Franki niestety istnieją

Posted on

W ostatnich dniach w portalu Forbes.pl pojawił się artykuł pt. „Co właściwie jest nie tak z kredytami ‚frankowymi’ w 2019 roku”. Autorem jest Robert Mazur, radca prawny, założyciel Kancelarii Mazur i Wspólnicy. Lektura artykułu skłoniła mnie, by kolejny raz zabrać głos w tej sprawie

 

Artykuł „Co właściwie jest nie tak z kredytami ‚frankowymi’ w 2019 roku” zawiera wiele nieprawdziwych tez i niedopowiedzeń. Można je zgrupować w następujące „bloki tematyczne”:

 1. Umowy kredytu we „franku” w ogóle nie są we „franku”, „frank nie istnieje”, „jest figurą retoryczną”, bank „pożyczył złotówki, a otrzymuje drogie franki”.
 2. Wysokość długu we „franku”… „zależy od banku i jego własnych kursów ‚franka’”, „władza nad kursem ‚franka’ to władza nad wysokością zadłużenia klienta (…) nie powinna spoczywać w rękach tylko jednej ze stron umowy”, „coraz liczniejsze prawomocne wygrane kredytobiorców w sądach nie skłoniły banków do dobrowolnego wycofania się z nieuczciwych umów”, nawet gdy „dorobiły się wpisania ich klauzul frankowych do rejestru klauzul niedozwolonych (…) i którym wprost tego stosowania zakazano”.
 3. „Problemem umów ‚frankowych’ jest niczym nieograniczona ekspozycja klientów na ryzyko wzrostu długu”, a przecież „gdyby bank chciał ograniczenia takiego ryzyka po stronie klienta, cóż stało temu na przeszkodzie? Wystarczyłoby zwykłe ubezpieczenie, albo wpisanie limitu powyżej którego ryzyko znika”.
 4. „Kredyty ‚frankowe’ muszą się bankom ogromnie opłacać” w związku z czym banki liczą, „że może jednak większość kredytobiorców pogodzi się z losem, a może nawet uwierzy we własną winę w zawarciu nieuczciwej umowy”.

Odniosę się teraz do tych tez i zarzutów mając świadomość, że rzetelna polemika z nimi zajmie więcej miejsca niż sam artykuł.

Kwestia pierwsza: franki niestety istnieją

Przypomnę, że podstawowym obowiązkiem banków jest zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności klientów. Jedną z elementarnych zasad działalności bankowej jest w związku z tym nie podejmowanie spekulacji na rynku walutowym. Obie strony bilansu powinny być zrównoważone. Określonej wielkości zobowiązań w danej walucie powinna odpowiadać mniej więcej równa kwota aktywów w tej samej walucie. To dotyczy złotych, dolarów, euro, każdej waluty, w tym także franków. Udzielanie kredytów frankowych, (nawet jeśli były wypłacane klientom w złotych, ale indeksowane kursem franka), wiązało się z tym, że banki musiały pozyskiwać bilansowo lub pozabilansowo finansowanie w tej walucie. Efektem udzielenia każdego kredytu frankowego było powstanie należności frankowej (uzależnionej od kursu franka) oraz zobowiązania, którego złotowa wartość również uzależniona jest od kursu franka.

Przykładowo mBank, którym kieruję od 2010 roku, udzielił w latach 2004-2009 kredytów frankowych w wysokości około 7 mld franków. Na ich „pokrycie”, zaciągnął na podobną kwotę zobowiązania w tej walucie, głównie w formie wieloletnich kredytów od banków zagranicznych. Aktualnie kwota tych kredytów to około 4 mld franków i taka też jest wielkość zobowiązań mBanku we frankach szwajcarskich. Podobne zależności występują także w innych bankach, które udzielały w przeszłości kredytów frankowych. Każde zmniejszenie wartości należności z tytułu kredytu frankowego w innej formie niż jego spłata przez klienta, a więc na skutek prawomocnego wyroku sądowego czy pomysłów ustawowego przewalutowania po kursie innym niż aktualny, oznacza dla banków stratę. Zobowiązania banku pozostaną bowiem zobowiązaniami walutowymi, które bank będzie musiał uregulować kupując tę walutę po aktualnym, rynkowym kursie. A mówimy o naprawdę dużych kwotach. Złotowa wartość kredytów frankowych to mniej więcej równowartość kapitału banku. Przymusowe przewalutowanie po kursie zbliżonym do kursu z dnia udzielenia to strata około 40 proc. kapitału (tylko dla obecnie istniejącego zadłużenia, bo gdyby to zastosować również do kwot już spłaconych to mówimy o około 70 proc. kapitału, a gdyby jeszcze doliczyć „karne” odsetki od jakoby „niesłusznie pobranych nadpłat” to pewnie cały kapitał by nie wystarczył).

Zwracam przy tym uwagę, że w mBanku relacja między kapitałem a kwotą kredytów frankowych nie jest bynajmniej najgorsza. Są banki, w których relacja ta jest znacznie bardziej napięta. Postulaty przymusowego przewalutowania to zatem najprostsza droga do kryzysu finansowego w wielkiej skali. Dlatego właśnie Komitet Stabilności Finansowej stwierdził dwa lata temu, że największym zagrożeniem dla stabilności sektora finansowego są pomysły „inwazyjnych” rozwiązań ustawowych zmierzających do przymusowego przewalutowania kredytów walutowych po kursie innym niż rynkowy.

Kwestia druga: abuzywny kurs

Kluczowy argument wytaczany przeciwko bankom jest taki, że w zawieranych w latach 2004-2008 umowach na ogół ustalano, że przewalutowania złoty – frank będą dokonywane według tabel kursowych ogłaszanych przez dany bank. Zasada ta została później uznana za niedozwoloną. Jednak w czasie, kiedy zdecydowana większość tych umów była zawierana nie było to niedozwolone.

Rozumiem i popieram wszelkie rozsądne działania prawne na rzecz ochrony konsumentów. Muszą one jednak być racjonalne. Przykładowo jeśli dziś uprawniony organ stwierdzi, że określona klauzula stosowana przez sklepy internetowe jest niedozwolona (na przykład wzór umowy nie przewiduje możliwości zwrotu towaru przez wymaganą liczbę dni), to wszyscy uznają za właściwe działanie sklepu polegające na tym, że od następnego dnia wzór umowy będzie uwzględniał nowe wymogi. Prawdopodobnie nikt rozsądny nie postawi sprawy w ten sposób, że skoro sklep przez ostatnie na przykład 5 lat sprzedawał towar nie gwarantując nowo określonej, wymaganej liczby dni na zwrot, to wszystkie transakcje zawarte w tym okresie są nieważne (abuzywna klauzula) i klienci mają prawo odesłać do sklepu zakupione i zużyte towary (na przykład ubrania czy buty), a sklep ma obowiązek zwrócić kwotę równą cenie zakupu.

Niestety w odniesieniu do umów o hipoteczne kredyty walutowe sprawa jest trochę w ten sposób stawiana. W momencie zawierania umów klauzule kursowe nie były niedozwolone. Umowy były zawierane w dobrej wierze i niosły nieodwracalne skutki. Ani prawomocnym wyrokiem, ani żadną ustawą nie da się przywrócić na rynku kursu z 2008 roku. Można zobowiązać do jego zastosowania działające w Polsce banki (ryzykując wywołanie kryzysu finansowego), ale nie da się zmusić do tego zagranicznych kontrahentów tych banków. Pamiętać też trzeba, że od 2011 roku klienci mają ustawową możliwość regulowania swoich zobowiązań bezpośrednio w walucie kredytu, bez konieczności dokonywania przewalutowań po kursie ogłaszanym przez bank.

Kwestia trzecia: nieograniczona ekspozycja

Zdaniem Pana Mazura banki bezproblemowo mogły zapewnić ograniczenie ryzyka wzrostu zobowiązania klienta z tytułu aprecjacji kursu franka, wykupując ubezpieczenie lub wprowadzając klauzulę, że po przekroczeniu przez kurs pewnego poziomu dalsze konsekwencje bierze na siebie bank. Kłopot polega na tym, że nie da się ubezpieczyć ryzyka kursowego na 25 albo 30 lat. Takich produktów rynek nie oferuje, a gdyby nawet były dostępne, to ich koszt byłby bardzo zniechęcający. Długoterminowe umowy, zwłaszcza kredytowe, ze swojej natury niosą rozliczne ryzyka, których z góry raczej nie da się wyeliminować. To ryzyko niekorzystnych zmian kursowych, ale także ryzyko wzrostu stóp procentowych, czy zmian ceny rynkowej produktów, których dotyczą. Właściwie jedynym sposobem ich ograniczenia jest racjonalna polityka makroekonomiczna, zapewniająca równowagę wewnętrzną i zewnętrzną, a w konsekwencji niską inflację oraz brak presji na wzrost stóp procentowych i deprecjację waluty narodowej. Jednak wyeliminować ryzyka w gospodarce rynkowej się po prostu nie da.

Kwestia czwarta: opłacalność kredytów frankowych

Autor artykułu stwierdza, że frankowe kredyty hipoteczne „muszą się bankom ogromnie opłacać”. Niestety tak nie jest. Ich dochodowość jest niska, między innymi ze względu na umiarkowane marże i ujemne stopy bazowe dla franka. Nakładają się na to podwyższone wymogi kapitałowe narzucone dla tych kredytów przez regulatora (nota bene też post factum), co wymusza utrzymywanie znacznego, dodatkowego kapitału i wpływa negatywnie na wskaźniki rentowności banku.

Jedną z naczelnych zasad działania banków jest zapewnienia zadowolenia ich klientów. Można powiedzieć, że niewiele jest rzeczy bardziej przykrych niż poczucie, że znacząca grupa klientów jest niezadowolona i zniechęcona do banku. Udzielając kredytu klientowi bank zawsze życzy mu ekonomicznej pomyślności , gdyż tylko to gwarantuje płynną i bezkonfliktową spłatę. Ostatnia rzecz, której moglibyśmy chcieć to kłopoty klienta. To, że nastąpiło osłabienie złotego względem franka nie jest winą banków. Umowy kredytowe zawieraliśmy w dobrej wierze, przestrzegając obowiązujących wówczas regulacji. Klienci byli informowani o ryzyku walutowym, ale mimo to preferowali kredyty frankowe.

Do połowy 2008 roku, gdy złoty umacniał się, klienci byli zadowoleni, że ich dług frankowy w przeliczeniu na złote maleje. Nikt nie podnosił kwestii przeliczeń według tabeli banku, ani „nieistnienia” franków. To się zmieniło dopiero, gdy złoty zaczął słabnąć. W żadnym razie nie oczekuję, że „większość kredytobiorców (…) uwierzy we własną winę w zawarciu nieuczciwej umowy”. Umowy były uczciwe i zgodne z prawem obowiązującym w czasie ich zawierania. Banki mają prawo oczekiwać, żeby kredytobiorcy pamiętali, że umowy zawierali dobrowolnie będąc uprzedzonymi o ryzyku walutowym i honorowali swoje zobowiązania. Tak zresztą postępują prawie wszyscy kredytobiorcy mBanku, za co im serdecznie dziękuję.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Tekst ukazał się na Forbes.pl.

Wszyscy mogą stracić

Posted on

Po raz kolejny zabieram głos w kwestii kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Tym razem w związku z publiczną dyskusją na temat zgłoszonego przez Prezydenta projektu ustawy „o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Projekt ten zakłada po pierwsze znaczne zwiększenie skali pomocy z utworzonego w 2015 roku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Kwota wsparcia ma zwiększyć się z obecnych 27 tys. zł do 72 tys. zł , czyli o 167%.

Zmiana druga – której poświęcam ten artykuł – to nałożenie na banki posiadające portfele walutowych kredytów hipotecznych obowiązku tworzenia dodatkowego funduszu restrukturyzacji w wysokości do 2% wartości tych portfeli rocznie. Fundusz ma być przeznaczony na finansowanie dobrowolnej konwersji kredytów frankowych na złotowe. Środki wpłacone przez dany bank i niewykorzystane w ciągu 6 miesięcy podlegają „konfiskacie” i mogą zostać wykorzystane przez inne banki.

W przypadku mBanku obciążenie składką w wysokości 2% oznaczać będzie dodatkowy koszt około 380-400 mln zł rocznie, co obniży o ponad jedną trzecią wypracowywany zysk netto. Sprowadzi to wskaźnik ROE do zaledwie około 5%, czyli do połowy wartości kosztu kapitału, jaki rynek szacuje dla naszego banku.

Będzie to kolejny krok ustawodawcy zmniejszający znacząco rentowność biznesu bankowego i zdolność do ekspansji. Pierwszym było wprowadzenie w ubiegłym roku podatku bankowego, który zredukował zysk netto mBanku w podobnej skali.

Kierując się odpowiedzialnością za sytuację klientów w perspektywie trwania tych kredytów, losy kierowanej przeze mnie instytucji i przyszłą kondycję sektora bankowego, czuję się zobowiązany przedstawić szereg uwag, zastrzeżeń i postulatów do prezydenckiego projektu.

Przede wszystkim należy raz jeszcze poważnie rozważyć celowość wprowadzania tego rozwiązania.

Zdarzeniem, które spowodowało pojawienie się w debacie politycznej tematu „przewalutowania” kredytów, był skokowy wzrost kursu franka z 3,57 PLN/CHF 14 stycznia 2015 do 4,16 PLN/CHF następnego dnia.

Spowodowało to lawinę pretensji i żądań „odwalutowania” tych kredytów, poprzez ich przeliczenie na PLN po kursie z dnia udzielenia, oczywiście na koszt banków.

Zbiegło się to niestety z atmosferą podwójnej kampanii wyborczej 2015 roku, co sprzyjało składaniu obietnic „rozwiązania” problemu na wyłączny lub prawie wyłączny koszt banków, wynoszący od kilkunastu do ponad 50 mld PLN.

Dzisiaj – blisko trzy lata po 15 stycznia 2015 r. – uzasadnione w tych okolicznościach wydaje się pytanie, czy przesłanki które były podstawą formułowania „obietnic 2015 roku”, nadal istnieją. Kluczowe argumenty, jakie wówczas padały, to skokowy wzrost rat spłacanych przez kredytobiorców oraz wzrost zadłużenia przeliczonego na PLN po podwyższonym kursie CHF.

Trzeba jasno wskazać, że pierwszy argument jest całkowicie nieaktualny, a waga drugiego w znacznym stopniu zmniejszona. Decydują o tym dwa czynniki.

Pierwszy to stopniowe osłabianie się CHF w stosunku do innych walut, w tym złotego. W ostatnich dniach kurs franka wynosi około 3,60 PLN, a zatem z 59 groszy „skoku” z 2015 r. frank „oddał” już 56 i jest tylko o około 3 grosze (czyli 1%) droższy.

Drugim, nawet ważniejszym czynnikiem, a w publicznej dyskusji mało eksponowanym, jest spadek oprocentowania kredytów. O ile w grudniu 2014 roku LIBOR 3m dla CHF wynosił około zera, to niemal natychmiast po uwolnieniu franka spadł do poziomu minus 0,75%, na którym utrzymuje się do dziś. Wpływ tego czynnika na raty kapitałowo-odsetkowe wieloletnich kredytów jest bardzo silny (przy 25-letnim kredycie zmiana oprocentowania o 1 punkt procentowy oznacza zmianę raty o około 10%).

W rezultacie wysokość raty kredytu frankowego w październiku 2017 jest o około 5% niższa niż w grudniu 2014 roku.

Oczywiście bardzo ważny jest fakt, że na skutek aprecjacji franka istotnie wzrosła przeliczona na PLN kwota kapitału pozostałego do spłaty. Ma to jednak praktyczne znaczenie tylko w przypadku jednorazowej spłaty całego zadłużenia, co zdarza się niezmiernie rzadko. Ludzie z reguły zaciągają kredyty mieszkaniowe, aby spłacać je przez 25-30 lat, a nie jednorazowo. Ci, którzy mają takie możliwości, kupują mieszkania za gotówkę. Istnieje natomiast realny problem społeczny dotyczący kredytobiorców, którzy chcą zamienić mieszkanie na większe, a nie są w stanie kupić go za gotówkę. Tutaj jednak banki są chętne do współfinansowania zakupu i przenoszenia hipoteki przy zachowaniu wysokiego LTV, ale potencjalną skalę takiego wsparcia ograniczają przepisy wydanej przez KNF Rekomendacji S.

O tym, czy frankowicz będzie musiał spłacić więcej niż złotówkowicz, i o ile więcej, zdecyduje kształtowanie się kursu PLN do CHF oraz poziom stóp procentowych na złotym i na franku. Tych zmian nie da się przewidzieć. Przeważa jednak pogląd, że to raczej CHF jest przewartościowany, a PLN niedowartościowany, niż odwrotnie. Częściej też wyrażane są opinie, że bardziej prawdopodobny jest wzrost stóp procentowych w Polsce niż w Szwajcarii. Zmaterializowanie się takiego scenariusza oznaczałoby dalszy spadek złotowej równowartości rat kredytów frankowych i wzrost rat kredytów udzielonych w złotych.

Trzeba też wziąć pod uwagę utrzymującą się bardzo dobrą jakość portfeli kredytów walutowych. Warto dodać, że średni wzrost rat tych kredytów wynoszący około 15% w porównaniu z poziomem rat w momencie zawierania umowy kredytowej, jest znacznie niższy niż wzrost wynagrodzeń, jaki nastąpił w ciągu minionych 10 lat (ponad 56%). Przeciętnie zdolność kredytobiorców do obsługi zadłużenia jest więc znacznie lepsza niż kilka lat temu.

Najwyższe wskaźniki opóźnień dotyczą kredytobiorców zadłużonych na ponadstandardowe kwoty, którzy zaciągnęli kredyty na duże mieszkania i domy, bądź na zakup większej liczby mieszkań w celu zarabiania na wynajmie. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę kredyty o standardowych kwotach (około 300 tys. PLN), ich jakość jest znacznie lepsza. Można zaryzykować twierdzenie, że temat kredytów frankowych nie jest nagłaśniany przez przeciętnych kredytobiorców, którzy w zdecydowanej większości mają do spłaty kredyty na zakup standardowych mieszkań kupionych na zaspokojenie potrzeb swoich rodzin.

Chodzi raczej o osoby, które często w celach prestiżowych, spekulacyjnych bądź biznesowych nabyły duże nieruchomości lub większą ich liczbę. To głównie ta grupa postuluje wprowadzenie ustawowych rozwiązań, które pozwolą im zmniejszyć, a nawet zniwelować potencjalne straty, jakie mogliby ponieść w razie jednorazowego przewalutowania. Czy o ochronę interesów tych klientów chodziło autorom projektu tej ustawy?

Uważam, że zastosowanie rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy, a w szczególności groźba konfiskaty składek danego banku w razie ich niewykorzystania w ciągu 6 miesięcy będzie prowadzić do agresywnych i niekoniecznie właściwych działań. Z punktu widzenia pojedynczego banku racjonalne i logiczne będzie wykorzystać składkę na redukcję własnego portfela (nawet jeżeli będzie się to wiązało z wysoką stopą umorzenia), a nie dopuścić, aby skorzystali z niej konkurenci. Ważniejsze przy tym będzie, aby składkę tę w pełni „zutylizować”, mieszcząc się w krótkim, ustawowym terminie, niż starać się przeznaczyć te środki na konwersję kredytów osób w trudniejszej sytuacji finansowej.

Można się raczej spodziewać kryterium „kto pierwszy, ten lepszy”, niż poszukiwania czegoś bardziej zobiektywizowanego, co byłoby zgodne z celem i tytułem ustawy („o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej”!).

