.

Co by się stało, gdyby pan któregoś dnia przyszedł do pracy i ogłosił: „300 mln z zysków przeznaczamy na podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników”?
– Nie mógłbym. Takich decyzji nie podejmuje samodzielnie ani prezes, ani nawet zarząd. To musiałoby się odbyć na poziomie głównych akcjonariuszy.

Najniższa pensja wynosiłaby wtedy u pana 4 tys. zł.
– Coś pan tu źle policzył. W branży finansowej pensje na wszystkich szczeblach są niezłe.

Nawet początkująca dziewczyna w call center by tyle zarabiała.
– Problem polega na tym, że rynek tego rodzaju pracę wycenia niżej.

Ta dziewczyna po pracy u pana nie musiałaby dorabiać jako kelnerka i mieszkać w kawalerce z trzema koleżankami. Dałby pan ludziom godność.
– Wtedy pytanie brzmi, co jest rolą prezesa komercyjnej firmy. Ta rola – najemnego zarządcy – ma swoje ograniczenia i nie można jej dobrze wykonywać, próbując rozwiązać wszystkie problemy współczesnego świata.

Tak, to ważne pytanie, jaka jest rola prezesa. I powinniśmy je serio stawiać. Bo całkiem możliwe, że jeśli nie zmienimy zasad gry, to kapitalizm szlag trafi. Co zresztą napisał Piketty, a pan dofinansował.
– Stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji. I to wcale nie z powodu mojej pensji. Jestem przedstawicielem pokolenia, które miało bardzo istotne doświadczenie życiowe w postaci PRL-u. Wychowałem się w określonych okolicznościach. W latach 80. pracowałem w zespole prof. Baki i prof. Sadowskiego, którzy w starym reżimie pracowali nad reformą gospodarczą.

Z której nic nie wyszło.
– Bo nie pozwolił na to horyzont ideowy systemu. Uwolnić ceny? Nie da się. Urealnić płace? Nie wolno. Urynkowić rynek pracy, a przez to dopuścić do bezrobocia? To słowo było wyklęte. Polaków w Peerelu nie można było motywować finansowo, bo socjalizm miał sprawiedliwie dzielić dobra według pracy i potrzeb. Widziałem na własne oczy, jak to wypacza motywacje i demoralizuje ludzi. Mogę z panem dyskutować o wszystkim, łącznie z podnoszeniem podatków takim jak ja, ale gdy słyszę pomysły, żeby znów regulować płace i ceny, to dostaję gęsiej skórki. Zatrudniając pracowników w banku, muszę się kierować rynkową dostępnością i wyceną ich kwalifikacji. Płacić wynagrodzenia rynkowe, a nie sprawiedliwościowe.

Sprawiedliwościowe?
– Na przykład te pańskie 4 tys. zł jako minimum. Chyba że byłbym właścicielem tej firmy i tak ją sobie wyobraził, miał taki kaprys. Natomiast jako wynajęty specjalista od zarządzania cudzą własnością nie mogę tego zrobić.

Boby pan wyleciał?
– Gorzej. Nikt by nie zrozumiał, o co mi chodzi. Akcjonariusze uznaliby, że coś się stało.

Z głową?
– Moja fundamentalna odpowiedzialność jest odpowiedzialnością wobec akcjonariuszy, którzy mają w tym banku 17 mld zł kapitału. I przede wszystkim ich interesy muszę sobie codziennie rano wyobrazić.

Przecież oni by na tym nie stracili. Nadal mieliby zysk, tylko trochę mniejszy.
– No to by stracili. Na efektywności kapitału. Oni poszukują maksymalizacji zwrotu z kapitału.

Maksymalizacji?
– W każdej branży występuje tzw. poziom oczekiwanego zwrotu z kapitału. W bankowości jego satysfakcjonujący poziom zaczyna się gdzieś około 9-10 proc.

Tyle pan musi zarobić?
– Ludzie wynajęci do zarządzania bankiem powinni zadbać przynajmniej o taki poziom zwrotu z kapitału, a wszystko, co uda się zarobić więcej, to jest ta wartość dodatkowa, z której jesteśmy rozliczani i za którą jesteśmy oceniani. Nasz bank dotychczas przynosił zwrot z kapitału na poziomie 13-14 proc. W Polsce większość banków daje podobne zwroty. Inwestorzy, wykładając kapitał, uważają, że w naszej części Europy tyle mniej więcej powinno być.

A na Zachodzie?
– Dużo mniej. Zdarza się, że banki dają zwrot z kapitału na poziomie 6 proc. Dlatego ich wyceny rynkowe są relatywnie dużo niższe.

Banki w biednej Polsce dają lepsze zyski niż na bogatym Zachodzie?
– Dają. Ale nie ma w tym żadnego oszustwa, wstrętnych macek kapitalistycznego wyzysku, bo już widzę błysk w pańskim oku. Po prostu przez lata funkcjonowaliśmy w warunkach relatywnie wyższej inflacji i stąd wyższe zyski banków w Polsce. Rozumie pan czy mam wyjaśniać?

Wyjaśniać.
– Jak jest wysoka inflacja, to stopy procentowe ustalane przez bank centralny również są wysokie. To z kolei pozwala bankom komercyjnym dobrze zarabiać na marżach odsetkowych. Powiedzmy, że stopy są na poziomie 12 proc., wtedy marża odsetkowa banku, np. przy udzielaniu kredytu, może wynosić dobrych kilka procent. Sporo. Na Zachodzie inflacja od kilku dekad jest niska, stopy procentowe też, więc marże banków oscylują w okolicach 1 proc. U nas też spadają. W naszym banku średnia marża to obecnie 2,06 proc.

Czy zarządzanie bankiem w Polsce to trudna praca?
– Dość trudna. Skomplikowane jest dopasowanie walutowej i terminowej struktury aktywów i pasywów.

