Artykuły - Cezary Stypułkowski                              

Gospodarka potrzebuje silnych banków

W 2015 roku hasło „Polska w ruinie” było na sztandarach polityków przejmujących wówczas odpowiedzialność za państwo i gospodarkę. Przypomnieć warto, czym owa „ruina” się charakteryzowała, jeśli chodzi o podstawowe wskaźniki gospodarcze. Wzrost realnego PKB wynosił w latach 2014 i 2015 po 3,8% rocznie. Wskaźnik wzrostu cen detalicznych odpowiednio 0% i minus 0,9%. Udział inwestycji brutto w środki trwałe w PKB wynosił 20,9%. Roczny przyrost kredytów bankowych wynosił po około 60 mld zł, a relacja ich stanu do PKB wyniosła na koniec 2015 roku prawie 57%. Po 8 latach warto sprawdzić, jak kształtują się te wielkości.

więcej

Czy rynek obroni się przed polityką i politykami?

Naturalny bieg rzeczy powoduje, że coraz mniej liczna jest ta część społeczeństwa, która z własnego doświadczenia pamięta beznadziejność ekonomiczną lat 80. ubiegłego wieku. Nie wchodząc w szczegóły oraz pomijając liczne słabości tamtego okresu można powiedzieć, że lata 90. to okres praktycznego wdrożenia tych zasad i przekształcenie naszej gospodarki z tak zwanej „centralnie planowanej” w rynkową. Zaowocowało to – po pierwszych 2-3 trudnych latach – imponującym tempem wzrostu gospodarczego, wyhamowaniem inflacji, uzyskaniem zdecydowanej przewagi przez sektor własności prywatnej, względną stabilizacją w dziedzinie podatków oraz ogólnym zrównoważeniem gospodarki. Stworzyło to warunki, które pozwoliły na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i dalszy szybki rozwój w kolejnych latach.

więcej

Banki są i będą potrzebne

Czy potrzebna jest „ustawa frankowa”? Cezary Stypułkowski: Ja przez jakiś czas wyznawałem pogląd, że ustawa nie jest konieczna. Wydawało mi się, że system orzecznictwa sam wypracuje linię orzeczniczą. Tymczasem urosło to do poziomu problemu społecznego, w jakimś sensie również politycznego, a sądy, mówiąc szczerze, są słabo przygotowane do rozpatrywania tych spraw. A my funkcjonujemy w realnym świecie.

więcej