Trzeba też liczyć się z tym, że konwersja w tych warunkach będzie bardzo kosztowna i nie będzie znacząco redukowała portfela tych kredytów.

Prawdopodobnie minimalna oferta, którą może będą skłonni rozważyć frankowicze, to redukcja kapitału zapewniająca, że nowo przeliczone raty kredytu w PLN nie będą wyższe od ostatnich rat frankowych. To oznacza minimum 20-25% redukcji kapitału, czyli przy dzisiejszym kursie około 75-90 groszy na każdym franku.

Zastosowanie maksymalnej, proponowanej w ustawie składki 2% oznacza dla mBanku roczny koszt około 380-400 mln zł co przy „upuście” 75-90 groszy pozwoli na redukcję portfela walutowego o około 400-500 mln franków czyli 10-12%. Nie jest przy tym pewne, że kredytobiorcy, którzy skorzystają z konwersji będą zadowoleni, jeśli zmiany kursowo-procentowe będą w przyszłości przebiegały zgodnie ze scenariuszem – słabszy frank, wyższe stopy procentowe w Polsce.

Wzrost oprocentowania o 1 punkt procentowy oznacza wzrost miesięcznej raty o około 10%. Jeśli zatem stopy wzrosną w Polsce o na przykład 2% (czyli do poziomu z pierwszego kwartału 2013 roku), wówczas kredytobiorcy, którzy skorzystali z przewalutowania, będą płacić raty nawet o 20% wyższe niż obecne frankowe.

Jest zatem możliwy scenariusz, w którym wszyscy będą przegrani.

Przegrane będą banki, bo poniosą znaczące koszty odprowadzonych składek ze skutkami dla wysokości ich kapitałów. Przegrani będą kredytobiorcy, którzy dokonają przewalutowania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że będą wówczas protestować, że zostali kolejny raz „oszukani” przez banki i polityków. Przegrana będzie również gospodarka, bo niższy poziom kapitałów banków będzie miał negatywny wpływ na możliwość kredytowania polskiej gospodarki, a w konsekwencji na dostępność kredytów dla przedsiębiorstw i obywateli.

Warto w tym miejscu sprawdzić, jakie byłyby skutki wdrożenia proponowanego w ustawie rozwiązania na przykład na początku 2016 roku.

Przyjmijmy, że bank dokonałby takiej konwersji w ramach swojej składki według kursu z końca czerwca 2016 roku, czyli 4,07 PLN do CHF, umarzając kapitał po przewalutowaniu o około 21%, aby utrzymać wysokość nowych rat kredytu przewalutowanego na PLN na poziomie dotychczasowych rat kredytu indeksowanego do franka. Innymi słowy bank przewalutował kwotę około 470 mln CHF i zaksięgował jednorazowy koszt około 400 mln PLN, po to, aby klienci płacili raty nie wyższe niż przed konwersją. Obecnie jednak klienci ci z łatwością by sobie obliczyli, że gdyby nie dokonali wówczas przewalutowania to dziś płaciliby raty o prawie 12% niższe od tych, które płacą.

I to właśnie byłaby podwójna porażka.

Uważam, że projektowane, faktyczne wymuszanie konwersji w tak dużej skali jest bardzo kontrowersyjne i może wywołać negatywne skutki gospodarcze i społeczne. Po raz kolejny opowiadam się za rozwiązaniami adresowanymi wyłącznie do osób znajdujących się rzeczywiście w trudnej sytuacji finansowej, i to niezależnie od tego, w jakiej walucie zaciągnęły kredyt.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Tekst ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Pożegnanie z LIBOR-em

Posted on

Od blisko dziesięciu lat w środowiskach rynkowo-finansowo-prawniczych toczy się dyskusja nad przyszłością kluczowej dla rynków finansowych stopy LIBOR. Jest ona ujęta – w taki, lub inny sposób – w transakcjach finansowych na globalnych rynkach o wartości nominalnej kilkuset bilionów dolarów (dwanaście zer!) obejmujących tak prozaiczne produkty jak depozyty i kredyty, ale i skomplikowane instrumenty pochodne, których wycena dokonuje się przy wykorzystaniu skomplikowanych algorytmów i wymaga potężnych mocy obliczeniowych. Biorąc pod uwagę ogrom transakcji, w których LIBOR pełni rolę punktu odniesienia, łatwo uświadomić sobie fakt, że nawet małe ułomności tej stawki powodują potężne nieefektywności na całym rynku. LIBOR wbrew obiegowej opinii nie jest „wzorcem z Sevres”. Jego niedoskonałości powodują, że będziemy zmuszeni w nieodległej przyszłości na zawsze się z nim pożegnać. Stanowi to wyzwanie zwłaszcza dla wieloletnich umów kredytowych, w których stopa ta jest podstawą i jedynym elementem mechanizmu waloryzacji.

Pierwsze objawy psucia stawki LIBOR pojawiły się już w latach 2005-2007. Kluczowa publikacja w zakresie manipulacji stawką LIBOR pojawiła się w 2008 roku na łamach The Wall Street Journal. Autorzy dowodzili w nim, że globalne banki inwestycyjne utrzymują sztucznie zaniżony koszt pożyczania pieniądza względem innych miar rynkowych. Dlaczego bank miałby zaniżać koszt pożyczania pieniądza? Przecież pożyczanie z zyskiem to istota działalności bankowej. Stopa LIBOR odzwierciedlała uśredniony koszt pożyczania pieniądza na rynku bankowym oparty na najlepszej wiedzy uczestników fixingu, największych banków z danego rynku: dolara, jena, franka szwajcarskiego i innych. Dodajmy obecnie, że koszt ten dotyczy międzybankowych pożyczek niezabezpieczonych, a więc z reguły tych droższych od pożyczek zabezpieczonych (np. tych dokonywanych pod zastaw papierów wartościowych, które można przejąć, gdyby pożyczkobiorca nie zwrócił środków) i niezwykle wrażliwych na postrzeganie kondycji finansowej instytucji, której pożycza się środki, bo może ich po prostu nie zwrócić. Im instytucja mniej godna zaufania, tym koszt pieniądza większy; i odwrotnie. Autorzy wspomnianego artykułu wysnuli tezę, że w czasie trwającego i rozpędzającego się kryzysu finansowego banki sztucznie zaniżały koszt pożyczania pieniądza, aby sprawiać wrażenie instytucji bardziej wiarygodnej niż w rzeczywistości; żaden bank nie chciał być na objętym paniką rynku postrzegany jako ten, który desperacko potrzebuje środków. Jak łatwo się domyśleć, procederem zainteresowani byli wszyscy uczestnicy fixingu, a więc cała stopa LIBOR mogła pozostawać z powodzeniem niska. Szereg badań i audytów w wyniku przedstawionych hipotez spotkał się z falą deklaracji ze strony banków, że z LIBOR-em wszystko jest i zawsze było w porządku. Niemniej w dość krótkim czasie dystans stopy LIBOR do innych miar kosztów pożyczania pieniądza w sposób skokowy zmniejszył się.

Od tamtego czasu system ustalania stawek LIBOR przeszedł szereg znaczących zmian – łącznie ze zmianą instytucji odpowiedzialnej za koordynację, wyliczanie i publikację stawek. System nadal jednak charakteryzował się licznymi mankamentami. 27 lipca 2017 r. Adrew Bailey z FCA (brytyjski regulator, mniej więcej odpowiednik polskiego KNF) powiedział stawce LIBOR stanowcze goodbye. Do końca 2021 roku musi być ona zastąpiona inną stawką referencyjną. Okazuje się, że już w obecnej chwili banki uczestniczące w fixingu stopy LIBOR… nie chcą w nim uczestniczyć w obawie przed odpowiedzialnością kontraktową. LIBOR stawał się bowiem z biegiem czasu coraz mniej „transakcyjny” i w coraz większej mierze odzwierciedlał tylko oczekiwanie odnośnie do jego wartości; problem jest szczególnie widoczny przy pożyczkach na dłuższe terminy, które pozostają w zasadzie rynkiem martwym. Stąd też obecnie regulator (FCA) musi banki zmuszać do publikacji stawek, których one same publikować nie chcą, a więc siłą rzeczy finalny produkt jest daleki od doskonałości. Tymczasem zależność globalnych transakcji finansowych od LIBOR pozostaje równie potężna jak wcześniej.

Prace nad ustaleniem nowych stawek referencyjnych idą już pełną parą. W ocenie E&Y za 3-5 lat indeksy stopy procentowej istotnie się zmienią. Unijne rozporządzenie UE 2016/1011 już nakłada (między innymi) na banki obowiązek sporządzenia planów działania na wypadek, gdyby w stawkach referencyjnych pojawiły się istotne zmiany lub gdyby wskaźniki przestały być publikowane w ogóle. Wygląda na to, że podążamy w obu kierunkach jednocześnie. W jednych krajach ewolucja stawek referencyjnych idzie w kierunku dalszego wykorzystania stawek od pożyczek niezabezpieczonych (Japonia, Wielka Brytania), w innych plany konstrukcji nowych stóp referencyjnych skręcają w kierunku pozyskiwania danych o koszcie pieniądza z rynku pożyczek zabezpieczonych (Szwajcaria, USA). Wybor wydaje się szczególnie istotny z punku widzenia konsumentów. Dotychczasowa logika konstruowania stawek referencyjnych pozwalała na to, by koszty kredytu gospodarstwa domowego rosły w sytuacji, gdy podupadała wiarygodność instytucji kredytowych, z którą konsument może mieć niewiele wspólnego i nie ma też środków, aby ją przewidywać lub choćby mierzyć. Tym samym – przynajmniej zdaniem brytyjskiego FCA – być może lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie jako referencyjnej stawki z rynku pożyczek zabezpieczonych, która jest na takie zawirowania względnie odporna.

Podatność wskaźników referencyjnych na manipulację wywołała globalną presję na ich zmianę. Nie ominie to krajowych stawek WIBOR. Nasza krajowa stawka ze względu na „pojemność” rynku multiplikuje wątpliwości odnoszące się do LIBOR-u. Póki co nie wiadomo jednak, w jakim kierunku będą one podążać. W tym miejscu warto jednak poruszyć kwestię zdecydowanie ważniejszą dla polskiego rynku i związaną ze stawkami referencyjnymi we franku szwajcarskim, gdyż ich los jest już praktycznie przesądzony. W najbliższym czasie umowy kredytowe z klientami mogą ulec zmianie, choć na razie nie wiadomo, jaka będzie oficjalna wykładnia: czy dojdzie do aneksowania umowy, jej rozwiązania, czy też stawka LIBOR zamrozi się na poziomie ostatniego fixingu przed jego zawieszeniem. Nie wszystkie umowy kredytowe w CHF czeka jednak ta sama niepewność.

Od rozpoczęcia akcji kredytowej w CHF ścierają się w Polsce dwa porządki w zakresie ustalania oprocentowania w tych umowach. Z jednej strony mamy tradycyjną i narzucaną po 2005 roku bankom przez regulatorów formułę LIBOR + marża, wprost odwołującej się do stawki, która przestanie być publikowana. Z drugiej strony mamy formułę zmiennego oprocentowania ustalaną w oparciu o stawkę LIBOR, ale w razie potrzeby korygowaną o inne parametry finansowe. Ta ostatnio przechodzi ostatnio przez okres intensywnego badania w sądach: wyniki wcale nie są jednoznaczne i mBank wciąż stoi na stanowisku, że formuła nie była dla klientów krzywdząca, a oprocentowanie było naliczane prawidłowo. Klienci mogą zyskać na tej formule oprocentowania, jednak należy przyjąć długoterminową perspektywę, bo taki właśnie horyzont mają kredyty hipoteczne. Dodatkowo, elastyczność tej formuły zmiany oprocentowania powinna w przyszłości pozwolić na łagodne przejście pomiędzy starymi i nowymi stawkami referencyjnymi dla waluty szwajcarskiej, gdyż katalog pozostałych parametrów finansowych, do których klauzula zmian oprocentowania się odnosi, jest na tyle pojemny, że zawiera również nowe propozycje stawek referencyjnych.

Formuła LIBOR + marża, jest wprawdzie przejrzysta dla klienta, ale z drugiej – w obliczu przedstawionych losów stopy LIBOR – naraża go też na wyznaczanie oprocentowania kredytu na podstawie czynników, które nie muszą w sposób obiektywny odzwierciedlać kosztu finansowania pieniądza (por. mechanizm fixingu stopy LIBOR). Elastyczna formuła zmian oprocentowania mBanku, odzwierciedlająca lepiej realne koszty finansowania portfela kredytów frankowych, jest w zasadzie pozbawiona tych mankamentów. Umowy kredytowe oprocentowane na zasadach klauzuli zmiennego oprocentowania mBanku miały przez długi czas niższe oprocentowanie niż funkcjonujące na rynku umowy, których oprocentowanie składało się ze stałej marży i LIBOR-u. Można to wytłumaczyć faktem, że faktyczny koszt pozyskania pieniądza przez mBank był w tym czasie niższy od obowiązującej na rynku stopy LIBOR.

W okresie kryzysu finansowego wszystko zostało odwrócone do góry nogami. Stawki LIBOR spadły, bo dostosowały się do działań Narodowego Banku Szwajcarii (SNB), który rozluźniał politykę pieniężną w celu zapobieżenia recesji w gospodarce i nadmiernej aprecjacji franka. Wiemy jednocześnie, że w tym czasie na rynku dochodziło do manipulacji stopą LIBOR i banki sztucznie zaniżały koszt pożyczania pieniądza, aby sygnalizować pozostałym uczestnikom rynku, że nie mają z pozyskaniem tego pieniądza problemów. Za te praktyki niektóre z banków jak również niektórzy pracownicy zostali ukarani. Jest powszechnie uznane, że oficjalna stawka CHF LIBOR była istotnie niższa w stosunku do rzeczywistego kosztu pozyskania pieniądza. Mogło powstać wrażenie, że stopa LIBOR jest wyjątkowo niska, a więc pozyskiwanie finansowania w szwajcarskiej walucie jest wyjątkowo tanie. Nic podobnego! Polskie instytucje nigdy nie miały bezpośredniego dostępu do rynku międzybankowego dla franka szwajcarskiego i tym samym nigdy nie mogły bezpośrednio skorzystać z niskich stawek kwotowanych przez banki będące w panelu dla LIBOR-u frankowego. Polskie banki – w tym mBank – pozyskiwały franki szwajcarskie pośrednio, czy to w operacjach swap, czy to w przy wykorzystaniu kredytów od zagranicznych inwestycji finansowych (w tym spółek matek). W przeciwieństwie do stopy LIBOR, która opisywała nieistniejącą rzeczywistość, koszt pozyskania franka we wspomnianych operacjach znacząco wzrósł. To dlatego oprocentowanie naliczane klientom przez mBank nie spadło wraz ze spadkiem stopy LIBOR. Nie spadło, bo spaść nie mogło, gdyż w tym czasie stopa ta nie odzwierciedlała faktycznego kosztu pozyskania pieniądza.

Czy tak będzie zawsze? Mówimy o kredytach hipotecznych, a więc o zobowiązaniach zaciągniętych na znaczącą część życia kredytobiorcy. Tym samym nie jest wykluczone, że w niedługim czasie faktyczny koszt finansowania w walucie szwajcarskiej znów będzie niższy od LIBOR: gospodarka globalna przejawia wszak, po raz pierwszy od wielu lat, zsynchronizowane ożywienie gospodarcze, a Europa chce – i wreszcie może – poświęcić czas, aby się reformować. Nie jest także wykluczone, że w obliczu nieuniknionej zmiany stawek referencyjnych w walucie szwajcarskiej (przejście na stawki dla pożyczek zabezpieczonych, a więc z definicji niższe od pożyczek niezabezpieczonych) koszt pozyskania pieniądza w walucie szwajcarskiej jeszcze spadnie. W pierwszej sytuacji odczują to kredytobiorcy, których kredyty zmieniają oprocentowanie na podstawie elastycznej formuły zmiany oprocentowania. Losy reszty umów nie są tak automatyczne, gdyż będzie musiało dojść do formalnej zmiany stawki referencyjnej, a to wcale nie będzie takie proste. Nie jest też oczywiste, czy nowa stawka referencyjna będzie wyższa, czy też niższa niż LIBOR.

W Polsce, gdzie prawie od zawsze rządzą zmienne stopy procentowe, musimy zacząć myśleć o potrzebie mniej dogmatycznego, a bardziej holistycznego widzenia kwestii sposobu kształtowania poziomu stóp procentowych tak, by pogodzić postulat zapewnienia ich transparentności dla klientów z realnymi kosztami pozyskania kapitału na rynku.

Dr Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista mBanku

Tekst ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Niewyjaśniona kwestia frankowa – wywiad dla „Dziennika Gazety Prawnej”

Posted on

Stypułkowski: Wszystkich problemów nie da się rozwiązać z pomocą pieniędzy bankowych. Nam nie zależy na przejmowaniu nieruchomości kredytobiorców. Potrzebne są rozwiązania, które będą miały dłuższą perspektywę.

Z prezesem mBanku, Cezarym Stypułkowskim rozmawia Łukasz Wilkowicz.

Czy zrealizowanie rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej przyczyni się do przewalutowania kredytów frankowych?
– W jakimś stopniu tak. Banki generalnie są zainteresowane przewalutowaniem kredytów na złote. Dekadę temu, w czasach braku kapitału, sprowadziliśmy go właśnie w postaci franków. Teraz sektor zmienił strukturę bilansu. Mamy już przewagę depozytów nad kredytami, więc jesteśmy w stanie sfinansować znaczną część portfela depozytami złotowymi. Poza tym ekspozycja we frankach jest mimo wszystko bardziej ryzykowna. Każdy kredyt wiąże się z akceptacją ryzyka kredytowego klienta. Nadto trzeba być przygotowanym na ryzyko kursowe, które dotyka zarówno kapitału, jak i może się przenosić na ryzyko kredytowe. Trzeba też zdobywać i odnawiać finansowanie dla franka. Złoty dla polskich banków jest prostszy i bezpieczniejszy w obsłudze.

Która z zapowiedzi KSF może mieć największy wpływ?
– Podwyższenie wymogów kapitałowych. Modelowo duża różnica między wymogami dla kredytów walutowych i złotowych powinna zachęcać do zmiany waluty. W naszym wypadku waga ryzyka dla kredytów frankowych wynosi już 166 proc. Podkreślam jednak, że na razie nie znamy szczegółów rozwiązań, o których mówił KSF. Uważam, że potrzeba trochę więcej rozsądnego dialogu w sprawie kredytów walutowych. Oczywiście jest grupa klientów, którzy mają kłopot z frankami, ale ona nie jest duża. Trzeba też mieć na uwadze to, że skonwertowa-ni kredytobiorcy będą bardziej niż dotąd narażeni na ryzyko stopy procentowej. Można przyjąć, że stopy procentowe w Polsce będą szły w górę szybciej i mocniej niż w Szwajcarii

Frankowicze często mówią o sobie „oszukani przez banki”.
– Prześledźmy, jak zmieniało się stanowisko powodów w sprawie starego portfela. W pozwie z 2010 r. zarzucano nam nieprawidłowe wywiązywanie się z umowy. Gdy powodowie zorientowali się, że taki zarzut się nie broni, zmodyfikowali pozew w stronę abuzywności klauzul umownych. Ostatnio natomiast straszą nieważnością umów (w piątek odbyła się kolejna rozprawa w sprawie „nabitych w mBank”, jednak rozstrzygnięcia jeszcze nie było – red.). To są najdłuższe umowy w Polsce! Mają po 25-30 lat. Jak przy takim kontrakcie można mówić, że klienci nie wiedzieli, co podpisują Jeśli ktoś podpisywał taką umowę i nie chciał polegać na informacji bankowej, mógł zajrzeć choćby do informatora Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, dotyczącego ryzyka walutowego i stopy procentowej, jakie wiąże się z takimi zobowiązaniami Pierwszy jest datowany na 2006 r. Nie można mówić, że dla przeciętnie ostrożnego klienta nie było informacji Dodam, że to nie jest fundacja bankowa. Została założona przez ministra finansów.