Czyli?
– W dużym uproszczeniu: jak klient przychodzi do banku po kredyt mieszkaniowy, to chce go wziąć na 30 lat. Ale jeśli ma jakieś oszczędności, to zostawia je góra na trzy miesiące. Słaba jest nasza skłonność do długoterminowego oszczędzania. To wynika nie tylko z niskich zarobków, ale również z przyzwyczajeń inflacyjnych. Klienci w Polsce lubią też skakać z banku do banku. Konkurencja wprowadzi na chwilę promocyjne oprocentowanie, klient zabiera depozyt i biegnie gdzie indziej. Może do mnie kiedyś wróci, a może nie. Zbudowanie w takich okolicznościach równowagi w bilansie nie jest takie proste.

Ma pan etat?
– Kontrakt menedżerski.

Czyli omija pan PIT i płaci liniowo 19 proc. podatku?
– Płacę pełne 32 proc. w ramach PIT, niczego nie omijam i nie korzystam z ulg. Za ubiegły rok zapłaciłem około 1,2 mln zł tego podatku.

Pańscy koledzy płacą dużo mniej.
– Nigdy nie sprawdzałem, jakie są możliwości.

Zakłada się jednoosobową firmę i świadczy usługę o nazwie „kompleksowe zarządzanie bankiem”.
– Niepoważne.
Zawsze utrzymywałem się w maksymalnym przedziale opodatkowania. Jak była stawka 40 proc., to też tyle płaciłem. W Polsce ludzie bogaci płacą relatywnie mało.

Podpisałby pan petycję do rządu, żeby powyżej miliona złotych zarobków wprowadzić podatek 60 proc.?
– Mógłbym to rozważyć, chociaż nie jestem zwolennikiem agresywnego opodatkowywania dochodów. Wolałbym wyższe opodatkowanie luksusowej konsumpcji. Gdybym miał jednak podpisać, to postawiłbym warunki. Jeśli mam płacić 60 proc. powyżej miliona, to chciałbym mieć wpływ na to, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Państwo powinno dać mi wybór: albo płacę podatek, albo przeznaczam te pieniądze na cele społeczne, które sam wskażę, na przykład poprzez zasilenie jakiejś fundacji celowej.

Tyle że wtedy zaczną powstawać fundacje na rzecz gry w golfa, a ja bym wolał mieć pieniądze na publiczne szpitale.
– Dlatego państwo powinno prowadzić dialog z zamożnymi ludźmi, a nie traktować ich podejrzliwie. Proszę bardzo, niech ogłosi: oto ważne społecznie dziedziny, które trzeba wesprzeć, i jeśli wasze fundacje się włączą, to zapłacicie niższe podatki.

Czy ludzie z pańskiego środowiska są z siebie zadowoleni?
– Generalnie tak. Ludzie z sektora finansowego uważają, że przysłużyli się Polsce, zbudowali nowoczesną bankowość, jedną z lepszych i nowocześniejszych na tle świata. Ale najważniejsze, że udało się stworzyć sektor stabilny. Podczas światowego kryzysu finansowego nie było tutaj żadnych kłopotów z bankami.

Nie macie kaca po tym, jak beztrosko rozkręciliście kredyty walutowe? Przecież wiedzieliście, że to się źle skończy.
– Nie wiedzieliśmy. Nikt nie przewidział, że wybuchnie światowy kryzys, frank zwariuje i w praktyce stanie się trzecią walutą rezerwową, mimo że reprezentuje gospodarkę mniejszą niż polska.

W 2005 roku Rada Polityki Pieniężnej poprosiła banki o opinie na temat kredytów walutowych. Pański poprzednik – ówczesny prezes mBanku Lachowski – odpisał, że trzeba ich zakazać. Podobnie odpisali inni prezesi. Parę miesięcy później złamali umowę i ruszyli z ofertą frankową.
– To nie była umowa.

Porozumienie dżentelmenów.
– Też nie. Banki w 2005 roku dyskutowały we własnym gronie, co robić z hipotecznymi kredytami walutowymi. Niewątpliwie niosły one większe ryzyko, ale były też dla klientów istotnie tańsze, a złotówek w systemie brakowało. Część banków pożyczała już we frankach, a część jeszcze nie. Związek Banków Polskich zebrał opinie i w grudniu 2005 roku wyraził pogląd, że powinno dojść do zakazu.

No właśnie.
– Ale to nie wynikało z przekonania, że kredyt walutowy jest produktem fundamentalnie złym i niebezpiecznym. Środowisko tak nie uważało. Chodziło raczej o równe zasady konkurencji między bankami.

Lachowski kategorycznie proponował: „Całkowity zakaz udzielania wszelkich kredytów walutowych klientom indywidualnym”. Związek Banków Polskich, uzasadniając propozycję zakazu, napisał, że kursy walut mogą się gwałtownie wahać. Chyba jaśniej nie można.
– To oczywiste, że kursy mogą się wahać. Środowisko bankowe wiedziało, że przez 30 lat trwania umów kredytowych pojawią się niebezpieczeństwa, zarówno dla klientów, jak i dla banków, ale nie postrzegano tych niebezpieczeństw jako „śmiertelnych”.

Jak się pisze, że coś jest tak niebezpieczne, że trzeba zakazać, to chyba jednak chodzi o coś więcej.
– Motyw był inny! Władze nadzorujące rynek finansowy zapytały, czy uregulować kredyty walutowe. Poprosiły o opinie. I banki odpisały, że jeśli już, to niech to będzie zakaz. Rozwiązanie jedno dla wszystkich. Chodziło o to, żeby cały sektor został potraktowany identycznie i nie pojawiła się nierówna konkurencja, że jeden bank zarabia na kredytach walutowych, a drugi nie może, bo na przykład nie ma dostępu do franków.
Nie popadajmy w histerię. Kredyt walutowy to nie jest tak zły instrument, jak się teraz próbuje Polakom wmawiać. Nie można wykluczyć, że w perspektywie 30 lat frankowicze będą wygrani.

Pogląd z księżyca.
– Nie jest z księżyca. Obecny kurs franka to skutek splotu nieracjonalnych zachowań.