Patrząc z perspektywy historycznej: czy w mBanku nie było problemów ze sprzedażą kredytów walutowych?
– Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że jakiś problem tkwił w systemie pośrednictwa. Banki przeceniały chyba sprawność pośredników i ich zdolność do właściwej selekcji klientów. Ale przed kryzysem cały sektor finansowy był zorganizowany wokół produktów, a nie holistycznego podejścia do klienta, jak zaczyna być teraz. Jeśli chodzi o mBank dane statystyczne, jakimi dysponujemy, wskazują, że z jakością sprzedaży nie było źle. W procesie kredytowym mieliśmy wbudowanych wiele buforów: na waluty, inne czynniki To powoduje, że dziś portfel jest jakościowo dobry. Więcej: jeśli spojrzeć na całą populację klientów i dane o ich bieżącej sytuacji, uzasadniałyby one istotny wzrost zdolności kredytowej z upływem czasu.

Mówi pan często, że zwrot spreadów nie rozwiązuje problemu kredytów walutowych. Ale czy nie byłaby to uczciwa rekompensata dla klientów za nadmierne przychody osiągane w przeszłości? Mowa o tym elemencie kosztów, na który klienci nie mieli wpływu, a w trakcie trwania umowy z punktu widzenia banku mógł on się właściwie dowolnie zmieniać.
– Z makroekonomicznego punktu widzenia te pieniądze lepiej byłoby przeznaczyć na konwersję z franków na złote. Poza tym pomysł związany ze spreadami nie broni się intelektualnie. Dlaczego mielibyśmy oddawać tylko spłacającym kredyty Przecież osoby, które płaciły kartami za granicą czy kupowały u nas walutę na transakcje handlowe, też płaciły spready z bankowej tabeli Jak pogodzić te zbliżone sytuacje, próbując zachować równe traktowanie klientów

Były banki, które miały osobną tabelę kursową dla kredytów walutowych.
– W czasie największej popularności kredytów walutowych nie było mnie w kraju. Jeżeli były jakieś ekscesy, to należy je piętnować. Według dostępnej mi informacji mBank nie stosował takiego rozwiązania.

Czy deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, że klienci walutowi powinni dochodzić swoich praw w sądach, która – jak uznano – oznacza zamknięcie drogi ustawowej, jeśli chodzi o najbardziej radykalne rozwiązania, zwiększy szanse, że banki będą wychodzić z własnymi propozycjami, poprawiającymi sytuację frankowiczów?
– Za wcześnie, by mówić, że sprawa została wyjaśniona. Wcześniej sektor bankowy został praktycznie sparaliżowany festiwalem pomysłów na franki jakie dla niektórych banków oznaczały ruinę, a dla kraju – wejście w kryzys bankowy. Banki są przywiązane do pomysłu stworzenia form pomocy dla ludzi będących w faktycznej potrzebie. Kryterium może być np. relacja dochodu do kosztów obsługi zadłużenia. Jeśli ten wskaźnik byłby odpowiednio wysoki możliwe byłoby stabilizowanie wysokości raty albo jakiś rodzaj przewalutowania z wykorzystaniem środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Nie da się rozwiązać wszystkich problemów z pomocą pieniędzy bankowych. Bankom nie zależy na tym, żeby przejmować nieruchomości kredytobiorców. Trzeba tworzyć rozwiązania, które będą miały perspektywę dłuższą niż tu i teraz. Mamy w Polsce skłonność do adresowania bieżących problemów, zapominając o dłuższej perspektywie i konsekwencjach decyzji podejmowanych ad hoc. Jeśli chodzi o kredyty, nie wiadomo, co będzie się działo z kursem w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Z czasem zapewne wzrosną stopy procentowe i pojawią się problemy także w kredytach złotowych. Chodzi o umowy, które mają obowiązywać kilkadziesiąt lat, a nie w kolejnym sezonie wyborczym.

Rozwiązanie, o którym pan mówi, to pana pomysł czy szersza inicjatywa?
– W sektorze trwa dyskusja. Taki kierunek myślenia i rozwiązań był przez nasze środowisko sygnalizowany od początku debaty.

Zmieńmy temat. Za co odpowiada w banku zatrudniony niedawno były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak?
– Jest wicedyrektorem biura prawnego. Zajmuje się pracą nad wewnętrznymi regulacjami banku. Chodzi o to, żeby spełniały wszelkie wymogi prawne, compliance, ale też były możliwie lekkie, bo sektor bankowy jest przedmiotem coraz bardziej niezarządzalnej lawiny regulacyjnej. Wydaje mi się, że człowiek, który jak nikt rozumie otoczenie regulacyjne, jest do tego zadania odpowiedni

To był dobry pomysł, biorąc pod uwagę krytykę, która spotyka zresztą głównie Jakubiaka?
– Spójrzmy na to z innej strony. Państwo powinno zapewnić godne rozwiązanie byłym urzędnikom tej rangi Nie robi tego. Mam swoje doświadczenia, które czynią mnie bardziej empatycznym w odniesieniu do ludzi będących w takiej sytuacji Wierzę, że ten krok był w tych okolicznościach słuszny w wymiarze ludzkim, publicznym i zarządczym.

Oprocentowanie lokat jest rekordowo niskie, za to inflacja rośnie. Jakie są perspektywy zwiększenia atrakcyjności depozytów w sektorze?
– 10-15 lat temu pasywna strona bilansów banków wyglądała dość słabo. Musieliśmy szukać środków na kredyty za granicą. W kraju oprocentowanie lokat było stosunkowo wysokie, przesądzające o braku zdolności kredytowej wielu klientów. Teraz mamy nadwyżkę depozytów i spowolnienie kredytowe. Nie ma więc przesłanek dla wzrostu oprocentowania depozytów. Potencjał wzrostu kredytów jest w segmencie korporacyjnym, ale na razie ten rynek nie ma dynamiki. Podobnie w hipotekach – banki się na nich nieco poparzyły. Proste finansowanie hipotek z krótkoterminowych depozytów, zwłaszcza wobec swoistej krucjaty prawnej przeciw bankom, stało się niebezpieczne. Od kilku lat mamy politykę, że całość kredytów na nieruchomości w grupie powinna być finansowana listami zastawnymi mHipotecznego, choć nie wykluczam, że wobec zachowań konkurencji nieco rozluźnimy tę zasadę.

Na ile podatek bankowy ogranicza apetyt na zwiększanie aktywów?
– To czynnik, który spowalnia akcję kredytową i podnosi cenę kredytu dla klienta, a z drugiej strony powoduje, że jesteśmy mniej efektywni. Trudniej przyciągnąć kapitał Inwestorzy patrzą na sektor bardziej podejrzliwie. mBank zapłaci w tym roku około 400 mln zł tego podatku. To kwota odpowiadająca połowie rocznych wydatków na zatrudnienie, które są w bankach największą pozycją kosztową.

W ubiegłym roku marża odsetkowa była głównym motorem poprawy wyników banków, nie licząc transakcji jednorazowych. Co będzie nim w tym roku?
– Faktycznie, w minionym roku nastąpił repricing depozytów. Bardzo trudno będzie zrobić coś znaczącego po strome kredytowej. Tu banki mocno konkurują. Na pewno będzie ruch w prowizjach i opłatach. Gdy stopy procentowe były wysokie, banki przywiązywały mniejszą wagę do prowizji. Tak naprawdę obie strony – banki i klienci – oszukiwały się, że usługi finansowe mogą być za darmo. Praca przecież kosztuje. Usługi świadczone przez polskie banki należą do najtańszych w UE. Mniej płaci się tylko w Rumunii

Na jakiej podstawie pan tak mówi?
– W Polsce wartość prowizji w przeliczeniu na obywatela w wieku powyżej 15 lat to około 70 euro rocznie. W Czechach jest dwa razy więcej, w innych krajach kilka razy więcej. Sam robiłem niedawno przelew z konta z Wielkiej Brytanii do Beneluksu. Przy kwocie rzędu 150 euro prowizja wyniosła 57 euro. A przelew szedł dwa dni.

Zgadza się pan z tezą, że w perspektywie kilku lat na naszym rynku zostanie pięć, sześć dużych grup bankowych?
– Nie życzyłbym polskiemu klientowi takiej konsolidacji. Nasz rynek nie rozwinąłby się tak, gdyby w Polsce był oligopol, jak w Czechach czy Holandii, gdzie kilka banków ma 80 proc. rynku. Namawiałbym regulatorów, aby pilnowali dzisiejszej struktury.
Choć oczywiście, jeśli rynek jest mocno konkurencyjny, jak u nas, to w dłuższej perspektywie nie wszyscy na nim wytrzymają. Prawdopodobieństwo konsolidacji jest większe niż procesu odwrotnego. Chyba że zdarzy się coś nieoczekiwanego, np. rewolucja fintę-chowa, która całkiem zmieni obraz rynku. Ale niezbyt w nią wierzę.

Mimo to uruchamiacie mAkcelerator. Fundusz, który ma inwestować w fintechy, czyli firmy informatyczne działające w obszarze finansów. Jaka jest oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji?
– To nie jest wiodący motyw tego projektu, choć marzy nam się, że będzie ona zbliżona do wyników, jakie uzyskuje się w sektorze private equity, czyli ok 20 proc. w skali roku. Kluczem jest to, że mBank jest na świecie postrzegany jako referencyjna instytucja, jeśli chodzi o digital/mobile banking. Fintechy trochę się boją klasycznych banków. Uważają, że mogą zginąć w tych wielkich strukturach. My w skali światowej jesteśmy nieduzi więc takiej obawy być nie powinno. Z drugiej strony pięć milionów klientów to na tyle dużo, że we współpracy z nami można osiągnąć efekt skali i pokazać, że ma się nie tylko prototyp, ale działające rozwiązanie. Dla nas ważne jest dobre typowanie projektów w taki sposób, by podnieść jakość naszego serwisu z punktu widzenia klientów. Ale też by te projekty znalazły zainteresowanie na świecie, bo tylko ta perspektywa umożliwia uzyskiwanie stóp zwrotu, o które pan pytał.

Wspominał pan o efekcie skali. Kilka lat temu weszliście do Czech i na Słowację. Nie myślicie o kolejnych krajach?
– Niepewność regulacyjna jest w dzisiejszych czasach tak duża, że wydaje się to bardzo trudne. Teoretycznie w UE można działać na zasadzie jednolitego paszportu, ale prawda jest taka, że widzimy więcej barier niż 10 lat temu, gdy idea wspólnej waluty i rynku bankowego oraz paneuropejskich regulacji była dużo silniejsza. Poza tym jesteśmy bankiem frankowym. Dopóki pojawiają się kolejne pomysły w tej sprawie, nie możemy sobie pozwolić na duże nowe projekty. Stworzenie oddziału za granicą to także wyzwanie zarządcze. No i-koszty ponosi się dzisiaj, a zyski pojawiają się po kilku latach. Tak było w przypadku Czech i Słowacji Także w mBank trzeba było długo inwestować, gdy zaczynał działalność w Polsce. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że patrząc, jak jesteśmy zorganizowani jakie mamy przewagi technologiczne i konkurencyjne, jak zmienia się rynek klienta, powinniśmy aktywnie o tym myśleć.

Jak ma wyglądać mBank za pięć lat?
– Naszą ambicją jest być bankiem transakcyjnym pierwszego wyboru. Mieliśmy dość wyobraźni by mocno postawić na bankowość mobilną. Ona dziś jest ważna, a w przyszłości będzie jeszcze ważniejsza. Przed nami jest kolejny etap – brania większej odpowiedzialności za klientów. Już są narzędzia pomagające w regularnych płatnościach, zarządzaniu wydatkami i półautomatycznym inwestowaniu środków. To pójdzie dalej. W przeszłości bankowością rządził produkt. To się będzie zmieniało. Banki będą dbały o całość relacji z klientem.

Czy za te kilka lat mBank będzie częścią grupy Commerzbanku?
– Nie wydaje mi się, by były obecnie jakiekolwiek przesłanki żeby to się miało zmienić.

Rozmawiał Łukasz Wilkowicz

Wywiad ukazał się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”  (wydanie z 27.02.2017 r.).

Wkręcani w procesy

Posted on

Od wielu miesięcy ton publicznej dyskusji na temat kredytów frankowych nadają prawnicy. Kancelarie prawne prowadzące sprawy frankowiczów przeciwko bankom chętnie udzielają wypowiedzi, a nawet wywiadów. Ta wyjątkowo jednostronna, zniekształcona narracja antybankowa ma zachęcić naszych klientów do niewykonywania umów oraz procesowania się przed sądem. W większości populistyczne lub prawniczo-techniczne argumenty nie zostawiają przestrzeni na osadzoną w realiach trzydziestoletnich umów argumentację, która powinna być bliższa roli odpowiedzialnego doradcy prawnego. Takiej racjonalnej, bardziej zbalansowanej argumentacji wymaga uczciwość debaty publicznej, ale też rola prawników wobec klientów. Wypowiadając się w tych kwestiach, w moim przekonaniu, powinniśmy być bardziej powściągliwi gdyż w obrocie konsumenckim nikt z nas – zarówno klienci, bankowcy, jak i prawnicy, sądy, UOKiK czy Rzecznik Finansowy – nie miał do tej pory do czynienia ze sporami dotyczącymi umów o takiej perspektywie czasowej.

Jako prezes zarządu banku, który ma znaczący portfel kredytów we frankach, jako doktor nauk prawnych, wielokrotnie publicznie polemizowałem z tezami głoszonymi przez reprezentantów środowiska frankowiczów. Falę ostatnich wypowiedzi prawników, w których radykalizm interpretacyjny wyraźnie bierze górę, można potraktować jako nieodpowiedzialną autopromocję świadczonych usług, dokonującą się w aurze stopniowego załamywania się fundamentów prawa, które w jakimś stopniu przechodzi przez Polskę i niektóre kraje liberalne. Zwłaszcza, że ewolucja poglądów i treści formułowanych pozwów zdaje się zmierzać od „nienależytego wykonywania umów”, poprzez wnioskowanie o uznanie „abuzywności klauzul”, aż po postulaty „uznania nieważności” umów kredytowych. Przypomnę, że nie chodzi w tym wypadku o zakup butów czy nawet dóbr trwalszego użytku lecz o umowy kilkudziesięcioletnie, powiązane ze skomplikowanymi bilansami banków i masowym importem kapitału z zagranicy, mającego miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

W moim przekonaniu publiczne sugerowanie, że zaciągniętych kredytów nie trzeba spłacać, jest dewastujące dla kultury stosunków umownych w Polsce i może spowodować daleko idące konsekwencje, których skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Może też być swoistą formą powrotu do czegoś, co we wcześniejszych publikacjach określałem jako „polską szkołę bankową” – pożyczyć, nie oddać, zredukować dług. Pamiętajmy, że nasza polska reputacja w środowiskach finansowych obciążona jest „hipoteką” redukcji długu sprzed ponad dwudziestu lat.

W warunkach narastającej fali swoistego nihilizmu prawniczego i coraz częściej pojawiających się wezwań i argumentów niektórych prawników do uznania nieważności walutowych umów kredytowych, rzetelność wymaga zaprezentowania również odmiennego, reprezentowanego przez banki stanowiska, które wyrasta z przekonania, że umowy powinny być dotrzymywane. Poniżej pozwolę sobie zatem przedstawić argumenty podważające najważniejsze, moim zdaniem, zarzuty podnoszone przez naszych przeciwników procesowych.

1. Nie ma podstaw do uznania umów o kredyt indeksowany i denominowany za nieważne.

Na poparcie stanowiska o rzekomej nieważności umów o kredyt indeksowany i denominowany jako nie spełniających kryteriów prawa bankowego, przytacza się nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: III C 1073/14). Wyrok błędnie ustala, że skutkiem rzekomej abuzywności klauzuli waloryzacyjnej jest nieważność całej umowy o kredyt.

W tej sytuacji przypomnieć należy wyrok Sądu Najwyższego z początku zeszłego roku (sygn. akt: I CSK 1049/14), zgodnie z którym umowa kredytu indeksowanego mieści się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant. Również w sprawie kierowanego przeze mnie banku – pomimo że ostatecznie przegraliśmy sprawę ze względu na formalnie nieprawidłowości związane z doręczeniem wypowiedzenia umowy – Sąd Najwyższy w ustnych motywach wyroku podkreślił, że umowa jest ważna, a kredyt należy spłacać (sygn. akt II CSK 750/15). Sąd Najwyższy nie ustalił nieważności tych umów, chociaż miał takie uprawnienie, a okoliczności spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy były w tym zakresie takie same jak ta, którą rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie. Istotne wnioski, przeczące tezie o nieważności umów o kredyt indeksowany, wynikają także ze stanowiska Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki. Z tego stanowiska wynika, że Sąd Najwyższy uznaje takie umowy za ważne, wskazując, że roszczenia kredytobiorców o rozliczenie spreadu powinny dotyczyć tylko okresu do wejścia w życie ustawy antyspreadowej, i to z zastrzeżeniem, że umowa kredytowa wcześniej nie przyznawała prawa do spłaty kredytu w walucie indeksacji. Jeśli bowiem tak było, żadne roszczenia o zwrot spreadu nie powstają.

2. Nie doszło do zmiany kierunku orzecznictwa na korzyść frankowiczów.

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że doszło do zmiany orzecznictwa w sprawach frankowych. Jedno orzeczenie nie oznacza zmiany linii orzecznictwa.

Naszym klientom, kredytobiorcom frankowym, należy się pełna informacja na temat bieżącego orzecznictwa, zanim – zachęceni wypowiedziami antybankowych prawników – podejmą decyzję, która skutkować może wypowiedzeniem kredytu. Tylko w paru ostatnich miesiącach zapadł szereg orzeczeń na korzyść naszego i innych banków, jak np.:

 • prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 października 2016 r. (sygn. akt: I ACa 645/16),
 • wyrok z dnia 17 listopada 2016 r. Sądu Okręgowego w Elblągu (I C 5/16),
 • wyrok z dnia 13 października 2016 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu (I C 188/16),
 • wyrok z dnia 22 listopada 2016 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny (I C 2500/16),
 • wyrok z dnia 12 września 2016 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny (I C 1798/16).

3. Banki nie ustalały dowolnie kursu franka.

Wbrew twierdzeniom prawników występujących po stronie kredytobiorców frankowych, banki nie ustalały dowolnie kursu franka.

Kurs franka stosowany przez nasz oraz inne banki jest wyznaczany przez rynek walutowy, na co słusznie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: I C 523/15). Bank na ten kurs nie ma wpływu. To, co zależy od banku, to spread. W korzystnych dla banków wyrokach sądy podkreślają, że kredytobiorcy – powołując się na brak w umowach zasad ustalania spreadu – powinni wykazać, że spread rzeczywiście zastosowany został zawyżony i był nieuczciwy. Nie mogą na tej podstawie uchylić się od wykonywania umowy o kredyt indeksowany i spłaty kredytu.