Przecież cały świat jest obecnie zbiorem nieracjonalnych zachowań! I tak będzie przez najbliższe lata. Kryzys ekonomiczny, Państwo Islamskie, Rosja, Ukraina, Grecja to nie są problemy, które nagle znikną.
– Gdybyśmy tak mieli podchodzić do sprawy, to rodzi się pytanie, czy w ogóle powinniśmy pożyczać. To przecież przykłady wydarzeń, których nikt nie przewidywał dziesięć czy osiem lat temu. Nawet prezesi banków! Kredyt bierze się na 30 lat. Sądzę, że w tej perspektywie złotówka będzie się umacniać.

Albo nie będzie. Wystarczy przeczytać raport Hausnera o pułapce średniego rozwoju. Za dziesięć lat może tu być nieciekawie.
– Nie uważam tak, chociaż doceniam raport Hausnera. Polska ma strukturalne przewagi, które na razie nie najgorzej wykorzystuje. W perspektywie dekady powinniśmy mieć wyższy wzrost PKB niż Szwajcaria, będziemy też szli w kierunku strefy euro. Jeżeli dodatkowo koszty pracy nie wzrosną zbyt gwałtownie, to utrzymamy strukturalne przesłanki umacniania się złotówki wobec franka.

Jeżeli strefa euro w ogóle przetrwa! Przecież cała trzeszczy!
– Jak się rozsypie strefa euro, to akurat złotówka może się umocnić.

Albo osłabić.
– No dobrze, zależy w stosunku do której waluty. Ale co pan chce usłyszeć?

Prawdę.
– Nie sprzedawałem Polakom kredytów frankowych, nie namawiałem ich do tego. Pracowałem w instytucjach, które nie miały z tym nic wspólnego, ale mimo to nie będę teraz darł szat i histeryzował. Magluje pan niewłaściwą osobę.

Właściwą. Właśnie dlatego warto pana pytać.
– Tylko że moje odpowiedzi będą ambiwalentne, a pan by chciał odpowiedzi prostych. Rzeczywistość prosta nie jest.
Wiele lat wcześniej, w 2001 roku, jako prezes Banku Handlowego ten błąd popełniłem. Udzielaliśmy pożyczek w czeskiej koronie polskim firmom, była różnica stóp procentowych na korzyść korony, te kredyty były tańsze. Oba kraje miały wejść do Unii, więc wydawało się, że waluty zachowają się podobnie. Tymczasem korona była stabilna, a złotówka nagle się osłabiła i część firm poniosła straty. Nie jest przyjemnie patrzeć, jak klienci wpadają w kłopoty.
Pamiętam też rozmowę ze skarbnikiem Grupy ING w 2003 roku w barze w Zurychu. Znaliśmy się z rady Międzynarodowego Instytutu Finansów. To były początki mody na franka, a Polska właśnie wchodziła do Unii. On zapytał mnie o kredyty walutowe w Polsce i dał wyraźny sygnał, że ING bez mała dogmatycznie nie udziela takich kredytów. Opowiedział mi historię z Ameryki Łacińskiej, gdzie banki poślizgnęły się na takich kredytach z powodu gigantycznych wahań kursów. Ta rozmowa miała wpływ na moje poglądy, choć postrzegałem jego stanowisko jako skrajne.

Dlaczego wasze środowisko mimo wątpliwości tak bardzo rozkręciło kredyty frankowe?
– Musi pan zapytać tych, którzy rozkręcali.

Nie chcą rozmawiać.
– Wchodził na rynek wyż demograficzny i było ogromne zapotrzebowanie na mieszkania. Nie powstała żadna rozsądna oferta dla pokolenia urodzonego w okolicach roku 1980. Stopy były wysokie, a złotówek mało. Nadzór się wahał: zakazywać, nie zakazywać, przecież mieszkania jakoś trzeba sfinansować. Było ciśnienie polityczne i społeczne.
Jak pisałem odpowiedź na pański paszkwil [chodzi o tekst „Wiedzieliście” w „Wyborczej” z 24 stycznia i odpowiedź Stypułkowskiego tydzień później], to współpracownicy mnie za ręce trzymali, żebym nie przesadził. I sporo wyciąłem.

Co pan wyciął?
– Na przykład fragment o potrzebie planowania. Dlaczego za Gierka, między 1972 a 1975 rokiem, zbudowano milion mieszkań? Bo partia podjęła uchwałę, że trzeba budować. Pokolenie baby boomers właśnie dorastało i ktoś się demografią przejął. Długoterminowo. Takiej refleksji w wolnej Polsce nie było. Peerel próbował zaplanować liczbę piórników produkowanych przez Spółdzielnię Inwalidów „Jedność” w Grudziądzu, urzędnik w Warszawie to ustalał zza biurka, idiotyzm. Ale w wolnej Polsce popadliśmy w drugą skrajność. Planowanie zostało prawie całkowicie przez państwo porzucone.

Banki wyręczyły państwo?
– W pewnym sensie. Młody człowiek mógł albo mieszkać u teściowej za szafą, albo wziąć kredyt hipoteczny. Innej możliwości nie było, a państwo o problemie zawczasu nie pomyślało. Sfinansowaliśmy te kredyty zagranicznymi oszczędnościami. Przecież wszystkiego mieliśmy 400 mld zł depozytów. Śmieszne oszczędności!

Co to ma wspólnego?
– Ma. Z czego banki udzielają kredytów? Najpierw muszą zebrać od klientów oszczędności, żeby innym klientom dać kredyty. Bez sprowadzenia franków z zagranicy nie starczyłoby pieniędzy. Ludzie nie mieliby mieszkań. Po prostu.

Mogliście dawać w złotówkach.
– Za mało było złotówek! Z tych 400 mld depozytów część była już w coś zaangażowana, w kredyty dla firm, różnych kopalń, orlenów i azotów. Dostępny rezerwuar na kredyty mieszkaniowe był niewielki. Chyba żeby dodrukować, ale o takie skłonności proszę nie podejrzewać ani Balcerowicza, ani żadnego ministra w tym okresie. Gdyby nie napływ franków szwajcarskich do Polski, młodzi ludzie wystartowaliby po ten sam zasób złotówek i stopy procentowe wystrzeliłyby pod sufit. Jeśli kredyty hipoteczne były wtedy po 8 proc., to skoczyłyby na 16. To by odcięło miliony ludzi od kredytów i spowolniło wzrost.