Co więcej, nawet w tych sprawach, gdzie sądy uznają, że postanowienia odsyłające do tabel kursowych banku mają charakter abuzywny, podkreśla się, że taka kwalifikacja tych postanowień nie pozbawia umowy jej indeksowanego charakteru, gdyż sama indeksacja nie jest abuzywna. Takie stanowisko wyraził nie tylko Sąd Okręgowy w Szczecinie, ale także Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: XXIV C 837/14), Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2274/14), a także Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 289/14). Orzeczenia te są zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego w sprawie odnoszącej się do naszego banku, a dotyczącej klauzuli zmiennego oprocentowania, w której Sąd Najwyższy podkreślił: „Eliminacja danej klauzuli umownej jako konsekwencja tej abuzywności nie może prowadzić do sytuacji, w której następowałaby zmiana prawnego charakteru stosunku zobowiązaniowego. (…) Takiej ekstensywnej wykładni skutków prawnych stwierdzenia abuzywności (art. 385[1] § 1 k.c.) nie można usprawiedliwiać nawet przy założeniu jej wybitnie prokonsumenckiego celu.”

4. Kredytobiorcy wiedzieli o ryzyku walutowym.

Świadomość zmienności kursów walut ma charakter powszechny. Banki dodatkowo informowały o ryzyku z tym związanym. Powołana przez Ministra Finansów Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, w której pracach od lat uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości, Związku Banków Polskich, środowisk naukowych i banków, zarówno w roku 2006, jak również 2007 publikowała informatory dla kredytobiorców opisujące szczegółowo ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Miały one, zapewne nieprzypadkowy podtytuł: „bądź mądry przed podjęciem decyzji o walutowym kredycie hipotecznym”.

W tych publikacjach w sposób wyczerpujący opisywano charakter kredytu walutowego, ryzyka związane z jego zaciągnięciem w upływie czasu i pojęcia używane w umowach kredytu. Kredytobiorcy stojący przed decyzją bez problemu mogli się zapoznać ze specyfiką tych umów, sięgając po informator fizycznie lub odwiedzając strony internetowe (źródło). Mam nieodparte wrażenie, że wielu prawników formułujących kategoryczne sądy w kwestii statusu umów walutowych kompletnie ignoruje to oficjalne i kompetentne źródło informacji. Wydaje się, że również sądy nie sięgają do tego źródła w sposób systematyczny.

Wskazać należy, że ryzyko to było bagatelizowane przez tych, którzy obecnie stali się trybunami interesów frankowiczów. Przykładowo, Prezes UOKiK podkreślał, że wprowadzenie ograniczeń w udzielaniu kredytów walutowych jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym, a ostateczna decyzja jaki rodzaj kredytu wybrać zawsze powinna należeć do konsumenta/kredytobiorcy (źródło: „Biała księga kredytów frankowych w Polsce ZBP”). Organizowano nawet protesty przeciwko ograniczeniu udzielania kredytów frankowych, np. akcja „Chcemy ryzykować!”. (źródło: jw.).

Co więcej, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym definiuje przeciętnego konsumenta jako osobę, która jest „dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna”. Doświadczeni prawnicy na pewno mają tego świadomość.

Niedawno jedna ze znanych warszawskich kancelarii informowała w mediach, że formuje grupę do pozwu zbiorowego przeciwko jednemu z banków. A projektowane nowe przepisy mają spory zbiorowe ułatwić. To zapewne wywoła nową falę autopromocyjnych działań medialnych kolejnych prawników. Uważam, że nie tędy droga! Chcę wierzyć, że z obecnego zgiełku informacyjnego stopniowo wyjdziemy, chroniąc nasz system umów przed dewastacją. Niewątpliwie ukształtowanie się rozsądnej linii orzeczniczej zajmie trochę czasu, ale nie możemy pozwolić na przejęcie inicjatywy informacyjnej w tych sprawach ludziom, którzy poprzez kwestionowanie istoty walutowych umów kredytowych chcieliby zbudować nowy model biznesu prawniczego.

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku

Tekst ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Zarabiam jak piłkarz – wywiad dla „Dużego Formatu”

Posted on

Z prezesem mBanku, Cezarym Stypułkowskim rozmawia Grzegorz Sroczyński.

Motyw finansowy jest najsilniejszym, jaki człowiek wymyślił.

W zeszłym roku zarobił pan 3,7 mln zł. Ile razy więcej niż pracownik niskiego szczebla w pańskim banku?
– Prawdopodobnie kilkadziesiąt razy.

102 razy. To jest problem?
– To trudne pytanie, na które nie ma oczywistej odpowiedzi. Od 25 lat żyjemy w kraju, który przyjął model rynkowej wyceny pracy, kapitału, dóbr materialnych. Dlatego postrzegam tę kwestię inaczej niż pan. Nasz bank jest instytucją, która ma 123 mld zł sumy bilansowej, 72 mld depozytów, a akcjonariusze zaangażowali tu kapitał rzędu 17 mld zł. Osobie, której powierzają odpowiedzialność za ten majątek, tyle gotowi są płacić. Moja pensja w jakimś stopniu odzwierciedla skomplikowaną odpowiedzialność, która towarzyszy zarządzaniu bankiem. Jest ona porównywalna do pensji gwiazd estrady i piłki nożnej w Polsce, dobrych prawników i niektórych menedżerów spoza branży bankowej. Nie uważam, że wykonuję mniej odpowiedzialną i łatwiejszą robotę. W każdej z tych branż działa mechanizm rynkowy.
Mógłby mi pan raczej zadać inne pytanie: czy gdybym zarabiał dużo mniej, to czy wciąż robiłbym to samo?

Czy gdyby pan zarabiał dużo mniej, to wciąż robiłby to samo?
– Pewnie tak. Kiedy kierowałem PZU, właśnie tak było.

I to jest odpowiedź.
– Moja. Ale motywacje ludzi bywają różne. Nie wierzę w struktury zarządcze oparte na misjonarstwie.

Pańskie poglądy w tej sprawie wydają mi się podejrzane, bo bardzo dla pana wygodne. Zarabiam dużo, tak mnie wycenia rynek, dobrze jest.
– Gdybym myślał o tym inaczej, to strasznie ciężko by mi się żyło.

I dobrze. Bo wtedy mógłby pan coś z tym zrobić. Guru zarządzania Peter Drucker twierdzi, że prezes nie powinien zarabiać więcej niż 20-krotność pensji zwykłego pracownika. Przepłacani prezesi stają się mniej krytyczni, gubi ich nadmierna pewność siebie, szkodzą własnym firmom, podkręcają wyniki dla osiągnięcia gigantycznych premii.
– Uprościł to pan. Drucker mówił o 20-25-krotności wynagrodzenia prezesa w stosunku do wynagrodzenia pracowników średniego szczebla. Jeżeli tak określilibyśmy proporcje, to moje wynagrodzenie w mBanku mieści się w tym przedziale. Ponadto umowy zarządzających bankami zawierają klauzulę tzw. clawback – jeśli podkręcę wyniki albo zachowam się nieodpowiedzialnie i za kilka lat to wyjdzie, to będę zwracać te wszystkie wcześniejsze premie.

Nierówności dochodowe niszczą kapitalizm i spowalniają światowy PKB. Ekonomista Thomas Piketty nawet to policzył.
– Wiem, co policzył Piketty. Polskie wydanie „Kapitału w XXI wieku” dofinansowaliśmy ( Stypułkowski zdejmuje z półki egzemplarz książki Piketty’ego i pokazuje logo mBanku na okładce).

Czyli jest problem nierówności?
– Jest, choć w Polsce mniejszy.

A jak rozmawiamy o nierównościach dochodowych w firmie, którą pan kieruje, to problem w magiczny sposób znika. I pan mówi, że musi tyle zarabiać.
– Subtelniej mówię.

No oczywiście, że subtelniej. Ale mniej więcej to.
– Akurat w kwestii zróżnicowania wynagrodzeń myślę bardzo liberalnie. Byłoby nieszczęściem, gdybyśmy zaczęli regulować zarobki. Wiele w życiu widziałem, pracowałem w kraju i poza Polską. Powiem panu jedno: motyw finansowy, choć niejedyny, jest najsilniejszym, jaki człowiek wymyślił. Regulowanie wynagrodzeń, wysokie opodatkowanie dochodów i rozbudowana redystrybucyjna funkcja państwa nie będą służyły wzrostowi gospodarczemu. Osobiście walczyłbym z problemem nierówności poprzez wysokie opodatkowywanie luksusowej konsumpcji.

Ile zysków miał mBank w zeszłym roku?
– Po opodatkowaniu prawie 1,3 mld zł.

Co by się stało, gdyby pan któregoś dnia przyszedł do pracy i ogłosił: „300 mln z zysków przeznaczamy na podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników”?
– Nie mógłbym. Takich decyzji nie podejmuje samodzielnie ani prezes, ani nawet zarząd. To musiałoby się odbyć na poziomie głównych akcjonariuszy.

Najniższa pensja wynosiłaby wtedy u pana 4 tys. zł.
– Coś pan tu źle policzył. W branży finansowej pensje na wszystkich szczeblach są niezłe.

Nawet początkująca dziewczyna w call center by tyle zarabiała.
– Problem polega na tym, że rynek tego rodzaju pracę wycenia niżej.

Ta dziewczyna po pracy u pana nie musiałaby dorabiać jako kelnerka i mieszkać w kawalerce z trzema koleżankami. Dałby pan ludziom godność.
– Wtedy pytanie brzmi, co jest rolą prezesa komercyjnej firmy. Ta rola – najemnego zarządcy – ma swoje ograniczenia i nie można jej dobrze wykonywać, próbując rozwiązać wszystkie problemy współczesnego świata.

Tak, to ważne pytanie, jaka jest rola prezesa. I powinniśmy je serio stawiać. Bo całkiem możliwe, że jeśli nie zmienimy zasad gry, to kapitalizm szlag trafi. Co zresztą napisał Piketty, a pan dofinansował.
– Stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji. I to wcale nie z powodu mojej pensji. Jestem przedstawicielem pokolenia, które miało bardzo istotne doświadczenie życiowe w postaci PRL-u. Wychowałem się w określonych okolicznościach. W latach 80. pracowałem w zespole prof. Baki i prof. Sadowskiego, którzy w starym reżimie pracowali nad reformą gospodarczą.

Z której nic nie wyszło.
– Bo nie pozwolił na to horyzont ideowy systemu. Uwolnić ceny? Nie da się. Urealnić płace? Nie wolno. Urynkowić rynek pracy, a przez to dopuścić do bezrobocia? To słowo było wyklęte. Polaków w Peerelu nie można było motywować finansowo, bo socjalizm miał sprawiedliwie dzielić dobra według pracy i potrzeb. Widziałem na własne oczy, jak to wypacza motywacje i demoralizuje ludzi. Mogę z panem dyskutować o wszystkim, łącznie z podnoszeniem podatków takim jak ja, ale gdy słyszę pomysły, żeby znów regulować płace i ceny, to dostaję gęsiej skórki. Zatrudniając pracowników w banku, muszę się kierować rynkową dostępnością i wyceną ich kwalifikacji. Płacić wynagrodzenia rynkowe, a nie sprawiedliwościowe.

Sprawiedliwościowe?
– Na przykład te pańskie 4 tys. zł jako minimum. Chyba że byłbym właścicielem tej firmy i tak ją sobie wyobraził, miał taki kaprys. Natomiast jako wynajęty specjalista od zarządzania cudzą własnością nie mogę tego zrobić.

Boby pan wyleciał?
– Gorzej. Nikt by nie zrozumiał, o co mi chodzi. Akcjonariusze uznaliby, że coś się stało.

Z głową?
– Moja fundamentalna odpowiedzialność jest odpowiedzialnością wobec akcjonariuszy, którzy mają w tym banku 17 mld zł kapitału. I przede wszystkim ich interesy muszę sobie codziennie rano wyobrazić.

Przecież oni by na tym nie stracili. Nadal mieliby zysk, tylko trochę mniejszy.
– No to by stracili. Na efektywności kapitału. Oni poszukują maksymalizacji zwrotu z kapitału.

Maksymalizacji?
– W każdej branży występuje tzw. poziom oczekiwanego zwrotu z kapitału. W bankowości jego satysfakcjonujący poziom zaczyna się gdzieś około 9-10 proc.

Tyle pan musi zarobić?
– Ludzie wynajęci do zarządzania bankiem powinni zadbać przynajmniej o taki poziom zwrotu z kapitału, a wszystko, co uda się zarobić więcej, to jest ta wartość dodatkowa, z której jesteśmy rozliczani i za którą jesteśmy oceniani. Nasz bank dotychczas przynosił zwrot z kapitału na poziomie 13-14 proc. W Polsce większość banków daje podobne zwroty. Inwestorzy, wykładając kapitał, uważają, że w naszej części Europy tyle mniej więcej powinno być.

A na Zachodzie?
– Dużo mniej. Zdarza się, że banki dają zwrot z kapitału na poziomie 6 proc. Dlatego ich wyceny rynkowe są relatywnie dużo niższe.

Banki w biednej Polsce dają lepsze zyski niż na bogatym Zachodzie?
– Dają. Ale nie ma w tym żadnego oszustwa, wstrętnych macek kapitalistycznego wyzysku, bo już widzę błysk w pańskim oku. Po prostu przez lata funkcjonowaliśmy w warunkach relatywnie wyższej inflacji i stąd wyższe zyski banków w Polsce. Rozumie pan czy mam wyjaśniać?

Wyjaśniać.
– Jak jest wysoka inflacja, to stopy procentowe ustalane przez bank centralny również są wysokie. To z kolei pozwala bankom komercyjnym dobrze zarabiać na marżach odsetkowych. Powiedzmy, że stopy są na poziomie 12 proc., wtedy marża odsetkowa banku, np. przy udzielaniu kredytu, może wynosić dobrych kilka procent. Sporo. Na Zachodzie inflacja od kilku dekad jest niska, stopy procentowe też, więc marże banków oscylują w okolicach 1 proc. U nas też spadają. W naszym banku średnia marża to obecnie 2,06 proc.

Czy zarządzanie bankiem w Polsce to trudna praca?
– Dość trudna. Skomplikowane jest dopasowanie walutowej i terminowej struktury aktywów i pasywów.

Czyli?
– W dużym uproszczeniu: jak klient przychodzi do banku po kredyt mieszkaniowy, to chce go wziąć na 30 lat. Ale jeśli ma jakieś oszczędności, to zostawia je góra na trzy miesiące. Słaba jest nasza skłonność do długoterminowego oszczędzania. To wynika nie tylko z niskich zarobków, ale również z przyzwyczajeń inflacyjnych. Klienci w Polsce lubią też skakać z banku do banku. Konkurencja wprowadzi na chwilę promocyjne oprocentowanie, klient zabiera depozyt i biegnie gdzie indziej. Może do mnie kiedyś wróci, a może nie. Zbudowanie w takich okolicznościach równowagi w bilansie nie jest takie proste.

Ma pan etat?
– Kontrakt menedżerski.

Czyli omija pan PIT i płaci liniowo 19 proc. podatku?
– Płacę pełne 32 proc. w ramach PIT, niczego nie omijam i nie korzystam z ulg. Za ubiegły rok zapłaciłem około 1,2 mln zł tego podatku.

Pańscy koledzy płacą dużo mniej.
– Nigdy nie sprawdzałem, jakie są możliwości.

Zakłada się jednoosobową firmę i świadczy usługę o nazwie „kompleksowe zarządzanie bankiem”.
– Niepoważne.
Zawsze utrzymywałem się w maksymalnym przedziale opodatkowania. Jak była stawka 40 proc., to też tyle płaciłem. W Polsce ludzie bogaci płacą relatywnie mało.

Podpisałby pan petycję do rządu, żeby powyżej miliona złotych zarobków wprowadzić podatek 60 proc.?
– Mógłbym to rozważyć, chociaż nie jestem zwolennikiem agresywnego opodatkowywania dochodów. Wolałbym wyższe opodatkowanie luksusowej konsumpcji. Gdybym miał jednak podpisać, to postawiłbym warunki. Jeśli mam płacić 60 proc. powyżej miliona, to chciałbym mieć wpływ na to, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Państwo powinno dać mi wybór: albo płacę podatek, albo przeznaczam te pieniądze na cele społeczne, które sam wskażę, na przykład poprzez zasilenie jakiejś fundacji celowej.

Tyle że wtedy zaczną powstawać fundacje na rzecz gry w golfa, a ja bym wolał mieć pieniądze na publiczne szpitale.
– Dlatego państwo powinno prowadzić dialog z zamożnymi ludźmi, a nie traktować ich podejrzliwie. Proszę bardzo, niech ogłosi: oto ważne społecznie dziedziny, które trzeba wesprzeć, i jeśli wasze fundacje się włączą, to zapłacicie niższe podatki.

Czy ludzie z pańskiego środowiska są z siebie zadowoleni?
– Generalnie tak. Ludzie z sektora finansowego uważają, że przysłużyli się Polsce, zbudowali nowoczesną bankowość, jedną z lepszych i nowocześniejszych na tle świata. Ale najważniejsze, że udało się stworzyć sektor stabilny. Podczas światowego kryzysu finansowego nie było tutaj żadnych kłopotów z bankami.

Nie macie kaca po tym, jak beztrosko rozkręciliście kredyty walutowe? Przecież wiedzieliście, że to się źle skończy.
– Nie wiedzieliśmy. Nikt nie przewidział, że wybuchnie światowy kryzys, frank zwariuje i w praktyce stanie się trzecią walutą rezerwową, mimo że reprezentuje gospodarkę mniejszą niż polska.

W 2005 roku Rada Polityki Pieniężnej poprosiła banki o opinie na temat kredytów walutowych. Pański poprzednik – ówczesny prezes mBanku Lachowski – odpisał, że trzeba ich zakazać. Podobnie odpisali inni prezesi. Parę miesięcy później złamali umowę i ruszyli z ofertą frankową.
– To nie była umowa.

Porozumienie dżentelmenów.
– Też nie. Banki w 2005 roku dyskutowały we własnym gronie, co robić z hipotecznymi kredytami walutowymi. Niewątpliwie niosły one większe ryzyko, ale były też dla klientów istotnie tańsze, a złotówek w systemie brakowało. Część banków pożyczała już we frankach, a część jeszcze nie. Związek Banków Polskich zebrał opinie i w grudniu 2005 roku wyraził pogląd, że powinno dojść do zakazu.

No właśnie.
– Ale to nie wynikało z przekonania, że kredyt walutowy jest produktem fundamentalnie złym i niebezpiecznym. Środowisko tak nie uważało. Chodziło raczej o równe zasady konkurencji między bankami.

Lachowski kategorycznie proponował: „Całkowity zakaz udzielania wszelkich kredytów walutowych klientom indywidualnym”. Związek Banków Polskich, uzasadniając propozycję zakazu, napisał, że kursy walut mogą się gwałtownie wahać. Chyba jaśniej nie można.
– To oczywiste, że kursy mogą się wahać. Środowisko bankowe wiedziało, że przez 30 lat trwania umów kredytowych pojawią się niebezpieczeństwa, zarówno dla klientów, jak i dla banków, ale nie postrzegano tych niebezpieczeństw jako „śmiertelnych”.

Jak się pisze, że coś jest tak niebezpieczne, że trzeba zakazać, to chyba jednak chodzi o coś więcej.
– Motyw był inny! Władze nadzorujące rynek finansowy zapytały, czy uregulować kredyty walutowe. Poprosiły o opinie. I banki odpisały, że jeśli już, to niech to będzie zakaz. Rozwiązanie jedno dla wszystkich. Chodziło o to, żeby cały sektor został potraktowany identycznie i nie pojawiła się nierówna konkurencja, że jeden bank zarabia na kredytach walutowych, a drugi nie może, bo na przykład nie ma dostępu do franków.
Nie popadajmy w histerię. Kredyt walutowy to nie jest tak zły instrument, jak się teraz próbuje Polakom wmawiać. Nie można wykluczyć, że w perspektywie 30 lat frankowicze będą wygrani.