To wtedy Związek Banków Polskich powinien usiąść z rządem, uświadomić, że taka jest sytuacja, i wspólnie coś wymyślić.
– Były takie próby, ale środowisko nie było słuchane. Weźmy ustawodawstwo dotyczące listów zastawnych – do dzisiaj nie zostało poprawione! A mogłoby to być kluczem do stopniowego wzrostu finansowania mieszkalnictwa.
Wtedy zwyciężyło przekonanie, że problemy społeczne najlepiej rozwiąże mechanizm rynkowy. No i ten mechanizm po swojemu zadziałał, podsunął ludziom tanie kredyty frankowe. Tak nie musiało się skończyć, można było zakazać, tylko wtedy powstawałoby najwyżej 50-60 tys. mieszkań rocznie. Niech pan to sobie wyobrazi. Całe pokolenie młodych ludzi byłoby pokoleniem frustratów.

I jest.
– Popełnia pan błąd i pomija coś, co w tym wszystkim jest bardzo istotne – kontekst. Poziom świadomości był wtedy całkiem inny niż dzisiaj, po kryzysie. Pamięta pan przebój Annie Lenox „The Only Way Is Up”? W latach 2005-08 nastrój był taki, że wszystko już zawsze będzie rosnąć. Chuck Prince, prezes Citigroup, mówił słynne: „As long as the music is playing, you’ve got to get up and dance”. Znałem go. Powiedział to tuż przed kryzysem. Możemy teraz z tego kpić, ale zachowania ludzi w okresach prosperity są stadne.

I właśnie od tego jesteście wy – świetnie opłacani prezesi, specjaliści, menedżerowie – żeby nie zachowywać się stadnie! Po co kończycie Harvard? Żeby wiedzieć!
– Harvard nie chroni przed głupotą. Daje warsztat, ale nie mądrość.
Staram się to wszystko jakoś zracjonalizować, wytłumaczyć panu, bo wydaje mi się, że nie można przypisać zachowaniom banków…

…chciwości.
– Boję się tego słowa. Bo lepiej znam słowo „fairness”. Rzetelność.

Chciwość też istnieje.
– Tak. I ma swoje desygnaty. Obarczanie klientów 10-procentowym spreadem walutowym jest przykładem czegoś takiego. Podobnie jak udzielanie kredytu walutowego na 120 proc. wartości nieruchomości…
Łatwo pokazać palcem: banki są winne. Ale to nie popycha świata do przodu, nie uczy nas wiele. Pozwala tylko krótkookresowo skanalizować złe emocje na prezesach i ich milionowych premiach.

Zawsze coś.
– Właśnie nic. Zero. Szukanie kozła ofiarnego to czynność zastępcza.

Czy prezes zatwierdza ofertę banku?
– Podstawowe produkty zatwierdza zarząd, prezes podpisuje. A potem następuje tzw. kaskadowanie składowych produktu. Jeden dyrektor odpowiada za marketing, inny za problemy prawne. Nie jest tak, że zarząd decyduje o każdym szczególe.

A o tym, że bank stawia na kredyty walutowe?
– Tak. To ustala zarząd z prezesem.

Że klienci płacą 10 proc. spreadu?
– Zarząd z prezesem.

Czy w waszym środowisku są znane nazwiska tych, którzy najbardziej to nakręcali?
– Oczywiście.

A konkretnie?
– Nie będę rzucać nazwiskami, nie widzę powodu, żeby to robić.

Czy ci ludzie nadal są prezesami banków?
– W większości nie są.

W większości nadal są w bankowości na wysokich stanowiskach. Lachowski dodatkowo zasiada w kilku radach nadzorczych.
– Lachowski nie pasuje do pańskiej układanki, bo on zachowywał się odpowiedzialnie i udzielał kredytów walutowych, stosując duży bufor na ryzyko walutowe.

Wasze środowisko powinno się oczyścić z tych ludzi. Inaczej za chwilę nakręcą coś nowego.
– W środowisku jest refleksja na temat tamtych błędów.

Czyli nie ma winnych. Samo tak jakoś wyszło.
– Nie samo. Przy udziale wielu ludzi, również obywateli, którzy chcieli tańszych kredytów walutowych i mieszkań. I przy udziale dziennikarzy, którzy budowali atmosferę beztroskiego optymizmu i przestrzegali przed odcięciem klientów od taniego kredytu.
Są złe konsekwencje tych rozwiązań. Dziś ich w pewnym stopniu doświadczamy. Ale są też dobre – wybudowano mieszkania. Stoją i ludzie w nich mieszkają. Inaczej Polacy czekaliby w nieskończoność, aż politycy zrobią im program mieszkaniowy.

I może by zrobili.
– Nic by nie zrobili. Nie było klimatu dla takich rozwiązań, nie mieściło się to w ideowym horyzoncie tego czasu. Prywatyzacja, ograniczanie państwa, 3 x 15, deregulacja – to owszem. Oraz „tanie państwo”. Wszyscy to powtarzali. Mieszkania miały być własne, prywatne, na kredyt, a nie czynszowe, budowane przez gminy na wynajem. Uruchomienie wieloletniego programu budownictwa czynszowego wymagałoby od rządzących wielkiej wyobraźni i pójścia pod prąd.

Od tego są.
– Nie mam złudzeń.
Niech pan na chwilę wejdzie w buty polityków. Mogli zakasać rękawy, napisać projekty ustaw, próbować ruszyć zardzewiałą machinę państwa, żeby rozkręcić budownictwo czynszowe. Syzyfowa praca. W dodatku wszystkie media by to skrytykowały, że populizm, wyrzucanie pieniędzy w błoto, mieszkanie to przecież towar jak każdy inny itd. A z drugiej strony rynek podsuwa wygodne rozwiązanie: banki udzielą tanich kredytów frankowych, deweloperzy zbudują i wszyscy będą zadowoleni. Co by pan wybrał jako polityk?

Nie wiem.
– Zakazu nie wprowadzono, więc zaczęła się normalna rywalizacja rynkowa między bankami. Jeśli spojrzeć na portfele kredytowe, to te udzielone w latach 2006-07 są największymi pozycjami. Pamięta pan, jaki to był okres? Boom, gospodarka się kręci, 7 proc. wzrostu PKB, wszyscy uważają, że są przy pieniądzach. Trudno iść wbrew prądowi.