Pogląd z księżyca.
– Nie jest z księżyca. Obecny kurs franka to skutek splotu nieracjonalnych zachowań.

Przecież cały świat jest obecnie zbiorem nieracjonalnych zachowań! I tak będzie przez najbliższe lata. Kryzys ekonomiczny, Państwo Islamskie, Rosja, Ukraina, Grecja to nie są problemy, które nagle znikną.
– Gdybyśmy tak mieli podchodzić do sprawy, to rodzi się pytanie, czy w ogóle powinniśmy pożyczać. To przecież przykłady wydarzeń, których nikt nie przewidywał dziesięć czy osiem lat temu. Nawet prezesi banków! Kredyt bierze się na 30 lat. Sądzę, że w tej perspektywie złotówka będzie się umacniać.

Albo nie będzie. Wystarczy przeczytać raport Hausnera o pułapce średniego rozwoju. Za dziesięć lat może tu być nieciekawie.
– Nie uważam tak, chociaż doceniam raport Hausnera. Polska ma strukturalne przewagi, które na razie nie najgorzej wykorzystuje. W perspektywie dekady powinniśmy mieć wyższy wzrost PKB niż Szwajcaria, będziemy też szli w kierunku strefy euro. Jeżeli dodatkowo koszty pracy nie wzrosną zbyt gwałtownie, to utrzymamy strukturalne przesłanki umacniania się złotówki wobec franka.

Jeżeli strefa euro w ogóle przetrwa! Przecież cała trzeszczy!
– Jak się rozsypie strefa euro, to akurat złotówka może się umocnić.

Albo osłabić.
– No dobrze, zależy w stosunku do której waluty. Ale co pan chce usłyszeć?

Prawdę.
– Nie sprzedawałem Polakom kredytów frankowych, nie namawiałem ich do tego. Pracowałem w instytucjach, które nie miały z tym nic wspólnego, ale mimo to nie będę teraz darł szat i histeryzował. Magluje pan niewłaściwą osobę.

Właściwą. Właśnie dlatego warto pana pytać.
– Tylko że moje odpowiedzi będą ambiwalentne, a pan by chciał odpowiedzi prostych. Rzeczywistość prosta nie jest.
Wiele lat wcześniej, w 2001 roku, jako prezes Banku Handlowego ten błąd popełniłem. Udzielaliśmy pożyczek w czeskiej koronie polskim firmom, była różnica stóp procentowych na korzyść korony, te kredyty były tańsze. Oba kraje miały wejść do Unii, więc wydawało się, że waluty zachowają się podobnie. Tymczasem korona była stabilna, a złotówka nagle się osłabiła i część firm poniosła straty. Nie jest przyjemnie patrzeć, jak klienci wpadają w kłopoty.
Pamiętam też rozmowę ze skarbnikiem Grupy ING w 2003 roku w barze w Zurychu. Znaliśmy się z rady Międzynarodowego Instytutu Finansów. To były początki mody na franka, a Polska właśnie wchodziła do Unii. On zapytał mnie o kredyty walutowe w Polsce i dał wyraźny sygnał, że ING bez mała dogmatycznie nie udziela takich kredytów. Opowiedział mi historię z Ameryki Łacińskiej, gdzie banki poślizgnęły się na takich kredytach z powodu gigantycznych wahań kursów. Ta rozmowa miała wpływ na moje poglądy, choć postrzegałem jego stanowisko jako skrajne.

Dlaczego wasze środowisko mimo wątpliwości tak bardzo rozkręciło kredyty frankowe?
– Musi pan zapytać tych, którzy rozkręcali.

Nie chcą rozmawiać.
– Wchodził na rynek wyż demograficzny i było ogromne zapotrzebowanie na mieszkania. Nie powstała żadna rozsądna oferta dla pokolenia urodzonego w okolicach roku 1980. Stopy były wysokie, a złotówek mało. Nadzór się wahał: zakazywać, nie zakazywać, przecież mieszkania jakoś trzeba sfinansować. Było ciśnienie polityczne i społeczne.
Jak pisałem odpowiedź na pański paszkwil [chodzi o tekst „Wiedzieliście” w „Wyborczej” z 24 stycznia i odpowiedź Stypułkowskiego tydzień później], to współpracownicy mnie za ręce trzymali, żebym nie przesadził. I sporo wyciąłem.

Co pan wyciął?
– Na przykład fragment o potrzebie planowania. Dlaczego za Gierka, między 1972 a 1975 rokiem, zbudowano milion mieszkań? Bo partia podjęła uchwałę, że trzeba budować. Pokolenie baby boomers właśnie dorastało i ktoś się demografią przejął. Długoterminowo. Takiej refleksji w wolnej Polsce nie było. Peerel próbował zaplanować liczbę piórników produkowanych przez Spółdzielnię Inwalidów „Jedność” w Grudziądzu, urzędnik w Warszawie to ustalał zza biurka, idiotyzm. Ale w wolnej Polsce popadliśmy w drugą skrajność. Planowanie zostało prawie całkowicie przez państwo porzucone.

Banki wyręczyły państwo?
– W pewnym sensie. Młody człowiek mógł albo mieszkać u teściowej za szafą, albo wziąć kredyt hipoteczny. Innej możliwości nie było, a państwo o problemie zawczasu nie pomyślało. Sfinansowaliśmy te kredyty zagranicznymi oszczędnościami. Przecież wszystkiego mieliśmy 400 mld zł depozytów. Śmieszne oszczędności!

Co to ma wspólnego?
– Ma. Z czego banki udzielają kredytów? Najpierw muszą zebrać od klientów oszczędności, żeby innym klientom dać kredyty. Bez sprowadzenia franków z zagranicy nie starczyłoby pieniędzy. Ludzie nie mieliby mieszkań. Po prostu.

Mogliście dawać w złotówkach.
– Za mało było złotówek! Z tych 400 mld depozytów część była już w coś zaangażowana, w kredyty dla firm, różnych kopalń, orlenów i azotów. Dostępny rezerwuar na kredyty mieszkaniowe był niewielki. Chyba żeby dodrukować, ale o takie skłonności proszę nie podejrzewać ani Balcerowicza, ani żadnego ministra w tym okresie. Gdyby nie napływ franków szwajcarskich do Polski, młodzi ludzie wystartowaliby po ten sam zasób złotówek i stopy procentowe wystrzeliłyby pod sufit. Jeśli kredyty hipoteczne były wtedy po 8 proc., to skoczyłyby na 16. To by odcięło miliony ludzi od kredytów i spowolniło wzrost.

To wtedy Związek Banków Polskich powinien usiąść z rządem, uświadomić, że taka jest sytuacja, i wspólnie coś wymyślić.
– Były takie próby, ale środowisko nie było słuchane. Weźmy ustawodawstwo dotyczące listów zastawnych – do dzisiaj nie zostało poprawione! A mogłoby to być kluczem do stopniowego wzrostu finansowania mieszkalnictwa.
Wtedy zwyciężyło przekonanie, że problemy społeczne najlepiej rozwiąże mechanizm rynkowy. No i ten mechanizm po swojemu zadziałał, podsunął ludziom tanie kredyty frankowe. Tak nie musiało się skończyć, można było zakazać, tylko wtedy powstawałoby najwyżej 50-60 tys. mieszkań rocznie. Niech pan to sobie wyobrazi. Całe pokolenie młodych ludzi byłoby pokoleniem frustratów.

I jest.
– Popełnia pan błąd i pomija coś, co w tym wszystkim jest bardzo istotne – kontekst. Poziom świadomości był wtedy całkiem inny niż dzisiaj, po kryzysie. Pamięta pan przebój Annie Lenox „The Only Way Is Up”? W latach 2005-08 nastrój był taki, że wszystko już zawsze będzie rosnąć. Chuck Prince, prezes Citigroup, mówił słynne: „As long as the music is playing, you’ve got to get up and dance”. Znałem go. Powiedział to tuż przed kryzysem. Możemy teraz z tego kpić, ale zachowania ludzi w okresach prosperity są stadne.

I właśnie od tego jesteście wy – świetnie opłacani prezesi, specjaliści, menedżerowie – żeby nie zachowywać się stadnie! Po co kończycie Harvard? Żeby wiedzieć!
– Harvard nie chroni przed głupotą. Daje warsztat, ale nie mądrość.
Staram się to wszystko jakoś zracjonalizować, wytłumaczyć panu, bo wydaje mi się, że nie można przypisać zachowaniom banków…

…chciwości.
– Boję się tego słowa. Bo lepiej znam słowo „fairness”. Rzetelność.

Chciwość też istnieje.
– Tak. I ma swoje desygnaty. Obarczanie klientów 10-procentowym spreadem walutowym jest przykładem czegoś takiego. Podobnie jak udzielanie kredytu walutowego na 120 proc. wartości nieruchomości…
Łatwo pokazać palcem: banki są winne. Ale to nie popycha świata do przodu, nie uczy nas wiele. Pozwala tylko krótkookresowo skanalizować złe emocje na prezesach i ich milionowych premiach.

Zawsze coś.
– Właśnie nic. Zero. Szukanie kozła ofiarnego to czynność zastępcza.

Czy prezes zatwierdza ofertę banku?
– Podstawowe produkty zatwierdza zarząd, prezes podpisuje. A potem następuje tzw. kaskadowanie składowych produktu. Jeden dyrektor odpowiada za marketing, inny za problemy prawne. Nie jest tak, że zarząd decyduje o każdym szczególe.

A o tym, że bank stawia na kredyty walutowe?
– Tak. To ustala zarząd z prezesem.

Że klienci płacą 10 proc. spreadu?
– Zarząd z prezesem.

Czy w waszym środowisku są znane nazwiska tych, którzy najbardziej to nakręcali?
– Oczywiście.

A konkretnie?
– Nie będę rzucać nazwiskami, nie widzę powodu, żeby to robić.

Czy ci ludzie nadal są prezesami banków?
– W większości nie są.

W większości nadal są w bankowości na wysokich stanowiskach. Lachowski dodatkowo zasiada w kilku radach nadzorczych.
– Lachowski nie pasuje do pańskiej układanki, bo on zachowywał się odpowiedzialnie i udzielał kredytów walutowych, stosując duży bufor na ryzyko walutowe.

Wasze środowisko powinno się oczyścić z tych ludzi. Inaczej za chwilę nakręcą coś nowego.
– W środowisku jest refleksja na temat tamtych błędów.

Czyli nie ma winnych. Samo tak jakoś wyszło.
– Nie samo. Przy udziale wielu ludzi, również obywateli, którzy chcieli tańszych kredytów walutowych i mieszkań. I przy udziale dziennikarzy, którzy budowali atmosferę beztroskiego optymizmu i przestrzegali przed odcięciem klientów od taniego kredytu.
Są złe konsekwencje tych rozwiązań. Dziś ich w pewnym stopniu doświadczamy. Ale są też dobre – wybudowano mieszkania. Stoją i ludzie w nich mieszkają. Inaczej Polacy czekaliby w nieskończoność, aż politycy zrobią im program mieszkaniowy.

I może by zrobili.
– Nic by nie zrobili. Nie było klimatu dla takich rozwiązań, nie mieściło się to w ideowym horyzoncie tego czasu. Prywatyzacja, ograniczanie państwa, 3 x 15, deregulacja – to owszem. Oraz „tanie państwo”. Wszyscy to powtarzali. Mieszkania miały być własne, prywatne, na kredyt, a nie czynszowe, budowane przez gminy na wynajem. Uruchomienie wieloletniego programu budownictwa czynszowego wymagałoby od rządzących wielkiej wyobraźni i pójścia pod prąd.

Od tego są.
– Nie mam złudzeń.
Niech pan na chwilę wejdzie w buty polityków. Mogli zakasać rękawy, napisać projekty ustaw, próbować ruszyć zardzewiałą machinę państwa, żeby rozkręcić budownictwo czynszowe. Syzyfowa praca. W dodatku wszystkie media by to skrytykowały, że populizm, wyrzucanie pieniędzy w błoto, mieszkanie to przecież towar jak każdy inny itd. A z drugiej strony rynek podsuwa wygodne rozwiązanie: banki udzielą tanich kredytów frankowych, deweloperzy zbudują i wszyscy będą zadowoleni. Co by pan wybrał jako polityk?

Nie wiem.
– Zakazu nie wprowadzono, więc zaczęła się normalna rywalizacja rynkowa między bankami. Jeśli spojrzeć na portfele kredytowe, to te udzielone w latach 2006-07 są największymi pozycjami. Pamięta pan, jaki to był okres? Boom, gospodarka się kręci, 7 proc. wzrostu PKB, wszyscy uważają, że są przy pieniądzach. Trudno iść wbrew prądowi.

Prezesowi banku?
– Też. Konkurenci zaczynają rosnąć, bo udzielają atrakcyjnych kredytów frankowych, to stanie pan z boku? Będzie się przyglądał? Prawie wszystkie banki, które udzielały kredytów walutowych, zwiększyły swoje udziały rynkowe. Tylko nieliczne w to nie weszły. Najbardziej konsekwentny był ING, ale wie pan dlaczego? Bo członkiem zarządu Grupy ING był właśnie ten facet, który w 2003 roku w barze w Zurychu opowiadał mi o swoich przygodach w Ameryce Łacińskiej.

Czy branża finansowa wstydzi się za polisolokaty?
– Polisolokaty? Niewiele wiem o dynamice tego biznesu. Sam wykupiłem kiedyś takie produkty i nie mam poczucia krzywdy z tego powodu.

Emerytka zakładała lokatę w banku, a po miesiącu dowiadywała się, że musi płacić kolejne składki przez dziesięć lat. A jak się wycofa, to straci sto procent wkładu. Dobre?
– Nie.

Czy słyszał pan o powszechnej praktyce wciskania polisolokat emerytom? O zatajaniu opłat? O dziesiątkach tysięcy oszukanych ludzi, którzy teraz błąkają się po sądach?
– Trudno mi oddzielić narrację reportersko-publicystyczną od realnego zjawiska. Jeśli ktoś sprzedał emerytce produkt o dziesięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, to znaczy, że nie sprofilował go dobrze.

Słucham?
– Firma powinna dopasować produkt do klienta. Polisolokaty nie są dla osób 70-letnich i jeśli im je wciskano, to mamy do czynienia z nieprawidłowością.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców Polskich: „Przykład sprzedawania takich produktów jak polisolokaty pokazuje, że sektor finansowy jest kompletnie zdegenerowany. Puściły im wszystkie hamulce moralne”.
– Publicystyka.

Jacek Kseń, były prezes banku BZ WBK: „Polisolokaty to było jedno wielkie naciąganie ludzi przez sprzedawców, którzy mieli z tego sowite prowizje”.
– No dobrze, ale co by pan chciał ode mnie usłyszeć?

Nie wiem. Denerwuje mnie, że pan używa łagodnego języka – „nie sprofilowali produktu” – niewspółmiernego do skali oszustwa, jakiego dopuściły się instytucje finansowe w Polsce. Ta emerytka nie szła do firmy krzak, tylko do znanej korporacji, która ją ordynarnie oszukała.
– Nie lubię pańskiej skłonności do środowiskowych uogólnień. Ta oskarżycielska generalizacja niecnych zachowań, która pobrzmiewa w pana pytaniach, jest mi intelektualnie obca.

Skąd się bierze ten rozdźwięk między samozadowoleniem panującym w pańskim środowisku, tym „nic się nie stało”, a odczuciami ludzi na dole?
– To nie jest tak, że zagnieździł się w Polsce okropny sektor finansowy, w którym pracują źli ludzie i robią klientom na złość, a po drugiej stronie są bardzo pogubieni klienci. To nie jest takie proste, a pan tak próbuje ustawić kontrapunkt: zły bank/bankowiec – poraniony klient. Tak nie jest.

Wasz sektor nieustannie wstawia kruczki do umów, wciska niechciane ubezpieczenia, polisy, karty, chwila nieuwagi i człowiek już jest w coś ubrany. Dlaczego nam to robicie?
– Niech pan pyta tych, którzy tak robią.

Pan na przykład sprzedaje „Kredyt za 0 procent”. Na reklamie widać wielkie zero. A ten kredyt tak naprawdę kosztuje 19 proc.
– To nie jest zły czy nieuczciwy produkt, choć sposób jego reklamowania mi nie odpowiada. On wyprzedza możliwą dalszą obniżkę stóp procentowych w Polsce i daje ją z góry klientowi w zamian za stabilizowaną opłatę. Jest w tym produkcie pewna logika i czytelne korzyści dla klienta, a efektywna stopa procentowa jest jedną z niższych na rynku.

Nic nie rozumiem.
– Oprocentowanie tego kredytu rzeczywiście wynosi zero, ale dochodzą inne opłaty. Natomiast zgadzam się, że przesłanie reklamy jest nieczytelne. W przyszłości będziemy bardziej uważni.

Jaki jest mechanizm, że takie pomysły w ogóle powstają?
– Niestety, dość prosty. Klienci uważają, że wszystko powinno być za zero. Karty, konta, przelewy, kredyty. Zarówno klientom banków tak się wydaje, jak i menedżerom w bankach.

Bo?
– Bo wszyscy wyrośliśmy w czasach inflacji, czyli wysokich stóp procentowych. A w takich okolicznościach banki rzeczywiście mogą sporo dawać za darmo. Już tłumaczyłem panu ten mechanizm: jak są wysokie stopy procentowe, to bank nieźle zarabia na marżach odsetkowych i za inne podstawowe usługi może nie pobierać opłat. Stopy w Polsce spadły, ale przyzwyczajenia zostały. Nadal wszyscy uważają, że w bankowości obowiązuje darmocha. Kruczki w umowach, drobny druk i wciskanie różnych „usług dodatkowych” to efekt uboczny tej pozornej darmochy, a także lawiny regulacyjnej, która moim zdaniem powoli staje się dla wszystkich stron niezarządzalna. Banki próbują zarabiać tak, żeby wydawało się, że nie zarabiają. Niestety, kiedy któryś otwarcie wprowadza opłaty za prowadzenie konta czy karty, podnoszą się krzyki, że to dojenie klientów. Trzeba to ucywilizować. Nasz bank na pewno będzie się zachowywał poważnie.

Dlaczego jest pan tu, gdzie jest?
– Pyta pan o moją karierę?

Tak.
– Czasem się nad tym zastanawiam. W normalnych czasach tak szybka kariera nie miałaby prawa się zdarzyć. Był koniec 1990 roku, tuż po przełomie. Stanowisko prezesa państwowego wtedy Banku Handlowego zaproponował mi prof. Balcerowicz. Bałem się.

Czego?
– Że się skompromituję. Byłem świeżo po stypendium na Columbii, zaliczyłem praktyki w dwóch nowojorskich bankach, ale to absolutnie nie były kwalifikacje na prezesa. A potem poradziłem sobie. I tutaj już decydowało nie szczęście, tylko cechy osobiste.

Jakie?
– Cierpliwość i skłonność do poszukiwania wiedzy. Nie jestem też bardzo drobiazgowy, zostawiam dużo przestrzeni współpracownikom. Lepiej ufać ludziom i się kilka razy naciąć, niż całe życie nie ufać.
W mBanku zatrudniamy ponad 7 tys. osób, to ogromne nagromadzenie talentów i ambicji. Fundamentem firmy są innowacje i nowe technologie, więc oni są często ponad dwa razy ode mnie młodsi. Z 25-latkiem muszę osiągnąć pewną wspólnotę zrozumienia. Jeśli prezes nie jest w stanie wobec takiego środowiska utrzymać freshness, no to leży.