Prezesowi banku?
– Też. Konkurenci zaczynają rosnąć, bo udzielają atrakcyjnych kredytów frankowych, to stanie pan z boku? Będzie się przyglądał? Prawie wszystkie banki, które udzielały kredytów walutowych, zwiększyły swoje udziały rynkowe. Tylko nieliczne w to nie weszły. Najbardziej konsekwentny był ING, ale wie pan dlaczego? Bo członkiem zarządu Grupy ING był właśnie ten facet, który w 2003 roku w barze w Zurychu opowiadał mi o swoich przygodach w Ameryce Łacińskiej.

Czy branża finansowa wstydzi się za polisolokaty?
– Polisolokaty? Niewiele wiem o dynamice tego biznesu. Sam wykupiłem kiedyś takie produkty i nie mam poczucia krzywdy z tego powodu.

Emerytka zakładała lokatę w banku, a po miesiącu dowiadywała się, że musi płacić kolejne składki przez dziesięć lat. A jak się wycofa, to straci sto procent wkładu. Dobre?
– Nie.

Czy słyszał pan o powszechnej praktyce wciskania polisolokat emerytom? O zatajaniu opłat? O dziesiątkach tysięcy oszukanych ludzi, którzy teraz błąkają się po sądach?
– Trudno mi oddzielić narrację reportersko-publicystyczną od realnego zjawiska. Jeśli ktoś sprzedał emerytce produkt o dziesięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, to znaczy, że nie sprofilował go dobrze.

Słucham?
– Firma powinna dopasować produkt do klienta. Polisolokaty nie są dla osób 70-letnich i jeśli im je wciskano, to mamy do czynienia z nieprawidłowością.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców Polskich: „Przykład sprzedawania takich produktów jak polisolokaty pokazuje, że sektor finansowy jest kompletnie zdegenerowany. Puściły im wszystkie hamulce moralne”.
– Publicystyka.

Jacek Kseń, były prezes banku BZ WBK: „Polisolokaty to było jedno wielkie naciąganie ludzi przez sprzedawców, którzy mieli z tego sowite prowizje”.
– No dobrze, ale co by pan chciał ode mnie usłyszeć?

Nie wiem. Denerwuje mnie, że pan używa łagodnego języka – „nie sprofilowali produktu” – niewspółmiernego do skali oszustwa, jakiego dopuściły się instytucje finansowe w Polsce. Ta emerytka nie szła do firmy krzak, tylko do znanej korporacji, która ją ordynarnie oszukała.
– Nie lubię pańskiej skłonności do środowiskowych uogólnień. Ta oskarżycielska generalizacja niecnych zachowań, która pobrzmiewa w pana pytaniach, jest mi intelektualnie obca.

Skąd się bierze ten rozdźwięk między samozadowoleniem panującym w pańskim środowisku, tym „nic się nie stało”, a odczuciami ludzi na dole?
– To nie jest tak, że zagnieździł się w Polsce okropny sektor finansowy, w którym pracują źli ludzie i robią klientom na złość, a po drugiej stronie są bardzo pogubieni klienci. To nie jest takie proste, a pan tak próbuje ustawić kontrapunkt: zły bank/bankowiec – poraniony klient. Tak nie jest.

Wasz sektor nieustannie wstawia kruczki do umów, wciska niechciane ubezpieczenia, polisy, karty, chwila nieuwagi i człowiek już jest w coś ubrany. Dlaczego nam to robicie?
– Niech pan pyta tych, którzy tak robią.

Pan na przykład sprzedaje „Kredyt za 0 procent”. Na reklamie widać wielkie zero. A ten kredyt tak naprawdę kosztuje 19 proc.
– To nie jest zły czy nieuczciwy produkt, choć sposób jego reklamowania mi nie odpowiada. On wyprzedza możliwą dalszą obniżkę stóp procentowych w Polsce i daje ją z góry klientowi w zamian za stabilizowaną opłatę. Jest w tym produkcie pewna logika i czytelne korzyści dla klienta, a efektywna stopa procentowa jest jedną z niższych na rynku.

Nic nie rozumiem.
– Oprocentowanie tego kredytu rzeczywiście wynosi zero, ale dochodzą inne opłaty. Natomiast zgadzam się, że przesłanie reklamy jest nieczytelne. W przyszłości będziemy bardziej uważni.

Jaki jest mechanizm, że takie pomysły w ogóle powstają?
– Niestety, dość prosty. Klienci uważają, że wszystko powinno być za zero. Karty, konta, przelewy, kredyty. Zarówno klientom banków tak się wydaje, jak i menedżerom w bankach.

Bo?
– Bo wszyscy wyrośliśmy w czasach inflacji, czyli wysokich stóp procentowych. A w takich okolicznościach banki rzeczywiście mogą sporo dawać za darmo. Już tłumaczyłem panu ten mechanizm: jak są wysokie stopy procentowe, to bank nieźle zarabia na marżach odsetkowych i za inne podstawowe usługi może nie pobierać opłat. Stopy w Polsce spadły, ale przyzwyczajenia zostały. Nadal wszyscy uważają, że w bankowości obowiązuje darmocha. Kruczki w umowach, drobny druk i wciskanie różnych „usług dodatkowych” to efekt uboczny tej pozornej darmochy, a także lawiny regulacyjnej, która moim zdaniem powoli staje się dla wszystkich stron niezarządzalna. Banki próbują zarabiać tak, żeby wydawało się, że nie zarabiają. Niestety, kiedy któryś otwarcie wprowadza opłaty za prowadzenie konta czy karty, podnoszą się krzyki, że to dojenie klientów. Trzeba to ucywilizować. Nasz bank na pewno będzie się zachowywał poważnie.

Dlaczego jest pan tu, gdzie jest?
– Pyta pan o moją karierę?

Tak.
– Czasem się nad tym zastanawiam. W normalnych czasach tak szybka kariera nie miałaby prawa się zdarzyć. Był koniec 1990 roku, tuż po przełomie. Stanowisko prezesa państwowego wtedy Banku Handlowego zaproponował mi prof. Balcerowicz. Bałem się.