Freshness?
– Świeżości myślenia. Można ją zyskać dzięki czytaniu książek.

Poradnika „Motywowanie zasobów ludzkich od A do Z”?
– Dostojewskiego. Stoi na półce za panem. Obok stoi „Czarodziejska góra”, która jest moją ulubioną powieścią. Dyskusje między Naphtą a Settembrinim są dla mnie właśnie świeże. W tym tygodniu przypomniałem sobie „Wojnę i pokój”, żeby lepiej rozumieć, co się dzieje na Wschodzie. Teraz czytam „Historię Rosji” Bazylowa. To wielki przywilej mojej pozycji zawodowej, że znajduję czas na książki.

Prezes banku? Kiedy?
– Zawsze znajdowałem na to czas.
„Czarodziejska góra” powinna być obowiązkową lekturą dla każdego. Bez takich książek nie można zrozumieć ani świata, ani siebie. Ta powieść mnie zbudowała.

W jakim sensie?
– Ciężko to ubrać w słowa. Chodzi o specyficzny klimat, która pozwala mi samego siebie określić terminem „Realpolitik”. Mam skłonność do racjonalizowania każdego zdarzenia.

Nieznośna cecha.
– Jeśli się dzieli włos na czworo, to nieznośna. Ale staram się unikać tej rafy.

Lubi pan swoją pracę?
– Lubię. Bo to jest praca z inteligentnymi ludźmi, wpływanie na ich zachowania i emocje. Fantastyczne jest też to, że można zmierzyć własne osiągnięcia. Rachunek wyników z reguły nie kłamie. Mam zakładkę na ekranie laptopa, dzięki której w każdej chwili mogę sprawdzić, ile wzrosła wycena banku od chwili, gdy przyszedłem

Ile?
– No, w tej chwili wskaźnik pokazuje 90 proc. Wszystkie instytucje, którymi zarządzałem – BH, PZU, mBank – zwiększyły swoją wartość i przyniosły sowite dywidendy akcjonariuszom.

Takie były czasy, że wszystko rosło.
– To prawda, że pogoda była sprzyjająca. Ale samo nie rosło.

Niedawno w „Wyborczej” drukowaliśmy tekst Nicka Hanauera, jednego z najbogatszych Amerykanów. Pisze, że nie był ani specjalnie zdolny, ani wyjątkowy, tylko po prostu miał szczęście.
– Też miałem. Powiedziałem ostatnio synowi, że jakby się takie kariery miały powtarzać, to znaczyłoby to, że coś jest źle ze światem.

Zajęliście wolne miejsca.
– Dosłownie. Gabinet w Banku Handlowym stał kilka miesięcy pusty. Jednak nie uważam, żeby kariery mojego pokolenia były przypadkowe. Trzeba spełniać określone warunki, przynajmniej minimalne.

Hanauer uważa, że sporo osób spełnia to minimum warunków, a jednak muszą stać przy drodze i sprzedawać jabłka. I że ludzie sukcesu powinni o tym pamiętać. Mam pretensję do pańskiego pokolenia, że jesteście tak strasznie z siebie zadowoleni. Skupieni na sobie. W kółko powtarzacie, że ta Polska tak fantastycznie wam się udała.
– Bo się udała.

Robiliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Zasuwaliśmy. Budowaliśmy wolny rynek, co wymagało zaciśnięcia zębów, pozbycia się tysiąca peerelowskich kompleksów. Polska ma wielki sukces, znakomite wskaźniki, jeden z nowocześniejszych sektorów bankowych w Europie. A teraz słyszę pretensje, że wszystko do bani. To irytujące.

W ogóle nie o to chodzi. Nikt rozsądny nie twierdzi, że wszystko do bani.
– Ale taka jest melodia. Zróbcie coś lepiej.

Rozmawiał Grzegorz Sroczyński.

Wywiad ukazał się na łamach „Dużego Formatu” – dodatku do „Gazety Wyborczej” (nr 164, wydanie z 16.07.2015 r.).

Zawrotna kariera abuzywności

Posted on

W jednym z ostatnich wydań, „Polityka” opublikowała wywiad z mecenas Barbarą Garlacz, reprezentującą „frankowiczów” w procesach sądowych przeciwko bankom. Pani mecenas z sympatią wypowiada się o kilku wydanych niedawno – korzystnych dla kredytobiorców – orzeczeniach sądowych. Jednocześnie pomija serię korzystnych dla banków wyroków, w tym dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach frankowych. Na podstawie kilku wyroków stwierdza, że kształtuje się „nowa linia orzecznicza”. Uznaje, że „jest dwoista i rozważania sądów są szerokie: od stwierdzenia nieważności czy nieistnienia takich umów od samego początku po stwierdzenie abuzywności konkretnych klauzul przeliczeniowych, czyli istnienia niedozwolonych zapisów odnośnie do przeliczania kursu waluty”.

Jak można wnioskować z wywiadu, preferowanym przez panią mecenas uzasadnieniem dla orzeczenia nieważności umów o kredyty frankowe (indeksowane i denominowane), jest uznanie ich za sprzeczne z Prawem bankowym. Domyślam się, ze chodzi o to, iż przed 2011 rokiem nie były expressis verbis wymienione w artykule 69 ustawy. Jak stwierdza, „biorąc pod uwagę (…) konstrukcję kredytu indeksowanego, bliżej jej do terminowej operacji finansowej niż kredytu”.

W przypadku, gdyby sąd miał obiekcje do takiej interpretacji, podpowiada unieważnienie z powodu zastosowania klauzul abuzywnych. Powołując się na jedno z orzeczeń stwierdza, iż „fakt, że bank ustalił swój kurs kupna w oparciu o zapisy abuzywne, spowodowało, że nie ma kursu po którym należałoby kwotę w złotówkach (…) zamienić na franki”. W konkluzji zaleca „nieschematyczne” spojrzenie i wzywa do „odwagi sądów, bo banki wbrew populistycznym tezom są przygotowane na najbardziej rygorystyczne orzeczenia”.

Pani mecenas nie wskazuje, że orzeczenia sądów stwierdzające nieważność umów kredytowych z powodu abuzywności ich postanowień (jakkolwiek to brzmi obco dla prawniczego ucha) są zjawiskiem zupełnie marginalnym i wyobcowanym. Z tego też względu media je ochoczo wychwytują i komentują. Właśnie z powodu ich niezwykłości i unikalności. Sąd Najwyższy, który już miał okazję orzekać w sprawach frankowych, nie skorzystał do tej pory z porady Pani mecenas, nie odpowiedział na wezwanie do odwagi i żadnego kredytu frankowego nie unieważnił.

Wywiad z panią mecenas jest jedną z wielu publikacji, jakie w ostatnich miesiącach ukazały się w mediach. Większość z nich prezentowała zdecydowanie antybankowe nastawienie, a autorami wielu z nich byli prawnicy reprezentujący frankowiczów w sporach z bankami. Bardzo mnie niepokoi, że podobnie skrajnie antybankowe i abstrahujące o linii orzeczniczej Sądu Najwyższego stanowisko przedstawili też publicznie Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK.

Od 2010 roku jestem prezesem zarządu mBanku. Bank ten w latach 2004–2008 aktywnie udzielał kredytów frankowych. W sumie w tym okresie udzielił około 7 mld CHF mieszkaniowych kredytów hipotecznych, finansując je zaciągniętymi zobowiązaniami zagranicznymi we frankach. Obecnie portfel ten wynosi 4,7 mld CHF czyli ponad 19 mld PLN. To niewątpliwie kwota na tyle duża, że uzasadnia moje zaangażowanie w publiczną dyskusję w tej sprawie.

Zacznę od „walutowości” kredytów. Kiedy w latach 2004–2008 były zawierane umowy o kredyty indeksowane i denominowane wszyscy świetnie wiedzieli, o co chodzi. W kraju nie było kapitału na finansowanie mieszkań, a odsetki dla złotówek były bardzo wysokie. Wiadomo było, że chodzi o zaciągnięcie kredytu możliwie najniżej oprocentowanego (a taką możliwość dawał frank szwajcarski, bo miał i nadal ma najniższy LIBOR) – tak, aby udział odsetek w ratach kapitałowo-odsetkowych był jak najmniejszy. To bowiem pozwalało przy danym poziomie dochodu kredytobiorcy zwiększyć udział wypłacanego kapitału i liczbę metrów kwadratowych kupowanego mieszkania. Nikomu nie przeszkadzało, że wypłata kredytu następuje w złotych. Wręcz przeciwnie. Tak było najlepiej dla kredytobiorcy, bo sprzedawca mieszkania oczekiwał zapłaty w złotych. Nikomu także nie przeszkadzało, że w umowie określona była sztywna, wynikająca z umowy nabycia mieszkania, kwota w złotych i wstępna w walucie z zaznaczeniem, że będzie określona ostatecznie w dniu uruchomienia kredytu według kursu z tego dnia. Mało tego. Nikt nie protestował, jeśli w związku z dość systematycznym spadkiem kursu CHF w latach 2004–2008 kolejne raty kapitałowo-odsetkowe, po przeliczeniu na złote, okazywały się coraz niższe. Mało komu wtedy przeszkadzało, że są przeliczane według tabeli banku. Nikt nie domagał się, aby unieważnić klauzulę indeksacyjną i za podstawę spłat przyjmować wypłacone złotówki. Kredytobiorcom bardzo to się podobało i wszystko świetnie rozumieli. Przestało się podobać od września 2008 roku, kiedy to rozpoczął się trwający do dzisiaj trend relatywnego osłabiania się złotego i relatywnego umacniania się franka. Wtedy okazało się, że podobno wielu kredytobiorców przestało rozumieć to, co świetnie rozumieli wcześniej. Zaczęło się poszukiwanie argumentów kwestionujących ważność umów oraz odwoływanie się, gdzieś od początków 2011 roku, do tak zwanych niedozwolonych klauzul umownych (abuzywnych).

Tak naprawdę nie chodzi zatem o konstrukcję umów indeksowanych i denominowanych, ani o bankowe tabele kursowe. Problem polega na tym, że frank, który kosztował 2,80 zł w 2004 roku, 2,60 zł w 2005 r., 2,40 zł z w 2006 r., 2,20 zł w 2007 r. i 2 zł w połowie 2008 r., dzisiaj kosztuje 4,10 zł. Jestem pewien, że gdyby za jakiś czas kurs ten wrócił do 2 zł wówczas okazałoby się, że wszystkie umowy indeksowane są jak najbardziej OK, wszyscy znowu wszystko rozumieją i nikt nie życzy sobie żadnego „odwalutowania”, zaś pożyczanie w złotówkach było „dla naiwnych”.

W latach 2004–2008, kiedy zawierane były umowy indeksowane i denominowane, przewidujące przeliczanie walut obcych według tabel kursowych ogłaszanych przez banki, nie było to uznawane za klauzulę niedozwoloną.
Nie sposób znaleźć jakiekolwiek publikacje czy wypowiedzi z tamtego czasu kwestionujące prawny charakter walutowych umów kredytowych, zarzucające im naruszanie interesów klienta. „Ucieczkę” w kierunku bardzo formalistycznie interpretowanej abuzywności prawnicy reprezentujący niektórych klientów podjęli dopiero na początku obecnej dekady, gdy zdali sobie sprawę, że pozywanie banków na bazie „nienależytego wykonywania” umów kredytowych jest w większości wypadków bezskuteczne.

W tamtym czasie banki działały więc w zgodzie z ówcześnie obowiązującym prawem i praktyką rynkową. Abuzywność określonych klauzul była uznawana przez sądy dopiero w trakcie trwania wieloletnich umów kredytowych. W pewnym sensie mamy zatem do czynienia z działaniem czy też interpretowaniem prawa wstecz. Po wejściu w życie przepisów o abuzywności klauzul kursowych, banki zaproponowały – w odniesieniu do wcześniej zawartych umów – podpisanie aneksów określających sposób ustalania kursów. Tylko nieliczni klienci przystąpili do tych aneksów. Niezależnie od tego, mają oni możliwość – i część z nich z tego korzysta – spłacać kredyt w walucie, w ten sposób uniezależniając się od kursów tabelowych. Kredytobiorcy mają więc instrumenty, by „uniezależnić się” od kursu bankowego. Fakt, że mimo tych instrumentów domagają się unieważnienia umów w oparciu o rzekomą dowolność banku przy ustalaniu tabeli kursowej, świadczy dobitnie, że mają na celu jedynie uchylenie się od swoich zobowiązań. Wbrew twierdzeniom mec. Garlacz, sądy w większości orzeczeń dostrzegają ten aspekt. Przyjmują, za wyrokiem Sądu Najwyższego z 2015 roku, że ideą dokonania w roku 2011 zmiany Prawa bankowego, było utrzymanie dotychczasowych kredytów indeksowanych i denominowanych z modyfikacjami wynikającymi z tej zmiany (na czele z wynikającym wprost z ustawy prawem klienta do spłaty w walucie). Orzeczenie Sądu Najwyższego z maja 2015 roku rozstrzygnęło kwestię klauzuli zmiennego oprocentowania w ten sposób, że jej kwestionowanie nie tylko nie prowadzi do nieważności umowy kredytowej, ale nawet nie daje podstaw do twierdzenia, że kredytobiorca może płacić oprocentowanie stałe z chwili udzielenia kredytu.

W końcowej konkluzji pani Barbara Garlacz wzywa sądy do „większej odwagi” i zapewnia o „przygotowaniu banków na najbardziej rygorystyczne rozwiązania”. Jak rozumiem to „najbardziej rygorystyczne rozwiązanie” – o dziwo, popierane także przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK – sprowadza się do tego, aby banki oddały kredytobiorcom dotychczas spłacone raty kapitałowo-odsetkowe ( domyślam się, że koniecznie z odsetkami ustawowymi) oraz umorzyły przyszłe zobowiązania według ich aktualnego stanu. Następnie, jak należy wnioskować, banki powinny próbować dochodzić zwrotu kwot z umów kredytowych według kursu franka z dnia udzielenia kredytu lub kwoty w złotych wówczas uruchamianej, pewnie bez żadnych odsetek, bo to przecież „terminowe operacje finansowe”. Spróbujmy ocenić, jaka jest w przybliżeniu skala tego problemu.

Wykazywana w bilansach banków kwota należności z tytułu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wynosiła na koniec września 163 mld PLN ( biorąc pod uwagę osłabienie złotego w ostatnich 2 miesiącach jest to dziś pewnie ponad 170 mld PLN). Odpowiada to około 9,5 proc. PKB (1790 mld PLN w 2015 roku) i stanowi – dla przykładu – niemal równowartość rocznego spożycia żywności w Polsce. Kredyty te mają być spłacane przez następne 20-25 lat, a więc w kwotach po około 8-10 mld PLN rocznie, co stanowi ok 1 proc. rocznych dochodów gospodarstw domowych (wynoszących obecnie 1 bln zł).

W mBanku oceniamy, że powszechne zastosowanie proponowanego „rygorystycznego rozwiązania” oznaczałoby dla banków konieczność zapłacenia/skreślenia z aktywów około 140-150 mld PLN. To mniej więcej styczniowa propozycja „prezydencka” razy dwa. Jeżeli skutki propozycji styczniowej były ocenione jako katastrofa finansowa, to proponowane „rozwiązanie rygorystyczne” byłoby superkatastrofą.

W pełni rozumiem, że pani mecenas nie patrzy na problem w ten sposób. Domyślam się, że wycenia zdolność banków z punktu widzenia kilkunastu czy kilkudziesięciu spraw, jakie przeciw nim prowadzi i uważa, że w razie prawomocnych wyroków zgodnych z jej linią, banki bez problemu wypłacą miliony czy dziesiątki milionów złotych jej i jej klientom. W sumie nawet rozumiem, że to sprytny pomysł na biznes. Ze swej strony muszę jednak ostrzegać przed makroekonomicznymi skutkami takiego podejścia i pokazywać, do czego ono doprowadzi, jeśli stanie się powszechne.

Wywiad z mec. Garlacz jest kolejnym przykładem jednostronnej antybankowej narracji i autopromocji zachęcającej klientów do niewykonywania umów i procesowania się z bankami. Nie tędy droga. Banki chcą być i będą blisko swoich klientów, zwłaszcza tych, którzy, zmagając się z realnymi problemami, będą z nimi współpracowali. Należy pamiętać, że podstawową powinnością banków jest ochrona powierzonych nam depozytów, a nie promocja redukcji długu naszych kredytobiorców, którym umożliwiliśmy realizowanie ich potrzeb mieszkaniowych, i których, według naszych ocen, stać na obsługę tego długu. W imię ochrony środków naszych deponentów będziemy się przeciwstawiali interpretacyjnej żonglerce przepisami w stosunku do najdłuższych umów, jakie funkcjonują na polskim rynku.

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku

Tekst w wersji skróconej ukazał się w tygodniku „Polityka” (pod tytułem „O nadużyciu abuzywności”).

Odpowiedź bankowca… czyli polemika z internautami

Posted on

Dziękuję wszystkim, którzy przeczytali mój artykuł „Odpowiedź bankowca”, zamieszczony w „Rzeczpospolitej” (30.05.2016 r.). Dziękuję także za liczne komentarze i wypowiedzi, jakie pojawiły się w internecie. Wiele z nich poruszało ważne kwestie ekonomiczne i prawne. Nie jestem w stanie odpowiedzieć indywidualnie wszystkim uczestnikom dyskusji. Dlatego skoncentruję się na kilku ważnych, powtarzających się zagadnieniach, a mianowicie:

 • twierdzeniu, że kredyty we frankach były kredytami złotowymi,
 • abuzywności klauzul zawartych w umowach kredytowych,
 • zdolności do przewidzenia przez bankowców przyszłości na wiele lat do przodu,
 • dochodowości kredytów frankowych.

O tym czy kredyty były złotowe czy waloryzowane

W licznych wypowiedziach można przeczytać, że „kwota kredytu w umowach >>waloryzowanych<< mBanku określona została jednoznacznie w złotych”, a zatem „są to umowy złotówkowe”. Przypomnę, że nazwa zawieranych z klientami umów to: „Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF”. Wyjaśniając – pojawiająca się w dokumentach kwota do wypłaty (czyli przelewu na konto sprzedającego) określona była w złotych, ale w tym samym paragrafie umowy informowano, że walutą waloryzacji jest CHF. Kredytobiorca widział też kwotę kredytu wyrażoną w CHF – z zastrzeżeniem, że w dniu jego uruchomienia, może się ona różnić (ze względu na różnice kursowe między dniem podpisania umowy a realizacją wypłaty). Takie rozwiązanie zastosowano po to, aby w dniu dokonywania przelewu z kredytu można było przekazać na konto sprzedającego dokładnie tyle, ile wynikało z umowy pomiędzy kredytobiorcą a sprzedającym nieruchomość. Gdyby zastosowano rozwiązanie odwrotne, to znaczy określono sztywną kwotę w CHF, to okazać by się mogło, że na skutek spadku kursu CHF, równowartość w złotych nie wystarcza do zapłacenia kwoty należnej sprzedawcy. Zastosowane w umowach rozwiązanie miało na celu uniknięcie sytuacji, w której kredytobiorca nie dysponowałby kwotą odpowiednią do wykonania swojego zobowiązania. Zgodnie z umową po kilku dniach od uruchomienia bank wysyłał kredytobiorcy załącznik do umowy z harmonogramem spłat kredytu, wyrażonym w CHF. Tak więc zobowiązanie kredytobiorcy określone zostało w walucie waloryzacji czyli w CHF.

O abuzywności klauzul

Kwestia stosowania przez banki klauzul uznanych za niedozwolone pojawia się w wielu wypowiedziach, najczęściej w takim kontekście: określona klauzula jest „niedozwolona (abuzywna), a zatem nielegalna; banki nadal ją stosujące prowadzą działalność niezgodną z prawem”. Zwracam uwagę na następujące aspekty:

 • podstawę prawną funkcjonowania tych umów określa zasada swobody umów – art. 353 (1) Kodeksu cywilnego w związku z art. 69 Prawa bankowego. Jest oczywistym, że kredyty te mieszczą się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowią jej możliwy wariant, a kwestia ich legalności nie budzi wątpliwości, co zostało jednoznacznie potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii było spójne i mimo wypowiedzi różnych „mniejszych” lub „większych” autorytetów kwestia sposobu traktowania, w tym ważności umów, powinna być pozostawiona systemowi sądowemu;
 • abuzywność, choć znana prawnikom „od zawsze”, jest na swój sposób nowym bohaterem narracji w sferze publicznej. Musimy jednak być bardziej powściągliwi w tej łatwości używania, a może nawet nadużywania tej instytucji w debacie, bo to może być demolujące dla stosunków umownych w wymiarze kulturowym;
 • orzeczenia sądowe dotyczące konkretnych, formułowanych bez złych intencji zapisów, zapadały w okresie trwania umów, w kilka lat po ich zawarciu;
 • można stosunkowo łatwo dostosować się do tych orzeczeń jeśli chodzi o nowe umowy;
 • jednocześnie zwróciłem uwagę na fakt, że aktualnym pozostaje pytanie co robić z klauzulami abuzywnymi w wieloletnich umowach? Czy jeśli zaoferujemy gotowość do zmiany tych klauzul na takie, które w świetle obecnego orzecznictwa będzie można uznać za w pełni zobiektywizowane i niezależne od banku, to czy kredytobiorcy zechcą podpisać takie aneksy? Nie ma też gwarancji, że za parę lat na kanwie innych, nieprzewidywanych obecnie problemów, również te nowe klauzule nie zostaną uznane za abuzywne;
 • uznanie klauzuli za abuzywną nie przesądza, że określone kwoty czy inne korzyści finansowe pobrane na podstawie tych klauzul były nieuzasadnione czy też, że wykonywanie danej klauzuli było niewłaściwe lub naruszało interesy konkretnego konsumenta. W takim też kierunku idzie orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak chociażby w wyroku z zeszłego roku w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko mBankowi. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonuje tzw. kontroli abstrakcyjnej, a więc bada tylko czy dana klauzula mogłaby potencjalnie naruszać interesy konsumenta w oderwaniu jednak od rzeczywistego jej wykonywania;
 • na marginesie – warto pamiętać, że często za abuzywny zostaje uznany fragment czy nawet jedno słowo w danej klauzuli, ale nie jest negowana istota postanowienia.

O zdolności przewidzenia przyszłości

Wraca jak bumerang zarzut, że banki powinny przewidzieć kryzys gospodarczy i napięcia polityczne, jakie wystąpiły w latach 2009–2015, a w konsekwencji – będący ich skutkiem wzrost kursu franka. Odpowiadam raz jeszcze: to było, jest i będzie niemożliwe. Nie wiemy co wydarzy się jutro, za rok czy za 10 lat. Czy nastąpi Brexit? Może tak, może nie. Prognozy są różne. Bukmacherzy przyjmują zakłady. Czy rozpadnie się strefa euro? Różnie ludzie mówią. Czy rozpad strefy miałby wpływ na naszą gospodarkę, kurs złotego, inflację i stopy procentowe? Na pewno ogromny. Ale czy to znaczy, że mamy dziś dostosowywać nasze działania do takiego scenariusza? Oczywiście nie. Działamy według takich realiów, jakie są. Oczywiście sporządzamy wiele prognoz. Nigdy nie przewidują one jednak fundamentalnych zmian aktualnych warunków (kryzysów, wojen itp.). I tak było przed 10 laty. Też były jakieś realia, były ówczesne prognozy i zgodnie z nimi postępowano. Pewnie gdyby nabywcy mieszkań z lat 2007–2008 „dobrze prognozowali” i przewidzieli, że ceny nieruchomości obniżą się istotnie w następnych latach, to raczej wstrzymaliby się z zakupem na kilka lat. Nie zrobili tego, bo działali zgodnie z ówczesnym trendem i trudno za to kogokolwiek winić.

O dochodowości kredytów frankowych

W kilku wypowiedziach poruszone zostały różne aspekty dochodowości kredytów frankowych. Najdalej idący internauta upiera się przy poglądzie, że banki mogły zarobić na umocnieniu franka, bo „jeśliby miały otwartą pozycję to mogłyby ją bez problemu zamknąć w każdej chwili i przeliczyć na złote”. Odpowiem tak. Jeśli da mi Pan zapewnienie, uwiarygodnione gwarancją bankową, że na przykład dolar umocni się względem złotego to pewnie zaryzykuję sprzedaż złotych i kupno dolarów. Ale takich gwarancji nikt nie udzieli. A same zapewnienia mają ograniczoną wartość. Dlatego banki, chroniąc depozyty swoich klientów, utrzymują zrównoważone pozycje walutowe i raczej nie spekulują na kursach walutowych. Kiedy po jakimś czasie wiemy co się wydarzyło, możemy mówić, że lepiej było zrobić to czy tamto. Ale przyszłości nie znamy. Powtarzam, co by powiedzieli właściciele lokat, gdyby jakiś bank im oznajmił, że wypłaci im tylko część pieniędzy, bo resztę stracił, gdyż źle obstawił przyszłe zmiany kursów walut?

W jednym z komentarzy zwrócono uwagę, że aprecjacja franka była dla banków korzystna, gdyż pobierają odsetki od większego w przeliczeniu na złote salda. To prawda, tylko że ze względu na utrzymywanie zrównoważonej pozycji walutowej płacimy odsetki również od zwiększonego salda.

W kolejnej wypowiedzi stwierdza się, że może właśnie dlatego nie zarabiamy na tych kredytach, bo za dużo płacimy „mamusi” za finansowanie we frankach (według internauty „po koszcie efektywnym 10 proc. rocznie”). Nie wiem skąd internauta wziął tę liczbę. mBank podaje w raportach rocznych dość szczegółowe informacje. Na przykład w raporcie za 2015 r. można przeczytać, że marża od frankowych pożyczek podporządkowanych głównemu akcjonariuszowi wynosiła od 1,2 do 2,2 proc., a nie 10 proc. Można też znaleźć informację, że oprocentowanie wyemitowanych przez mBank i sprzedanych w trybie rynkowym obligacji we frankach szwajcarskich wynosi 2,5 proc., a zatem efektywnie jest wyższe niż finansowanie z Commerzbanku.

Jedna z internautek, stwierdza, że banki na „samym oszukiwaniu” na spreadach zarabiają rocznie 300 mln złotych. Sądzę, że to dość dobre oszacowanie, przynajmniej jeśli chodzi o skalę. Ile to jest dokładnie też nie wiem, może 200, może 350, gdyż takie dane nie są publikowane. Załóżmy, że 300, jak twierdzi Pani Edyta. Oznacza to, że jeśli zrelacjonujemy ten dochód do wielkości portfela kredytów frankowych wszystkich banków wynoszącego, w przeliczeniu na złote około 140 mld PLN, to otrzymujemy roczną marżę kursową około 0,2 proc., a więc tyle, ile podałem w swoim artykule.  Kwestią sporną pozostaje to, czy banki mają prawo czerpać korzyści ze spreadów. Moim zdaniem mają i robią to legalnie.

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku

Odpowiedź bankowca

Posted on

W dyskusji na temat kredytów hipotecznych w walucie regularnie pojawiają się argumenty mające z faktami niewiele wspólnego. W dużej mierze ich autorstwo przypisywać można panu Maciejowi Pawlickiemu, który w wywiadach określa się mianem „ofiary pułapki na franka”. Uważam, że kilka poruszonych przez Pana Pawlickiego kwestii wymaga odpowiedzi ze strony środowiska bankowego, by opinia publiczna miała szansę zapoznać się z punktem widzenia drugiej strony.

Rozumiem, że wielu klientów frankowych – szczególnie tych, którzy zaciągnęli zobowiązanie w latach 2007–2008 – może mieć poczucie przegranej i w sposób całkiem zgodny z ludzką naturą wini za to tych, którzy im zaciągnięcie takiego kredytu doradzali i go udzielali. Trzeba więc przypomnieć, skąd wzięło się zainteresowanie kredytami w szwajcarskiej walucie. Przede wszystkim na skutek wyraźnie niższej stopy procentowej na franku, ta sama kwota pożyczanego kapitału dawała znacznie niższą ratę miesięczną, a przy takiej samej racie co w złotych, możliwość kupienia większego mieszkania. Sądzę także, że dla sporej grupy kredytobiorców ważnym motywem wyboru franka jako waluty zobowiązania była nadzieja (wyrażana także przez polityków, ekonomistów i media) na jego dalszą deprecjację i związany z tym spadek wartości ekwiwalentu złotowego. Fatalny splot okoliczności, na które nie mieli wpływu i nie mogli ich przewidzieć ani kredytobiorcy, ani polskie banki, spowodował radykalną zmianę sytuacji.

Dlaczego frank się wzmocnił?

Upadek Lehman Brothers, kryzys bankowy w USA i niektórych krajach europejskich, spowolnienie gospodarcze, kryzys grecki i kłopoty krajów południa Europy, wzrost napięć politycznych (Bliski Wschód, Ukraina) i wreszcie rosyjskie sankcje przyczyniły się do kłopotów. Osłabiły napływ kapitału do krajów emerging markets, w tym Polski, wzmocniły – do „bezpiecznych przystani” takich jak dolar i właśnie frank. Złoty istotnie się osłabił w stosunku do głównych walut, natomiast frank bardzo się wzmocnił. To oczywiste, że działające w Polsce banki nie miały na te zdarzenia żadnego wpływu i w żaden sposób nie mogły ich przewidzieć – wbrew opiniom, że celowo wpędzaliśmy klientów w przyszłe kłopoty. Problemy kredytobiorcy to ostatnia rzecz, jakiej mógłby chcieć bank, a potencjalne kłopoty dużej części kredytobiorców, to dla każdego banku wielki problem.

Adwersarze banków twierdzą, że w latach 2005–2008 sprzedawcy kredytów hipotecznych i eksperci zapewniali, że kurs franka nie wzrośnie lub wzrośnie nieznacznie. Nie wiem kto, komu i na jakiej podstawie tak mówił. W rekomendacji S wydanej przez KNF było tylko zalecenie, aby bank udzielając kredytu w walutach obcych analizował zdolność kredytową przy założeniu, że stopa procentowa dla kredytu walutowego jest równa stopie dla kredytu złotowego, a kapitał kredytu jest większy o 20 proc. Nadzór zalecał też przeprowadzanie symulacji na wypadek spadku kursu złotego w stosunku do poszczególnych walut obcych o 30 proc. Wymuszało to stosowanie dodatkowych buforów bezpieczeństwa w momencie udzielania kredytu, dzięki czemu zresztą jakość kredytów frankowych pozostaje bardzo dobra pomimo tak znacznego wzrostu kursu. Nie było to natomiast żadną prognozą.

Dostępne były fachowe poradniki wskazujące na ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań walutowych. Przykładowo w „Informatorze Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego dla kredytobiorców” zatytułowanym „Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe” napisano m.in.: „Podejmując decyzje o zaciągnięciu kredytu walutowego, należy pamiętać, że projekcja przyszłych wartości stopy procentowej i kształtowania się kursów walutowych oparta jest o dane z przeszłości. (…) Nie oczekujmy, że doradca kredytowy czy pracownik banku wiążąco przedstawi symulacje obciążenia kredytowego w przyszłości, z uwzględnieniem zmian kursu i oprocentowania. Odpowiedzialność za decyzję i ryzyko kredytu ponosi kredytobiorca”.

Również banki, a przynajmniej mBank, wymagały od kredytobiorców oświadczeń takich jak to nasze, w którym padają następujące słowa: „Pracownik banku przedstawił mi w pierwszej kolejności ofertę kredytu hipotecznego w polskim złotym. Po zapoznaniu się z tą ofertą zdecydowałem, iż dokonuję wyboru oferty kredytu denominowanego w walucie obcej mając pełną świadomość ryzyka związanego z tym produktem”.

Czy ktoś manipulował WIBOR-em?

Wśród argumentów, czy mówiąc wprost – oskarżeń – podnoszonych przez pana Pawlickiego pojawia się też to, że w 2008 roku, kiedy kurs franka był najniższy, dochodziło do sztucznego zawyżania stawki WIBOR, decydującej o koszcie kredytu w złotych. Przez to kredyt w złotych był drogi, a biedniejsi ludzie musieli brać kredyty we frankach. Z kontekstu można wnioskować, że to działające w Polsce banki były winne „sztucznemu zawyżaniu stawki WIBOR”. Prawda jest inna, a wyjaśnienie niezwykle proste: zmiany WIBOR-u nie były „sztucznym zawyżaniem” lecz zwykłym podążaniem za ruchami NBP, który podniósł stopę referencyjną z 5 proc. w grudniu 2007 r. do 6 proc. w lipcu 2008 r. (w tym czasie 3-mies. WIBOR wzrósł z 5,7 proc. w końcu 2007 r. do 6,6 proc. w połowie 2008 r.). Można to łatwo sprawdzić.

Ile mieszkań oddajesz bankowi?

Kolejny argument dotyczy relacji pomiędzy łączną kwotą, jaką kredytobiorca ma spłacić bankowi, a kwotą kapitału wypłaconego w momencie początkowym. Według Pawlickiego ludzie nie zdawali sobie sprawy, że zaciągnięcie kredytu oznacza konieczność oddania dwu-, trzy- lub czterokrotności wartości mieszkania. Przypomnę więc, że istotą oprocentowanego kredytu jest to, że kredytobiorca spłaca nominalnie większą kwotę niż oryginalnie otrzymał. To, o ile jest to więcej, zależy od długości okresu kredytowania, stopy procentowej, oraz w przypadku kredytu walutowego, od kursu tej waluty. Nie są konieczne negatywne zmiany kursowe, aby suma spłat dwu-, a nawet trzykrotnie przewyższała kwotę wypłaconego kapitału.

Przykładowo jeśli zaciągniemy kredyt na 30 lat przy stopie 5,3 proc., to skumulowane odsetki będą stanowiły równowartość wypłaconego kapitału, a zatem zgodzimy się na „oddanie bankowi dwukrotności wartości mieszkania”. A jeśli stopa procentowa wzrosłaby do 13 proc., kwota odsetek byłaby trzykrotnie wyższa niż kapitał. Czyli oddalibyśmy „czterokrotność”. Przypomnę, że 15 lat temu mieliśmy w Polsce jeszcze wyższe stopy. Czy to się może powtórzyć? Dzisiaj wydaje się to mało prawdopodobne. Ale na świecie różnie bywało… Gdyby na przykład oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło z obecnych około 4 proc. do około 8 proc. (taki poziom stóp znamy z historii) to płacone raty miesięczne podskoczyłyby o ponad połowę. Co wtedy powiedzieliby „złotówkowicze”? Że zostali oszukani i niech banki same pokryją skutki wzrostu stóp?

Kredyt we frankach czyli nielegalny?

Następne, w gruncie rzeczy kluczowe oskarżenie, to stwierdzenie, że walutowe kredyty hipoteczne są toksycznymi instrumentami pochodnymi. Niektórzy uważają też, że żadnej waluty w ramach kredytu nie otrzymali. Stąd już prosta droga do innego stwierdzenia, że tego typu kredyty od początku były nielegalne, bo nikt ich w prawie nie zapisał.

Przede wszystkim wyjaśnijmy, że o legalności prowadzonej działalności nie decyduje to, że jest ona opisana w ustawach i nimi wyraźnie dopuszczona, ale to, że nie jest zabroniona. Jeżeli regulator chce czegoś zabronić lub ograniczyć krąg podmiotów, którym wolno daną działalność wykonywać, to wprowadza stosowne zakazy lub koncesje. W dzisiejszych czasach, kiedy rozwój technologiczny znacznie wyprzedza działalność legislacyjną, zastosowanie ogólnej formuły, że legalnie możemy robić tylko to, na co jednoznacznie pozwolono w ustawach, stawiałoby nas poza cywilizowanym światem. Fakt, że legislatorzy nie opisali w ustawach przelewów na numer telefonu, nie oznacza, że można uznać te przelewy za nielegalne.

Kredyty wypłacane w złotych i zawierające klauzulę waloryzacyjną opartą o kurs wybranej waluty obcej to nic nowego, stosowane były w obrocie gospodarczym na długo zanim zaczęto udzielać kredytów frankowych. Podstawą prawną ich funkcjonowania jest zasada swobody umów określona w kodeksie cywilnym.

Istotą kredytów z klauzulą waloryzacyjną jest to, że są one wypłacane w złotych. Wynika to najczęściej z natury transakcji zawieranej między kredytobiorcą a jego kontrahentem. W przypadku nieruchomości mieszkaniowych sprzedawca zawsze chciał otrzymać zapłatę w złotych. Zasadą jest też, że kredyty hipoteczne udzielane są w formie bezgotówkowej, a zatem kredytobiorcy nie dostają ani waluty, ani złotych polskich na swój rachunek, lecz składają dyspozycję przelewu do sprzedającego (całej lub prawie całej kwoty kredytu).

Abuzywność unieważnia zawarte umowy?

Kilka słów o świeżo w Polsce odkrytym i poszukującym swojej interpretacji fenomenie abuzywności. Można powiedzieć, że cała argumentacja o „odwalutowaniu” próbuje bazować na paru orzeczeniach Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznających za niedozwolone zawarte w umowach kredytowych tzw. klauzule spreadowe. Przewidują one, że wypłata kredytów dokonywana będzie według kursu kupna waluty określonego w tabeli kursowej danego banku, a spłata według ogłaszanych w tych tabelach kursów sprzedaży. Głównym zarzutem było to, że tak ustalane kursy zależą wyłącznie od jednej strony umowy, która ma możliwość ustawiania ich w sposób dla siebie korzystny.

Należy przypomnieć, że stosowanie w umowach kredytowych kursów walut z tabeli ogłaszanej przez banki ma długą historię, znacznie wyprzedzającą lata 2000. Faktem jest, że wtedy nie było tak restrykcyjnych przepisów o ochronie konsumentów, a wyobraźnia bankowych decydentów nie przewidziała skali restrykcji, jakie po latach nastąpiły.

Pan Pawlicki uważa kredyty w walucie za nielegalne, a wprowadzenie tzw. ustawy antyspreadowej (dającej możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie) za próbę „niezdarnej legalizacji”. Na tej podstawie pozwolę sobie stwierdzić, że dziś mamy do czynienia z postulatami „niezdarnej delegalizacji” rozwiązań zawartych w wieloletnich umowach cywilno-prawnych. Orzeczenia o abuzywności idące w tysiące sztuk dotyczą bowiem bardzo różnej materii prawnej i ekonomicznej. Przytłaczająca ich większość dotyczy na bieżąco zawieranych, krótkoterminowych umów handlowych. Na przykład, że w umowie sprzedaży butów przez internet, przez firmę X niedopuszczalna jest klauzula ograniczająca termin zwrotu towaru. W tego typu przypadku wycofanie klauzul uznanych za niedozwolone jest stosunkowo proste. Wystarczy w zawieranych od jutra umowach te klauzule zmienić, być może uwzględnić reklamacje pewnej liczby klientów i biznes toczy się dalej bez „wiszącego” ryzyka, że wszystkie istniejące umowy obciążone są wadami.