Czego?
– Że się skompromituję. Byłem świeżo po stypendium na Columbii, zaliczyłem praktyki w dwóch nowojorskich bankach, ale to absolutnie nie były kwalifikacje na prezesa. A potem poradziłem sobie. I tutaj już decydowało nie szczęście, tylko cechy osobiste.

Jakie?
– Cierpliwość i skłonność do poszukiwania wiedzy. Nie jestem też bardzo drobiazgowy, zostawiam dużo przestrzeni współpracownikom. Lepiej ufać ludziom i się kilka razy naciąć, niż całe życie nie ufać.
W mBanku zatrudniamy ponad 7 tys. osób, to ogromne nagromadzenie talentów i ambicji. Fundamentem firmy są innowacje i nowe technologie, więc oni są często ponad dwa razy ode mnie młodsi. Z 25-latkiem muszę osiągnąć pewną wspólnotę zrozumienia. Jeśli prezes nie jest w stanie wobec takiego środowiska utrzymać freshness, no to leży.

Freshness?
– Świeżości myślenia. Można ją zyskać dzięki czytaniu książek.

Poradnika „Motywowanie zasobów ludzkich od A do Z”?
– Dostojewskiego. Stoi na półce za panem. Obok stoi „Czarodziejska góra”, która jest moją ulubioną powieścią. Dyskusje między Naphtą a Settembrinim są dla mnie właśnie świeże. W tym tygodniu przypomniałem sobie „Wojnę i pokój”, żeby lepiej rozumieć, co się dzieje na Wschodzie. Teraz czytam „Historię Rosji” Bazylowa. To wielki przywilej mojej pozycji zawodowej, że znajduję czas na książki.

Prezes banku? Kiedy?
– Zawsze znajdowałem na to czas.
„Czarodziejska góra” powinna być obowiązkową lekturą dla każdego. Bez takich książek nie można zrozumieć ani świata, ani siebie. Ta powieść mnie zbudowała.

W jakim sensie?
– Ciężko to ubrać w słowa. Chodzi o specyficzny klimat, która pozwala mi samego siebie określić terminem „Realpolitik”. Mam skłonność do racjonalizowania każdego zdarzenia.

Nieznośna cecha.
– Jeśli się dzieli włos na czworo, to nieznośna. Ale staram się unikać tej rafy.

Lubi pan swoją pracę?
– Lubię. Bo to jest praca z inteligentnymi ludźmi, wpływanie na ich zachowania i emocje. Fantastyczne jest też to, że można zmierzyć własne osiągnięcia. Rachunek wyników z reguły nie kłamie. Mam zakładkę na ekranie laptopa, dzięki której w każdej chwili mogę sprawdzić, ile wzrosła wycena banku od chwili, gdy przyszedłem

Ile?
– No, w tej chwili wskaźnik pokazuje 90 proc. Wszystkie instytucje, którymi zarządzałem – BH, PZU, mBank – zwiększyły swoją wartość i przyniosły sowite dywidendy akcjonariuszom.

Takie były czasy, że wszystko rosło.
– To prawda, że pogoda była sprzyjająca. Ale samo nie rosło.

Niedawno w „Wyborczej” drukowaliśmy tekst Nicka Hanauera, jednego z najbogatszych Amerykanów. Pisze, że nie był ani specjalnie zdolny, ani wyjątkowy, tylko po prostu miał szczęście.
– Też miałem. Powiedziałem ostatnio synowi, że jakby się takie kariery miały powtarzać, to znaczyłoby to, że coś jest źle ze światem.

Zajęliście wolne miejsca.
– Dosłownie. Gabinet w Banku Handlowym stał kilka miesięcy pusty. Jednak nie uważam, żeby kariery mojego pokolenia były przypadkowe. Trzeba spełniać określone warunki, przynajmniej minimalne.

Hanauer uważa, że sporo osób spełnia to minimum warunków, a jednak muszą stać przy drodze i sprzedawać jabłka. I że ludzie sukcesu powinni o tym pamiętać. Mam pretensję do pańskiego pokolenia, że jesteście tak strasznie z siebie zadowoleni. Skupieni na sobie. W kółko powtarzacie, że ta Polska tak fantastycznie wam się udała.
– Bo się udała.

Robiliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Zasuwaliśmy. Budowaliśmy wolny rynek, co wymagało zaciśnięcia zębów, pozbycia się tysiąca peerelowskich kompleksów. Polska ma wielki sukces, znakomite wskaźniki, jeden z nowocześniejszych sektorów bankowych w Europie. A teraz słyszę pretensje, że wszystko do bani. To irytujące.

W ogóle nie o to chodzi. Nikt rozsądny nie twierdzi, że wszystko do bani.
– Ale taka jest melodia. Zróbcie coś lepiej.

Rozmawiał Grzegorz Sroczyński.

Wywiad ukazał się na łamach „Dużego Formatu” – dodatku do „Gazety Wyborczej” (nr 164, wydanie z 16.07.2015 r.).

Zawrotna kariera abuzywności

Posted on

W jednym z ostatnich wydań, „Polityka” opublikowała wywiad z mecenas Barbarą Garlacz, reprezentującą „frankowiczów” w procesach sądowych przeciwko bankom. Pani mecenas z sympatią wypowiada się o kilku wydanych niedawno – korzystnych dla kredytobiorców – orzeczeniach sądowych. Jednocześnie pomija serię korzystnych dla banków wyroków, w tym dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach frankowych. Na podstawie kilku wyroków stwierdza, że kształtuje się „nowa linia orzecznicza”. Uznaje, że „jest dwoista i rozważania sądów są szerokie: od stwierdzenia nieważności czy nieistnienia takich umów od samego początku po stwierdzenie abuzywności konkretnych klauzul przeliczeniowych, czyli istnienia niedozwolonych zapisów odnośnie do przeliczania kursu waluty”.

Jak można wnioskować z wywiadu, preferowanym przez panią mecenas uzasadnieniem dla orzeczenia nieważności umów o kredyty frankowe (indeksowane i denominowane), jest uznanie ich za sprzeczne z Prawem bankowym. Domyślam się, ze chodzi o to, iż przed 2011 rokiem nie były expressis verbis wymienione w artykule 69 ustawy. Jak stwierdza, „biorąc pod uwagę (…) konstrukcję kredytu indeksowanego, bliżej jej do terminowej operacji finansowej niż kredytu”.

W przypadku, gdyby sąd miał obiekcje do takiej interpretacji, podpowiada unieważnienie z powodu zastosowania klauzul abuzywnych. Powołując się na jedno z orzeczeń stwierdza, iż „fakt, że bank ustalił swój kurs kupna w oparciu o zapisy abuzywne, spowodowało, że nie ma kursu po którym należałoby kwotę w złotówkach (…) zamienić na franki”. W konkluzji zaleca „nieschematyczne” spojrzenie i wzywa do „odwagi sądów, bo banki wbrew populistycznym tezom są przygotowane na najbardziej rygorystyczne orzeczenia”.

Pani mecenas nie wskazuje, że orzeczenia sądów stwierdzające nieważność umów kredytowych z powodu abuzywności ich postanowień (jakkolwiek to brzmi obco dla prawniczego ucha) są zjawiskiem zupełnie marginalnym i wyobcowanym. Z tego też względu media je ochoczo wychwytują i komentują. Właśnie z powodu ich niezwykłości i unikalności. Sąd Najwyższy, który już miał okazję orzekać w sprawach frankowych, nie skorzystał do tej pory z porady Pani mecenas, nie odpowiedział na wezwanie do odwagi i żadnego kredytu frankowego nie unieważnił.

Wywiad z panią mecenas jest jedną z wielu publikacji, jakie w ostatnich miesiącach ukazały się w mediach. Większość z nich prezentowała zdecydowanie antybankowe nastawienie, a autorami wielu z nich byli prawnicy reprezentujący frankowiczów w sporach z bankami. Bardzo mnie niepokoi, że podobnie skrajnie antybankowe i abstrahujące o linii orzeczniczej Sądu Najwyższego stanowisko przedstawili też publicznie Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK.

Od 2010 roku jestem prezesem zarządu mBanku. Bank ten w latach 2004–2008 aktywnie udzielał kredytów frankowych. W sumie w tym okresie udzielił około 7 mld CHF mieszkaniowych kredytów hipotecznych, finansując je zaciągniętymi zobowiązaniami zagranicznymi we frankach. Obecnie portfel ten wynosi 4,7 mld CHF czyli ponad 19 mld PLN. To niewątpliwie kwota na tyle duża, że uzasadnia moje zaangażowanie w publiczną dyskusję w tej sprawie.

Zacznę od „walutowości” kredytów. Kiedy w latach 2004–2008 były zawierane umowy o kredyty indeksowane i denominowane wszyscy świetnie wiedzieli, o co chodzi. W kraju nie było kapitału na finansowanie mieszkań, a odsetki dla złotówek były bardzo wysokie. Wiadomo było, że chodzi o zaciągnięcie kredytu możliwie najniżej oprocentowanego (a taką możliwość dawał frank szwajcarski, bo miał i nadal ma najniższy LIBOR) – tak, aby udział odsetek w ratach kapitałowo-odsetkowych był jak najmniejszy. To bowiem pozwalało przy danym poziomie dochodu kredytobiorcy zwiększyć udział wypłacanego kapitału i liczbę metrów kwadratowych kupowanego mieszkania. Nikomu nie przeszkadzało, że wypłata kredytu następuje w złotych. Wręcz przeciwnie. Tak było najlepiej dla kredytobiorcy, bo sprzedawca mieszkania oczekiwał zapłaty w złotych. Nikomu także nie przeszkadzało, że w umowie określona była sztywna, wynikająca z umowy nabycia mieszkania, kwota w złotych i wstępna w walucie z zaznaczeniem, że będzie określona ostatecznie w dniu uruchomienia kredytu według kursu z tego dnia. Mało tego. Nikt nie protestował, jeśli w związku z dość systematycznym spadkiem kursu CHF w latach 2004–2008 kolejne raty kapitałowo-odsetkowe, po przeliczeniu na złote, okazywały się coraz niższe. Mało komu wtedy przeszkadzało, że są przeliczane według tabeli banku. Nikt nie domagał się, aby unieważnić klauzulę indeksacyjną i za podstawę spłat przyjmować wypłacone złotówki. Kredytobiorcom bardzo to się podobało i wszystko świetnie rozumieli. Przestało się podobać od września 2008 roku, kiedy to rozpoczął się trwający do dzisiaj trend relatywnego osłabiania się złotego i relatywnego umacniania się franka. Wtedy okazało się, że podobno wielu kredytobiorców przestało rozumieć to, co świetnie rozumieli wcześniej. Zaczęło się poszukiwanie argumentów kwestionujących ważność umów oraz odwoływanie się, gdzieś od początków 2011 roku, do tak zwanych niedozwolonych klauzul umownych (abuzywnych).

Tak naprawdę nie chodzi zatem o konstrukcję umów indeksowanych i denominowanych, ani o bankowe tabele kursowe. Problem polega na tym, że frank, który kosztował 2,80 zł w 2004 roku, 2,60 zł w 2005 r., 2,40 zł z w 2006 r., 2,20 zł w 2007 r. i 2 zł w połowie 2008 r., dzisiaj kosztuje 4,10 zł. Jestem pewien, że gdyby za jakiś czas kurs ten wrócił do 2 zł wówczas okazałoby się, że wszystkie umowy indeksowane są jak najbardziej OK, wszyscy znowu wszystko rozumieją i nikt nie życzy sobie żadnego „odwalutowania”, zaś pożyczanie w złotówkach było „dla naiwnych”.