Materia kredytów hipotecznych jest kompletnie inna. Dotyczy wielkiej liczby umów zawartych na 25-40 lat, o łącznej wartości stanowiącej około 10 proc. PKB. Uznanie stosowania „własnych tabel kursowych” za niedozwoloną praktykę stwarza poważny prawny i praktyczny problem, w szczególności dotyczący rozliczeń sprzed wejścia w życie ustawy antyspreadowej. Nie jest to jednak równoznaczne ze zmianą charakteru umowy, w tym likwidacją klauzuli indeksującej do CHF, która jako taka nigdy nie została uznana za niedozwoloną.

Na kredytach we frankach banki zbiły kokosy?

W dyskusji o kredytach walutowych nie sposób pominąć kwestii korzyści i kosztów banków związanych z kredytami frankowymi. Jak wiadomo, mBank w latach 2005–2008 należał do grupy banków najbardziej aktywnych w udzielaniu tych kredytów. Obecnie wartość frankowych kredytów hipotecznych, finansowanych średnio- lub długoterminowymi kredytami i pożyczkami zagranicznymi, wynosi 5 mld franków. Niestety, nigdy nie były to aktywa szczególnie dochodowe. Biorąc pod uwagę koszt pozyskania ich finansowania, generują ekonomiczną stratę.

Co więcej, banki nic nie zyskały na aprecjacji franka. Wynika to z prostego faktu, że zobowiązane są – dla zapewnienia wypłacalności – do utrzymywania zrównoważonej pozycji walutowej. Jesteśmy depozytariuszami oszczędności Polaków. Nie wolno nam podejmować spekulacji na kursach walutowych, bo gdybyśmy źle obstawili, to nie mielibyśmy z czego zwrócić wpłaconych oszczędności. Dlatego walutowe kredyty hipoteczne finansowaliśmy zaciąganymi kredytami w tych walutach bądź zawieraliśmy transakcje zabezpieczające, powodujące takie same zmiany aktywów i pasywów w razie zmian kursowych, przede wszystkim po to, aby posiadane aktywa zawsze wystarczały na pokrycie zgromadzonych oszczędności. W przypadku mBanku źródłem finansowania kredytów frankowych niemal w 100 proc. były pożyczki i kredyty zagraniczne. To oznacza, że wskutek aprecjacji franka o mniej więcej tyle samo wzrosła przeliczona na złote równowartość udzielonych kredytów frankowych oraz zobowiązań banku z tytułu zaciągniętego finansowania.

Rabunek czy napad?

Na czym więc zarabiają banki, jeśli nie na spekulacji walutowej? Jedynie na marżach i prowizjach. A te w przypadku kredytów frankowych imponujące nie były i nie są. Relatywnie wysoki stał się natomiast koszt utrzymywania zrównoważonej pozycji walutowej. W sumie od lat ekonomiczny wynik na portfelu frankowym jest u nas ujemny.

Spready walutowe nie zmieniły tego w istotny sposób. Trzeba pamiętać, że spread wynoszący 3 proc. pobierany od przykładowo jednej trzydziestej kapitału początkowego zwiększy średnią marżę w całym okresie funkcjonowania kredytu o około 0,2 punktu procentowego. Trudno nazwać to rabunkiem.

Rabunkiem natomiast trzeba by nazwać ustawowe zmuszenie banków do „odwalutowania”, gdyż to oznaczałoby dla nich wielkie, niczym nieusprawiedliwione straty. Można powiedzieć, że różnica pomiędzy ustawowym „odwalutowaniem”, a gigantycznym napadem na banki polegałaby jedynie na formie, a nie istocie skutków.

Z tego powodu kwestia „odwalutowania” na skalę masową znajduje się moim zdaniem poza obszarem rozwiązań, jakie mogłyby zostać uznane za kompromis przez banki, ich właścicieli, a przede wszystkim deponentów, którzy zostaliby narażeni na utratę części swoich oszczędności.

Czym innym są rozwiązania wychodzące naprzeciw problemom konkretnych kredytobiorców, którzy z różnych powodów znaleźli się w kłopotach. Banki wciąż oferują rozwiązania pomocowe, które pozwoliły wielu kredytobiorcom utrzymać poziom bieżących spłat na akceptowalnym poziomie. Wpłaciły też poważne kwoty na specjalny fundusz powołany ustawą. Niezależnie od tego staramy się życzliwie podchodzić do indywidualnych, specyficznych przypadków.

W pełni zgadzam się z apelem pana Macieja Pawlickiego, że nie musimy być wobec siebie jak Tutsi i Hutu, że powinniśmy wrócić do zasad wzajemnego szacunku i słuchania się nawzajem oraz znaleźć porozumienie. Pole tego porozumienia moim zdaniem istnieje. Jego fundamentem powinna być jednak uczciwa analiza faktów.

Osobiście uważam, że droga poszukiwania możliwego kompromisu musi mieć oparcie w uznaniu dyscypliny płatniczej kredytobiorców i nietworzeniu precedensu powszechnej redukcji zadłużenia klientów. Przyjęcie takiego precedensu miałoby demolujące, długookresowe skutki dla dyscypliny zobowiązań w Polsce – zwłaszcza, że kredyty frankowe są dobrze obsługiwane i dotyczą statystycznie zasobniejszej części społeczeństwa. Natomiast aktywna pomoc ze strony banków w łagodzeniu skutków zmienności kursu szwajcarskiej waluty i wyrównywania skali bieżących obciążeń wydaje mi się zasadna i prawdopodobnie możliwa do ustalenia ze środowiskiem bankowym.

Sądzę, że może nią być możliwość stabilizacji (na określone terminy) obciążeń wynikających ze spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, a także spreadów pobranych przed 26 sierpnia 2011 r. (od kiedy klient może spłacać kredyt w walucie). Punktem wyjścia do kalkulacji tych spreadów mogłyby być spready zastosowane przez bank w momencie uruchamiania kredytu, oraz te, które banki zadeklarowały w ramach tzw. sześciopaku (czyli rozwiązania pomocowego wdrożonego przez środowisko bankowe). Mogłoby to na przykład polegać na zwrocie „nadwyżki” spreadów tym klientom, którzy podpiszą z bankami aneksy do umów wprowadzające nowe „nieabuzywne” klauzule walutowe.

Jesteśmy gotowi dyskutować o ekonomicznej i społecznej zasadności wprowadzania kolejnych rozwiązań pomocowych. Rozwiązań niezagrażających interesom naszych deponentów. Rozwiązań mogących pomóc rodzinom spłacającym z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem kredyty na mieszkania, w których żyją.

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku

Tekst ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Wystąpienie na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych

Posted on

Wystąpienie Cezarego Stypułkowskiego na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP w dniu 09.02.2016 r.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie, Komisjo, Szanowni Państwo, nazywam się Cezary Stypułkowski i jestem prezesem zarządu mBanku S.A.

Zainteresowanie zmianami cen produktów i usług bankowych ze strony członków Komisji oraz opinii publicznej jest zrozumiałe.

Na wstępie chcę państwa zapewnić, że wprowadzenie tzw. podatku bankowego nie było podstawą do zmiany warunków świadczenia usług finansowych mBanku w stosunku do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ceny produktów i usług bankowych oferowanych przez banki w Polsce są wypadkową kilku współzależnych czynników, o których będę mówił za chwilę.

Pragnę podkreślić, że mBank generuje jedne z najniższych marż odsetkowych i prowizyjnych na polskim rynku. Marża odsetkowa to w uproszczeniu relacja wyniku odsetkowego banku do jego średnich aktywów – przede wszystkim kredytów dla klientów, a marża prowizyjna to relacja wyniku banku z tytułu opłat i prowizji do tych samych aktywów (kredytów).

mBank od 2001 roku, gdy wprowadził tzw. „konto za 0”, był pionierem i pozostaje liderem nisko kosztowej bankowości w Polsce. Znaczną część naszej dystrybucji opieramy o kanały zdalne takie jak internet, infolinia czy aplikacja mobilna. Niskie marże w mBanku równoważymy jednymi z najniższych w sektorze kosztów w relacji do aktywów, a także niskimi poziomami strat z tytułu niespłacanych kredytów.

Na przestrzeni ostatnich lat sektor bankowy w Polsce i na świecie zmienił się istotnie w wyniku m.in. postępu technologicznego, zmian w upodobaniach klientów, a także w następstwie kryzysu finansowego oraz zaostrzenia otoczenia regulacyjnego.

Należy pamiętać, że wszystkie te zmiany – jakkolwiek głęboko ingerujące w modele biznesowe banków – nie podważają uniwersalnych prawideł, według których instytucje te muszą funkcjonować.

W pewnym skrócie…

Zarządy banków od zawsze i nieprzerwanie ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za zabezpieczenie zwrotu powierzonych im depozytów oraz utrzymanie kapitałów własnych na bezpiecznym a jednocześnie umożliwiającym wspieranie wzrostu gospodarczego poziomie.

Z tych właśnie perspektyw (bezpieczeństwa depozytów i poziomu kapitałów) powinniśmy również podchodzić do analizy zmian taryf bankowych.

Pierwsza perspektywa – kapitał i jego koszt.

Banki dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa a także rozwoju akcji kredytowej są zobowiązane prawem do utrzymywania odpowiednio wysokiego zabezpieczenia kapitałowego.

Źródłami kapitału są dla banków pieniądze otrzymane od akcjonariuszy ale przede wszystkim zyski, jakie generują w wyniku prowadzonej działalności. Trzeba pamiętać, że kapitał powierzony bankom jak każdy kapitał ma swój koszt.

Druga perspektywa – długoterminowe finansowanie i jego koszt.

Banki są zobowiązane do zwrotu powierzonych im środków pieniężnych na każde żądanie klienta bez względu na to czy są one zdeponowane na lokacie czy rachunku bieżącym. Co więcej, kredyty udzielane przez banki mają z reguły znacznie dłuższy termin zapadalności niż środki w nich zdeponowane.

Zdolność banków do skutecznego kredytowania gospodarki jest więc powiązana z ich umiejętnością zabezpieczenia długoterminowych źródeł finansowania takich jak np. emisje obligacji na rynkach krajowych i międzynarodowych. Dostęp do takiego finansowania nie jest w żaden sposób bankom gwarantowany, a jego koszt podlega istotnym wahaniom.

Po trzecie – ryzyko niespłacalności kredytów i jego koszt.

Kredyty udzielane klientom przez banki są obarczone ryzykiem niespłacenia. Kredyty niespłacone obniżają kapitały banków i ich zdolność do zwiększania akcji kredytowej.

Mechanizmy kontroli ryzyka w bankach pozwalają na istotną redukcję ryzyka niespłacenia udzielonych kredytów, ale nie eliminują go. Dodatkowym mechanizmem kompensującym ryzyko niespłacenia kredytu jest więc jego cena.

Po czwarte – koszty ogólnej działalności, udzielanie kredytów czy przyjmowanie depozytów oraz późniejsze ich administrowanie generuje koszty operacyjne dla banków.

W konsekwencji cena produktu bankowego musi z pewną nadwyżką pokrywać:

 • koszt kapitału banku,
 • koszty zabezpieczenia przez bank stabilnych źródeł finansowania,
 • koszt ryzyka niespłacenia niektórych z kredytów,
 • koszty ogólnego funkcjonowania banku, takie jak koszty wynagrodzeń, systemów informatycznych i kontroli ryzyka, koszty placówek, koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy też koszty ochrony klientów przed cyberatakami.

Pozwolą Państwo, że krótko opiszę ewolucję tych czterech wcześniej wymienionych przeze mnie parametrów kształtowania cen w przypadku mBanku.

Kapitał i jego koszt

Na przestrzeni ostatnich trzech lat Grupa mBanku zwiększyła swoje kapitały z 10,2 miliarda złotych do 12,2 miliarda złotych dzięki zatrzymaniu istotnej części zysków z prowadzonej działalności z przeznaczeniem na wzrost biznesu. W rezultacie wartość kredytów udzielonych klientom indywidualnym i firmom przez mBank wzrosła w tym czasie z 70,6 miliarda złotych do 81,4 miliarda złotych.

Zdolność pozyskiwania kapitału od inwestorów czy to na potrzeby dalszego zwiększenia akcji kredytowej czy dla poprawienia bezpieczeństwa deponentów jest kluczowa w długoterminowej perspektywie banku.

Trwała zdolność banku do generowania zwrotów powyżej kosztów kapitału z reguły zapewnia mu dostęp do nowych środków z rynku na korzystniejszych warunkach.

Obecnie koszt kapitału dla mBanku szacowany jest przez analityków rynku w przedziale od 8,5% do 10,5% i w zasadzie nie odbiega od poziomów, jakie notowaliśmy na początku ubiegłego roku.

Zwrot na kapitale mBanku wyniósł w zeszłym roku 11,8% w porównaniu do 13,1% w roku 2014. Pogorszenie się zwrotu na kapitale mBanku jest pochodną zmian regulacyjnych oraz dodatkowych obciążeń i wypłat na pokrycie strat w systemie banków spółdzielczych i SKOK-ów. Tylko w związku z tym drugim tytułem mBank zaksięgował prawie 207 milionów złotych dodatkowych kosztów.

Należy oczekiwać, że zwrot na kapitale mBanku w bieżącym roku będzie istotnie niższy niż w 2015 roku z uwagi m.in. na rosnące koszty finansowania na rynkach długu czy utrzymujący się niski poziom stóp procentowych.

Jednocześnie pogarszający się poziom i perspektywa ratingu dla Polski i polskich banków oraz ryzyko kosztownej konwersji kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim najprawdopodobniej podniesie średni koszt kapitału dla mBanku.

Długoterminowe finansowanie i jego koszt

Jak już mówiłem, kredyty udzielane przez banki mają z reguły dłuższy termin zapadalności od depozytów, które są im powierzane przez klientów. Nie inaczej jest w przypadku mBanku. Dla przykładu średnia długość kredytów hipotecznych w mBanku, w Polsce to 20 lat. Z kolei średnia długość depozytu w mBanku to około 8 miesięcy.

Udzielając dziś kredytu, który klient spłaci w roku 2036, musimy brać więc pod uwagę, że koszty jego finansowania będą podlegać istotnym wahaniom, a my nie mamy możliwości dostosowania marży na tym kredycie.

mBank dąży do tego, aby finansowanie jakie pozyskujemy było możliwie jak najdłuższe, co zmniejsza ryzyko naszej działalności i poprawia naszą zdolność do udzielania nowych kredytów hipotecznych. Między innymi dlatego kilka lat temu mBank podjął strategiczną decyzję rozszerzenia działalności mBanku Hipotecznego o emisję listów zastawnych w oparciu o kredyty hipoteczne co w istotnym stopniu przyczyniło się do wydłużenia profilu czasowego pozyskiwanych funduszy i poprawy bezpieczeństwa banku.

Dalsza poprawa prawnych uwarunkowań dla emisji listów zastawnych oraz wyjęcie tych instrumentów z zakresu stosowania podatku bankowego przyczyniłaby się w znaczącym stopniu do obniżenia kosztów finansowania polskich banków oraz obniżyło koszty kredytów hipotecznych dla klientów.

mBank jest aktywnym emitentem obligacji na rynkach międzynarodowych. W ostatnich latach wyemitowaliśmy długoterminowe obligacje na łączną kwotę 1,5 miliarda euro i 200 milionów franków szwajcarskich. Oprocentowanie tych obligacji wynosi od 2% do 2,75% w skali roku. To w wielu przypadkach więcej niż otrzymujemy od klientów z tytułu odsetek od kredytów hipotecznych. Niestety, na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, koszty takiego finansowania dla mBanku podobnie jak dla RP istotnie wzrosły.

Dziś emisja nowych obligacji na rynkach międzynarodowych kosztowałaby nas dodatkowo od 1 do 1,5 punktu procentowego rocznie, a pogarszające się oceny perspektyw dla Polski oraz polskich banków stopniowo odcinają nas od dostępu do międzynarodowych rynków długu.

Ryzyko niespłacalności kredytów i jego koszt

W wyniku niekorzystnych zdarzeń losowych, dekoniunktury gospodarczej lub, co się zdarza bardzo rzadko, złej intencji czy oszustwa, część portfela kredytowego banków nigdy nie jest spłacana, co generuje dla nich straty.

mBank bardzo ostrożnie zarządza portfelem swoich kredytów, co przekłada się na ich bardzo dobrą spłacalność. W ubiegłym roku straty z tytułu odpisów na złe kredyty wyniosły około 0,5% całego naszego portfela. Niewielki poziom niespłacanych kredytów jest w dużym stopniu powiązany z niskimi marżami kredytowymi w mBanku.

Z satysfakcją obserwuję również, że zwłaszcza portfel kredytów hipotecznych mBanku charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem spłacalności, który pomimo perturbacji na rynkach, a w szczególności wahań kursu franka, nie uległ istotnym zmianom.

Koszty ogólnej działalności

mBank należy do najbardziej efektywnych kosztowo instytucji finansowych na rynku. Pozwala nam to oferować klientom produkty o atrakcyjnym oprocentowaniu i poziomie opłat i prowizji.

W ubiegłym roku koszty działalności mBanku wzrosły aż o 284 miliony złotych. Nastąpiło to przede wszystkim z uwagi na wyższe płatności na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Było też związane z gwałtownie rosnącymi kosztami zabezpieczenia systemów banku przed cyberprzestępcami.

Przestrzeń do kompensacji wzrostu kosztów w przyszłości jest ograniczona. Nie będziemy na pewno zamykać placówek ani przeprowadzać zwolnień grupowych. mBank będzie dalej inwestował w nowoczesne technologie, by przyciągać do siebie nowych, wymagających klientów.

Szanowni Państwo!

Na przestrzeni ostatniego roku, większość czynników wpływających na ceny produktów i usług bankowych uległa pogorszeniu. Dlatego w niektórych przypadkach musieliśmy zareagować i podnieść ceny – podkreślam – dla nowo sprzedawanych produktów i usług. Zrobiliśmy to po to, aby długoterminowa stabilność banku i bezpieczeństwo depozytów nie była zagrożona.

 • W ubiegłym roku udzieliliśmy przeszło 9 miliardów złotych nowych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych.
 • Nowa sprzedaż do klientów korporacyjnych wyniosła ponad 11,5 miliarda złotych.
 • Zaufało nam prawie 5 milionów klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji.
 • Wysiłkiem naszych pracowników jesteśmy czwartym największym bankiem w Polsce.
 • W sposób istotny przyczyniamy się do finansowania wzrostu gospodarczego w naszym kraju. W 2015 roku budżet państwa został zasilony przez mBank kwotą prawie 253,7 milionów złotych tylko z tytułu podatku CIT.

Zapewniam Państwa, że decyzje cenowe, jakie podjęliśmy i będziemy podejmować w mBanku, są ściśle powiązane z uwarunkowaniami rynkowymi, w jakich przyszło nam funkcjonować.

W tym roku oczekuję, że zysk mBanku może spaść o około jedną trzecią, w głównej mierze ze względu na wysokość podatku od aktywów. My jednak nadal będziemy oferować klientom produkty i usługi najwyższej jakości po możliwie najniższej cenie, mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych nam depozytów i ambicję pozostania kluczową instytucją dla finansowania wzrostu gospodarczego w Polsce.

Dziękuję za Państwa uwagę.