W latach 2004–2008, kiedy zawierane były umowy indeksowane i denominowane, przewidujące przeliczanie walut obcych według tabel kursowych ogłaszanych przez banki, nie było to uznawane za klauzulę niedozwoloną.
Nie sposób znaleźć jakiekolwiek publikacje czy wypowiedzi z tamtego czasu kwestionujące prawny charakter walutowych umów kredytowych, zarzucające im naruszanie interesów klienta. „Ucieczkę” w kierunku bardzo formalistycznie interpretowanej abuzywności prawnicy reprezentujący niektórych klientów podjęli dopiero na początku obecnej dekady, gdy zdali sobie sprawę, że pozywanie banków na bazie „nienależytego wykonywania” umów kredytowych jest w większości wypadków bezskuteczne.

W tamtym czasie banki działały więc w zgodzie z ówcześnie obowiązującym prawem i praktyką rynkową. Abuzywność określonych klauzul była uznawana przez sądy dopiero w trakcie trwania wieloletnich umów kredytowych. W pewnym sensie mamy zatem do czynienia z działaniem czy też interpretowaniem prawa wstecz. Po wejściu w życie przepisów o abuzywności klauzul kursowych, banki zaproponowały – w odniesieniu do wcześniej zawartych umów – podpisanie aneksów określających sposób ustalania kursów. Tylko nieliczni klienci przystąpili do tych aneksów. Niezależnie od tego, mają oni możliwość – i część z nich z tego korzysta – spłacać kredyt w walucie, w ten sposób uniezależniając się od kursów tabelowych. Kredytobiorcy mają więc instrumenty, by „uniezależnić się” od kursu bankowego. Fakt, że mimo tych instrumentów domagają się unieważnienia umów w oparciu o rzekomą dowolność banku przy ustalaniu tabeli kursowej, świadczy dobitnie, że mają na celu jedynie uchylenie się od swoich zobowiązań. Wbrew twierdzeniom mec. Garlacz, sądy w większości orzeczeń dostrzegają ten aspekt. Przyjmują, za wyrokiem Sądu Najwyższego z 2015 roku, że ideą dokonania w roku 2011 zmiany Prawa bankowego, było utrzymanie dotychczasowych kredytów indeksowanych i denominowanych z modyfikacjami wynikającymi z tej zmiany (na czele z wynikającym wprost z ustawy prawem klienta do spłaty w walucie). Orzeczenie Sądu Najwyższego z maja 2015 roku rozstrzygnęło kwestię klauzuli zmiennego oprocentowania w ten sposób, że jej kwestionowanie nie tylko nie prowadzi do nieważności umowy kredytowej, ale nawet nie daje podstaw do twierdzenia, że kredytobiorca może płacić oprocentowanie stałe z chwili udzielenia kredytu.

W końcowej konkluzji pani Barbara Garlacz wzywa sądy do „większej odwagi” i zapewnia o „przygotowaniu banków na najbardziej rygorystyczne rozwiązania”. Jak rozumiem to „najbardziej rygorystyczne rozwiązanie” – o dziwo, popierane także przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK – sprowadza się do tego, aby banki oddały kredytobiorcom dotychczas spłacone raty kapitałowo-odsetkowe ( domyślam się, że koniecznie z odsetkami ustawowymi) oraz umorzyły przyszłe zobowiązania według ich aktualnego stanu. Następnie, jak należy wnioskować, banki powinny próbować dochodzić zwrotu kwot z umów kredytowych według kursu franka z dnia udzielenia kredytu lub kwoty w złotych wówczas uruchamianej, pewnie bez żadnych odsetek, bo to przecież „terminowe operacje finansowe”. Spróbujmy ocenić, jaka jest w przybliżeniu skala tego problemu.

Wykazywana w bilansach banków kwota należności z tytułu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wynosiła na koniec września 163 mld PLN ( biorąc pod uwagę osłabienie złotego w ostatnich 2 miesiącach jest to dziś pewnie ponad 170 mld PLN). Odpowiada to około 9,5 proc. PKB (1790 mld PLN w 2015 roku) i stanowi – dla przykładu – niemal równowartość rocznego spożycia żywności w Polsce. Kredyty te mają być spłacane przez następne 20-25 lat, a więc w kwotach po około 8-10 mld PLN rocznie, co stanowi ok 1 proc. rocznych dochodów gospodarstw domowych (wynoszących obecnie 1 bln zł).

W mBanku oceniamy, że powszechne zastosowanie proponowanego „rygorystycznego rozwiązania” oznaczałoby dla banków konieczność zapłacenia/skreślenia z aktywów około 140-150 mld PLN. To mniej więcej styczniowa propozycja „prezydencka” razy dwa. Jeżeli skutki propozycji styczniowej były ocenione jako katastrofa finansowa, to proponowane „rozwiązanie rygorystyczne” byłoby superkatastrofą.

W pełni rozumiem, że pani mecenas nie patrzy na problem w ten sposób. Domyślam się, że wycenia zdolność banków z punktu widzenia kilkunastu czy kilkudziesięciu spraw, jakie przeciw nim prowadzi i uważa, że w razie prawomocnych wyroków zgodnych z jej linią, banki bez problemu wypłacą miliony czy dziesiątki milionów złotych jej i jej klientom. W sumie nawet rozumiem, że to sprytny pomysł na biznes. Ze swej strony muszę jednak ostrzegać przed makroekonomicznymi skutkami takiego podejścia i pokazywać, do czego ono doprowadzi, jeśli stanie się powszechne.

Wywiad z mec. Garlacz jest kolejnym przykładem jednostronnej antybankowej narracji i autopromocji zachęcającej klientów do niewykonywania umów i procesowania się z bankami. Nie tędy droga. Banki chcą być i będą blisko swoich klientów, zwłaszcza tych, którzy, zmagając się z realnymi problemami, będą z nimi współpracowali. Należy pamiętać, że podstawową powinnością banków jest ochrona powierzonych nam depozytów, a nie promocja redukcji długu naszych kredytobiorców, którym umożliwiliśmy realizowanie ich potrzeb mieszkaniowych, i których, według naszych ocen, stać na obsługę tego długu. W imię ochrony środków naszych deponentów będziemy się przeciwstawiali interpretacyjnej żonglerce przepisami w stosunku do najdłuższych umów, jakie funkcjonują na polskim rynku.

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku

Tekst w wersji skróconej ukazał się w tygodniku „Polityka” (pod tytułem „O nadużyciu abuzywności”).